c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2016, številka 06 / letnik VIII.
 

V prvem tednu februarja je finančna uprava izvedla 742 nadzorov in odkrila nepravilnosti kar v 7 odstotkih nadzorov. Vlada RS pa je prejšnji teden sprejela predlog novele insolvenčnega zakona, ki v veljavni zakonski okvir uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom preprečil odpust obveznosti. Drugi sklop predlaganih sprememb ZFPPIPP pa se nanaša na poenostavljeno prisilno poravnavo, ki bo po novem možna le še za mikro družbe in ne več za majhne družbe. Osebne stečaje postavljamo tudi v današnje središče, in sicer z vidika pravnih učinkov odpusta obveznosti v postopkih osebnih stečajev na izterjavo davčnih obveznosti. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine iz tujine, ne pozabite na vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Pravni učinki odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja na izterjavo davčnih obveznosti    
Nika Hudej
   
Postopki odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja zaradi različnosti življenjskih situacij odpirajo vedno nova vprašanja in na številna sodna praksa še ni odgovorila. Na nekatera pa odgovore imamo, a ti niso objavljeni ali pa se objavljajo z velikim zamikom.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo
Na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten delavec, je naš pooblaščeni zdravnik medicine dela ugotovil, da delavec zdravstveno ni zmožen opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Ali lahko temu delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi? > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Iz sodne prakse: Odsvojitev poslovnega deleža in davek od dobička iz kapitala
Glede (ugotavljanja) vrednosti kapitala ob odsvojitvi je v primeru njegove prodaje za davčno odmero relevantna vrednost kapitala (poslovnega deleža) v času sklenitve pogodbe. Ta je bila v konkretnem primeru sklenjena pred vložitvijo davčne napovedi ter nato spremenjena. > Več...

FURS: Davčna izvršba (Podrobnejši opis)
Finančna uprava v novi izdaji dokumenta - Davčna izvršba (2. izdaja) pojasnjuje spremembe na področju izvzetja premoženja dolžnika, na katerega z izvršbo ni mogoče poseči oz. katere so omejitve davčne izvršbe. Spremembe so označene z rdečo. > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov – dopolnjena pojasnila
Finančna uprava je v novi izdaji dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) objavila dopolnjeni vprašanji 113 in 220, ter dodatna vprašanja 305 - 307. V omenjeni izdaji med drugim pojasnjujejo, ali se plačilo s plačilno ali kreditno kartico pri spletnih prodajah preko PayMill in Braintree za namene davčnega potrjevanja računov šteje kot plačilo z gotovino? (Vprašanje 307). > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila besedilo predloga Zakona o sistemu jamstva za vloge
S predlaganim Zakonom o sistemu jamstva za vloge se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge. Z njim se nadomešča zdaj veljavni sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, katerega značilnost je zlasti, da se sredstva za izplačilo jamstva zagotovijo ex post, torej v primeru, da pride do uvedbe stečaja nad banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vključena v skupno jamstveno shemo. > Več...

Z novelo nad zlorabe instituta osebnega stečaja
Vlada je sprejela predlog novele insolvenčnega zakona (ZFPPIPP-G), ki ureja dodatne varovalke za preprečitev odpusta obveznosti nepoštenim dolžnikom. Po predlogu ne bo mogoč odpust obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Prav tako ne bo mogoče obveznosti odpisati tistim dolžnikom, pri katerih se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti. Spremembe se obetajo tudi pri poenostavljeni prisilni poravnavi, ki bo po novem mogoča le še za mikro družbe, ne pa več tudi za majhne družbe. > Več…

Dvojni status upokojenih obrtnikov v presojo ustavnemu sodišču
Določbe novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki urejajo dvojni status upokojenih obrtnikov, bo presojalo ustavno sodišče. Kot je povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh, je bila zahteva za ustavno presojo vložena s podpisi 30 opozicijskih poslancev v prejšnjem tednu. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Javni nadzor nad revidiranjem
Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki je začel veljati 30. januarja, podrobneje ureja njeno delovanje. Agencija je ustanovljena za izvajanje nadzora nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti z namenom, da se zagotovi strokoven in neodvisen javni nadzor. Naloge agencije so natančno določene v 7. členu. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče RS, nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pa opravlja ministrstvo, pristojno za finance.

KP za dejavnost zasebnega varovanja
5. februarja je začela veljati Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja, ki sta jo sklenila predstavnik delodajalcev, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, in predstavnik delavcev, Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje dejavnosti v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti, in sicer varovanje in nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov. Pogodba določa dodatke za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden (8. člen). Tako delavcem pripadajo dodatki najmanj v naslednjih odstotkih od osnove: 30 % za nočno delo, 30 % za delo prek polnega delovnega časa, 50 % za nedeljsko delo ter 50 % dodatka za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
»  Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1); veljavnost od: 6.2.2016 - sprememba
»  Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 6.2.2016 - sprememba
»  Sklep o pomožnih lastnih virih sredstev; veljavnost od: 6.2.2016
»  Sklep o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij; veljavnost od: 6.2.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 6 - 8 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS v enem tednu izrekel za 24.200 evrov glob
Finančna uprava je v prvem tednu februarja izvedel 742 nadzorov nad izvajanjem zakona o davčnem potrjevanju računov. Nepravilnosti je odkril v sedmih odstotkih ter z izdanimi plačilnimi nalogi skupno izrekel za 19.000 evrov glob zavezancem ter za 5200 evrov glob odgovornim osebam. V prihodnjih tednih bo nadzor še okrepil. > Več...

AJPES opušča podporo starejšim brskalnikom
AJPES obvešča vse uporabnike spletnih brskalnikov Internet Explorer različic 8, 9 in 10 na operacijskih sistemih Windows 7, Windows 8,1 in Windows 10 obveščamo, da je Microsoft 12. 1. 2016 zanje ukinil podporo, kar pomeni, da zanje ne bo več izdajal varnostnih popravkov. Uporaba teh brskalnikov zato predstavlja vse večje varnostno tveganje, zaradi česa se močno priporoča njihova čimprejšnja nadgradnja na zadnjo različico. Zaradi zmanjšanja varnostnih tveganj bo tudi AJPES podpiral samo še nove izdaje brskalnikov. > Več…

Deflacija v Sloveniji zaenkrat ne vpliva na gospodarsko rast
Deflacija, ki v Sloveniji na letni ravni vztraja od avgusta 2014, zaenkrat ne vpliva negativno na rast slovenskega gospodarstva in obnašanje potrošnikov, kar sicer pravi teorija. V daljšem časovnem obdobju, od leta 2009, je bila rast cen v Sloveniji sicer 7,5-odstotna, najbolj pa so se od takrat podražili alkohol, tobak in stanovanjski stroški. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Uveljavljanje stroškov za investicije in vzdrževanje
V obravnavani zadevi (UPRS sodba I U 1102/2014) je sporna ugotovljena vrednost kapitala ob pridobitvi in v tej zvezi, ali je bila 1. točka sedmega odstavka 98. člena ZDoh-2 pravilno uporabljena. Ob upoštevanju tretjega odstavka 76. člena ZDavP-2 mora davčni zavezanec, če želi uveljavljati stroške na nepremičnini opravljenih investicij in vzdrževanja ter s tem znižati davčno osnovo, dokazati, da so ti stroški dejansko nastali. Pri tem mora izkazati, da gre za tako vrsto stroška, ki ga je mogoče priznati, in da ga je tudi plačal. Da se lahko strošek obravnava kot priznani strošek pri odmeri davčne osnove za davek od dobička iz kapitala, mora torej nastati davčnemu zavezancu, ki je kapital odsvojil in kateremu se dohodnina odmerja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo gradiva e-računov
UJP obvešča proračunske uporabnike, ki so pod pogoji krovne pogodbe št. 4302-1/2014-869 o opravljanju storitev zajema in e-hrambe e-računov sklenili posamično pogodbo za izvajanje zajema in e-hrambe gradiva e-računov z izvajalcem Pošta Slovenije d.o.o., da so na spletni strani UJP objavljena Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo gradiva e-računov NP-PU.zip. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.2.2016 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2015
    • 25.2.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 29.2.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine iz naslova obresti
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
- po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,20 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,62 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Novosti SRS in ZGD-1 s ponazoritvami knjiženj
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Novosti SRS in ZGD-1 s ponazoritvami knjiženj, ki bo 19.2.2016 in na katerem se boste seznanili s povezanostjo določb zakona, MSRP in SRS, podrobneje preučili novosti, ki jih je prinesel zakon in se na kratko seznanili z novo strukturo SRS 2016. Obdelali boste vse tiste spremembe, ki vplivajo bodisi na knjiženje bodisi na sestavitev računovodskih izkazov, prikazali pa jih boste tudi s knjiženjem poslovnih dogodkov na T konte. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.