c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2016, številka 04 / letnik VII.
 

Transferne cene se uporabljajo pri poslovanju med povezanimi osebami, zaradi posebnosti pri možnostih prilagajanja davčnih osnov in poslovnih rezultatov podjetij v skupini pa so podvržene podrobnemu davčnemu nadzoru. V tokratnem tedniku podrobneje pojasnjujemo kdo, kdaj in kako pripravi ustrezno dokumentacijo v zvezi s poslovanjem po transfernih cenah. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2015
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Dokumentacija o transfernih cenah - kdo kdaj in kako    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Slovenske družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, družbami s sedežem v drugih državah (16. člen ZDDPO-2), so zavezane k dokumentaciji o transfernih cenah. Z dokumentacijo je potrebno dokazati, da povezane osebe med seboj poslujejo po primerljivih tržnih cenah oziroma transfernih cenah. K pripravi dokumentacije o transfernih cenah so zavezane tudi slovenske družbe, ko ena od povezanih družb izkazuje izgubo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pogodba o poslovodenju in povračilo potnih stroškov
Inštitut za računovodstvo je v mnenju pojasnil, kako direktorju neprofitnega zavoda povrniti stroške v zvezi s službeno potjo (potni nalogi), ne da bi jih bilo treba obdavčiti. Kako bi bilo to sploh obdavčeno (če je)? > Več…

Obračun in izplačilo plače v primeru neupravičenega izostanka z dela
Družbo, za katero velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva in podjetniška kolektivna pogodba, zanima, kaj se obračuna v primeru neopravičenega izostanka z dela? Zaposleni je bil štiri dni neopravičeno odsoten z dela. Zanima jih, ali naj obračunajo celotno plačo, ali le prispevke delojemalca in delodajalca, razen Zaposlovanja in Poškodb pri delu, enako kot na primer pri dogovorjenem neplačanem dopustu? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Olajšava za vzdrževane družinske člane
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja na svoj pristojni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. > Več…

DDV pri prefakturiranju stroškov storitev
Občina kot lastnica stanovanj je naročila obnovo oken, torej vzdrževanje oziroma investicijo v stanovanje. Podjetje, ki izvaja storitev upravljanja in rednega vzdrževanja zanima, kakšna je v tem primeru obdavčitev z davkom na dodano vrednost, in sicer, ko od dobavitelja prejme račun z davkom za storitev menjave oken in ga nato prefakturira naprej v enakem znesku naročniku. Mnenje v zvezi s tem je podal Inštitut za računovodstvo. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poračunavanje finančnih obveznosti države iz pokojninskega zavarovanja
Sprejet je bil Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti države iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki na novo ureja poračunavanje teh obveznosti Skladu obrtnikov in podjetnikov. Število upravičencev do refundacije sklada se bo po oceni vlade znižalo s sedanjih 5573 na manj kot 1000, znižali pa se bodo tudi stroški izplačevanja pokojnin. > Več…

Preventivno prestrukturiranje tudi za majhne družbe
Osnutek predloga novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa, da bi v postopek preventivnega prestrukturiranja lahko šle tudi majhne družbe. Za te bi veljala tudi posebna pravila glede prisilne poravnave, poenostavljena prisilna poravnava pa bi bila omejena le na mikro družbe. Novosti so predvidene tudi za osebni stečaj. > Več…

Predlog zakona o napotitvi delavcev na delo v javni obravnavi
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno obravnavo predlog zakona o napotitvi delavcev na delo. Pripombe na predlog, ki med drugim zagotavlja večjo zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci, lahko zainteresirani ministrstvu posredujejo do 24. februarja. > Več…

Novela zakona o štipendiranju
Sprejeta je bila novela zakona o štipendiranju, ki naj bi prinesla bolj učinkovito in transparentno dodelitev štipendij. Novela za preprečitev zapletov, kot so se pojavili pri lanskem razpisu, ukinja odprti rok pri dodelitvi štipendij za deficitarne poklice in prinaša prehod na javni razpis z zaprtim rokom. Na ta način naj bi imeli vlagatelji dovolj časa za oddajo vloge in štipendij ne bi več podeljevali po pravilu "kdo prvi pride". > Več…

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Več pristojnosti in daljše delovanje DUTB
Danes, 27. januarja, je začela veljati novela > Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki daje DUTB nova orodja za sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij. Medtem ko je lahko do sedaj DUTB terjatev konvertirala v kapital oziroma podrejeno posojilo ali terjatev oziroma delež prodala, bo lahko po novem tem podjetjem zagotovila posojila, dala poroštvo, jih dokapitalizirala ali povečala lastniški delež. Cilj novih možnosti je, da se vrednost premoženja pred prodajo poveča. Novela podaljšuje delovanje DUTB za pet let, do leta 2022, s čimer želijo zagotoviti, da se premoženje ne bo prodajalo pod časovnim in s tem cenovnim pritiskom. Ministrstvo lahko po novem daje DUTB splošne usmeritve, ki pa ne smejo predstavljati navodil, ministrstvo prav tako ne sme ocenjevati konkretnih odločitev DUTB. Ministrstvo bo o nadzoru seznanjalo vlado in DZ. Novela sicer ohranja enotirni sistem upravljanja, a bolj jasno ločuje funkcije izvršnih in neizvršnih direktorjev.

Regres za prehrano
Objavljen je bil Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 evra. Znesek se spreminja v kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, kulturne dejavnosti, dejavnost zdravstva in socialnega varstva, zdravnike in zobozdravnike ter za zaposlene v zdravstveni negi.

Zavarovalništvo
Na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se je začel uporabljati 1. januarja, so bili sprejeti novi predpisi:

»  Sklep o pomožnih lastnih virih sredstev, veljavnost od 6. februarja;

»  Sklep o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb, veljavnost od 1. aprila;

»  Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola, veljavnost od 6. februarja;

»  Sklep o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij, veljavnost od 6. februarja.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 2 - 4. Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bliža rok za oddajo napovedi dobičkov in obresti
Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, morajo počasi že razmišljati o izpolnitvi napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Prav tako se približuje rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter izvedenih finančnih instrumentov. Na finančnih uradih bodo vloge sprejemali do 29. februarja. > Več…

ATVP poziva borznoposredniške družbe k ureditvi dokumentacije
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je ugotovila, da posamezne borznoposredniške družbe ali banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, ne razpolagajo z ustreznimi pogodbami z vsemi strankami. Zato jih je pozvala k ureditvi dokumentacije. > Več…

Prihodnji teden strožji nadzor nad davčnimi blagajnami
Medtem ko so bile doslej nadzorne aktivnosti glede davčnih blagajn usmerjene predvsem v preventivno delovanje, pa se zdaj obeta zaostritev nadzora. Nadzorniki Finančne uprave RS (Furs) bodo s 1. februarjem začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ukrep tržnega inšpektorja
Vrhovno sodišče se strinja s sodiščem prve stopnje, da tožnica s svojimi navedbami in predloženimi računovodskimi izkazi ter s finančnimi projekcijami, s katerimi utemeljuje nastanek težko popravljive škode, ni z dovolj veliko stopnjo verjetnosti izkazala, niti da bo taka škoda dejansko nastala niti da jo je mogoče preprečiti le z izdajo zahtevane začasne odredbe. Tožničine napovedi o prenehanju poslovanja s posledicami izgube delovnih mest oziroma o začetku stečajnega postopka namreč temeljijo zgolj na zatrjevanju, da bo do teh posledic prišlo zaradi izpada dohodka iz dveh oglaševalskih pogodb. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče pritožbo tožeče stranke na podlagi 76. člena v zvezi s prvim odstavkom 82. člena ZUS-1 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišče prve stopnje (VSRS Sklep I Up 283/2015).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2015:   1.679,41€
 
- in neto plača:   1.082,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.583,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.029,18€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu posnetkov že izvedenih spletnih seminarjev:

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo oktober 2015 45 EUR Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016
Inštitut za računovodstvo organizira kratek seminar - Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016, saj računovodja ne more narediti ustreznega letnega poročila brez pravilnika o računovodstvu! Kotizacija vključuje tudi elektronsko verzijo predloga Pravilnika o računovodstvu. Seminar bo 5. februarja 2016, na Brezovici pri Ljubljani. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.