c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2016, številka 02 / letnik VII.
 

V novem letu je portal FinD-INFO obogaten s tremi novimi zbirkami, ki jih lahko spremljate: Poročevalec DZ, Uradni list RS in Revizijska poročila Računskega sodišča RS. Nove zbirke vam bodo olajšale spremljanje priprave predpisov in pregled aktualnih novosti v zakonodaji. Prenovljeni SRS (2016) in novela ZGD-1 v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU, ki pomembno vpliva na poenotenje pravil sestavljanja računovodskih izkazov in poročil v EU. Omenjene spremembe, ki vplivajo na računovodenje v letu 2016 postavljamo kot osrednjo temo V središču. Kako v praksi izvedemo prehod iz starih SRS 2016 v nove SRS 2016 bo strokovnjakinja in predavateljica podrobneje predstavila v novem spletnem seminarju 19.1.2016 - Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016). Že jutri, 14.1.2016 pa se lahko udeležite aktualnega seminarja - Novosti ZJN-3. Vabljeni k prijavi in prebiranju novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Portal FinD-INFO: Vse o DDPO 2015
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016)    
Vesna Bartolj Maver
   
Računovodske direktive dajejo splošen okvir za računovodsko poročanje v EU. Krovni direktivi s tega področja sta bili četrta direktiva Sveta (78/660/EGS) in sedma direktiva Sveta (83/349/EGS), ki sta bili 26.6.2013 nadomeščeni z enotno direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2013/34/EU. Države članice so morale enotno direktivo implementirani v svojo zakonodajo najkasneje do 20.7.2015, uporabljati pa se mora za računovodske izkaze v poslovnih letih, ki se začnejo 1.1.2016 ali med koledarskim letom 2016.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nov kontni okvir in priporočen kontni načrt 2016
Z novelo > ZGD-1 in novimi SRS (2016) se je spremeni kontni okvir za poslovno leto 2016 (in kasnejša), saj so stopila v veljavo nekatera nova računovodska pravila. Novela ZGD-1 med drugim določa obvezno uporabo - Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Če želite, lahko za potrebno posodobitev lastnega kontnega plana uporabite predlogo Enoten kontni načrt za poslovno leto 2016, ki ga je objavil in priporočil Slovenski inštitut za revizijo. > Več…

Uporaba kapitalskih postavk
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje, ali se lahko rezerve iz dobička uporabijo kot vir financiranja naložb v opredmetena osnovna sredstva (zgradbe in oprema) in kako se to pripozna v poslovnih knjigah. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Novela Direktive o skupnem sistemu DDV glede spoštovanja najnižje splošne stopnje
Vlada je prejšnji teden na redni seji sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje. > Več...

FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice – nova izdaja
Finančna uprava je izdala nov dokument Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (Podrobnejši opis), ki opozarja na obveznost posredovanja podatkov o izplačanih dohodkih od osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Posredovanje podatkov za zavezance je podrobneje določeno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Navedena obveznost poročanja se prvič uporablja za dostavo podatkov za davčno leto 2015. Osebe, zavezane za dajanje podatkov, morajo podatke dostaviti FURS do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto. > Več...

FURS: Aktualne spremembe na področju poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015 – nova izdaja
FURS je objavil dokument Aktualne spremembe na področju poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015 (Podrobnejši opis), v katerem so podrobneje predstavljene novosti, ki jih bodo morale poročevalske finančne institucije Slovenije upoštevati pri dostavi informacij na podlagi FATCA sporazuma v poročilu, ki ga morajo za informacije v letu 2015 posredovati FURS do 30. 6. 2016. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila predlog novele Zakona o trgu finančnih instrumentov
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov in ga poslala Državnemu zboru RS za obravnavo po skrajšanem postopku. Poglavitne rešitve predloga zakona izvirajo iz prenosa Direktive 2013/36/EU, Direktive 2013/50/EU, Direktive 2014/51/EU ter prilagoditev nacionalne zakonodaje Uredbi 575/2013/EU in Uredbi 909/2014/EU. > Več…

Odbor DZ za delo o noveli Zakona o štipendiranju
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je za drugo obravnavo na plenarni seji DZ pripravil novelo Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A). Novela naj bi preprečila zaplete, kot so se pojavili pri lanskem razpisu sklada za štipendije glede štipendije za deficitarne poklice. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Več pristojnosti in daljše delovanje DUTB
27. januarja bo začela veljati novela > Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki daje DUTB nova orodja za sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij. Medtem, ko lahko sedaj terjatev konvertira v kapital oz. podrejeno posojilo ali terjatev oz. delež proda, bo lahko po novem tem podjetjem zagotovila posojila, jim dala poroštvo, jih dokapitalizirala, povečala lastniški delež. Cilj novih možnosti je, da se vrednost premoženja pred prodajo poveča. Predvideno je podaljšanje delovanja DUTB za pet let, do leta 2022, s čimer želijo zagotoviti, da se premoženje ne bo prodajalo pod časovnim in s tem cenovnim pritiskom. Novela naj bi izboljšala nadzor nad delovanjem DUTB, ki bo morala ministrstvu za finance posredovati katerikoli dokument ali informacijo, potrebno za opravljanje nadzora. Ministrstvo bo lahko DUTB dajalo splošne usmeritve, ki pa ne bodo smele predstavljati navodil, ministrstvo prav tako ne bo moglo ocenjevati konkretnih odločitev DUTB. O nadzoru bo seznanjalo vlado in DZ. Novela ohranja enotirni sistem upravljanja, a bolj jasno ločuje funkcije izvršnih in neizvršnih direktorjev.

Pregled čistopisov podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016; veljavnost od: 9.1.2016, uporaba od: 1.1.2016
    • Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 23.1.2016 - sprememba
    • Sklep o lastni oceni tveganj in solventnosti; veljavnost od: 23.1.2016
    • Sklep o omejenih skladih; veljavnost od: 23.1.2016
    • Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic; veljavnost od: 23.1.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 1. Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Finančna uprava čaka prve napovedi za odmero davkov letos
Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Medtem ko zavezancem že vrsto let ni treba več vlagati napovedi za odmero dohodnine, pa bo že prihodnji teden treba prijaviti prihodke od najemnin. Februarja bo sledila tudi prijava obresti in kapitalskih dobičkov, ustvarjenih v letu 2015. > Več...

Na računu ne sme biti osebne davčne številke prodajalca
Informacijska pooblaščenka opozarja, da na računih, ki se izpišejo s pomočjo davčnih blagajn, ne sme biti osebne davčne številke blagajnikov oz. prodajalcev. Da za takšno razkrivanje osebnih podatkov ni zakonske podlage, pravijo tudi na Finančni upravi. > Več...

Sodišče v Strasbourgu: Delodajalci lahko nadzirajo spletno komunikacijo zaposlenih
Zaposleni v Evropi bodo morali v prihodnje dvakrat razmisliti, preden bodo po spletu med službenim časom pošiljali zasebna sporočila. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je namreč v torek razsodilo, da podjetja lahko nadzorujejo spletno komuniciranje svojih zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Mandatna pogodba in odškodninska odgovornost
Tožeča stranka od toženca uveljavlja plačilo odškodnine zaradi kršitve mandatne pogodbe - strokovne napake pri odvetniškem zastopanju v postopku revizijskega zahtevka zoper odločitev CURS o oddaji javnega naročila. Trdila je, da do vsebinske obravnave revizijskega zahtevka ni prišlo zaradi napake toženca. Ker ob vložitvi revizijskega zahtevka ni plačal dolžne takse, niti je ni obvestil o tem, je bil revizijski zahtevek brez vsebinske obravnave zavržen kot nepopoln. Tožeča stranka v pritožbi vztraja, da ji sodišče prve stopnje ni priznalo odškodnine za popolno škodo, ker jo je dosodilo le za čas od podpisa pooblastila do dneva oddaje revizije. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sodba I Cp 2303/2015) in pojasnilo, da mora biti pri poslovni odškodninski odgovornosti poleg kršitve pogodbene obveznosti izpolnjen tudi pogoj vzročne zveze med kršitvijo pogodbene obveznosti in škodo, ki zaradi te kršitve nastane pogodbi zvesti stranki.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vloga za uveljavljanje dejanskih stroškov pri odmeri dohodnine (rok 5. februarja)
S spremembo ZDavP-2 lahko na podlagi 289. člena tega zakona letos prvič podate vlogo za uveljavljanje dejanskih stroškov pri odmeri dohodnine. Rok je do 5. februarja 2016. > Več…

Nov šifrant kod namenov plačila
Združenje bank Slovenije je objavilo nov Šifrant kod namenov plačila, ki priporoča uporabo kode namena, ki opredeljuje vsebino transakcije. Uporaba ustrezne kode namena glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanja sklepov o izvršb (prejemki iz naslova izplačanih plač, pokojnin in socialnih transferjev so izvzeti iz izvršbe). > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 15.1.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto na obrazcu
    • 21.1.2016 > AJPES : Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2016 > AJPES : Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2015:   1.540,58€
 
- in neto plača:   1.004,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,05€
 
in neto plača za tromesečje:   998,38€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Aleš Avbreht
Novosti ZJN-3 14.1.2016 13:00:00 57,38 EUR Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) 19.1.2016 14:00:00 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.