c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2016, številka 01 / letnik VIII.
 

Vstopili smo v novo leto in pričakale so nas številne novele predpisov ter spremembe na področju novih SRS, davčnih blagajn, dohodninske lestvice, REK obrazcev in sprememb na področju trga dela, če povzamemo najbolj aktualne. V tokratni številki glavno temo namenjamo spremembam v računovodskih evidencah in posledično tudi v računovodskih izkazih. Več o tem preberite v rubriki Aktualno. Na zakonodajnem področju smo skušali zajeti vse pomembne spremembe predpisov, ki so stopili v veljavo z novim letom. Naj vam zaželimo uspešno, bolj mirno in predvsem ustvarjalno ter elana polno novo leto, ki bo izpolnilo vaša pričakovanja. Vabljeni k prebiranju novosti in prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Portal FinD-INFO: Novi SRS 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Računovodska usmeritev, ocena ali napaka?    
Aleksandra Petejan
   
Ni ga podjetja, ki ne bi bilo v situaciji izvesti določene spremembe v svojih računovodskih evidencah in posledično v računovodskih izkazih. V večini primerov so spremembe majhne, tako da ne povzročajo dodatnih skrbi ali preglavic. Včasih pa se zgodi, da lahko določene spremembe pomembno vplivajo na računovodske izkaze podjetja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Opravljanje dela pri društvih in izdajanje računov
V zvezi s problematiko društev in davčnega potrjevanja računov je Finančna uprava RS izdala dodatno pojasnilo, kdaj lahko član društva opravlja za društvo delo brezplačno in ne gre za delo na črno. > Več…

Finančna uprava bo s pomočjo davčnih blagajn nadzirala tudi delo in zaposlovanje na črno
Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdani račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. > Več…

Začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb
S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPDT), s katerim se zaradi spodbujanja zaposlovanja, določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev DDV pri uvozu in stopnja DDV
Z dne 27. 11. 2015 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), ki je začel veljati 1.1.2016. Z novelo zakona se opredeljuje že uveljavljena višina stopenj DDV v ZDDV-1, ki sistemsko ureja obveznost obračunavanja in plačevanja DDV, na raven, ki se uporablja že od julija 2013. DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % in nižji stopnji 9,5 %. > Več…

FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojen poklic, in za kmete
Finančna uprava je izdala dokumente s pojasnili glede plačevanja prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojen poklic, in za kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje, s podrobnejšimi opisi. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog novega sistema jamstva bančnih vlog v javni obravnavi
Ministrstvo za finance je tik pred koncem minulega leta objavilo predlog Zakona o sistemu jamstva za vloge, ki bo do konca januarja v javni obravnavi. Ta na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah ter med drugim predlaga uvedbo sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Prenovljeni SRS, povsem slovenski
Poleti spremenjeni zakon o gospodarskih službah je kot eno glavnih novosti uvedel prenos evropske direktive o letnih računovodskih izkazih v naš pravni red. Posledično so bili spremenjeni slovenski računovodski standardi, ki so tokrat povsem samostojni in se ne sklicujejo več na mednarodne standarde računovodskega poročanja. > Več...

V veljavi je Enotni kontni okvir, usklajen s SRS 2016
V veljavi je spremenjen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ki velja od 1. januarja 2016 in je usklajen s spremembami ZGD-1 in SRS 2016. Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, nosilce kmečkih gospodinjstev, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. > Več…

Strožji pogoji za ustanavljanje družb
V začetku leta 2016 so v Sloveniji začele veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družbe in pridobiti statusa samostojnega podjetnika. Prepoved po novem velja tudi primeru, da je bil posameznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno. > Več...

Uveljavljene začasne spremembe dohodninske lestvice
Od 1. januarja začenjajo veljati manjše spremembe lestvice za odmero dohodnine. Meja za vstop v tretji davčni razred, kjer velja 41-odstotna obdavčitev prejemkov, se zvišuje, zato bo del zavezancev ostal v drugem davčnem razredu z nižjo stopnjo davka. Spremembe so začasne, le za dve leti, ta čas ostaja tudi 50-odstotna obdavčitev najvišjih plač. > Več...

Novela zakona o DDV prinaša razbremenitev uvoznikov
S 1. januarjem je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV-1I), ki poenostavlja postopek obračuna uvoznega DDV in se je bodo zagotovo razveselili uvozniki, v postopku sprejemanja pa je bila pozornosti deležna predvsem zaradi določbe, da bosta sredi leta 2013 zvišani stopnji DDV ostali trajno v veljavi. > Več...

Izvajati se začenjajo pravila o bail-inu pri reševanju bank
V EU se začenjata z letom 2016 izvajati ključna gradnika enotnega mehanizma za reševanje bank. Zavezujoč za vse tako postaja t. i. mehanizem bail-in, ki predvideva sodelovanje upnikov pri reševanju bančnih ustanov, operativen pa postaja tudi enotni sklad za reševanje bank. > Več...

Izbor spremenjenih pravilnikov in uredb na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati s 1.1.2016:
    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016; veljavnost od: 1.1.2016
    • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov; veljavnost od: 1.1.2016
    • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; veljavnost od: 1.1.2016
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 1.1.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 9.10.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 2.1.2016
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 2.1.2016 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017; veljavnost od: 1.1.2016
    • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1); veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba


Vse ostale spremembe predpisov s 1.1.2016 so vidne v FinD-INFO Rokovniku.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen
AJPES sporoča, da v zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I prejemajo več vprašanj, ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov. Glede navedenega pojasnjujejo, da AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR, in sicer na podlagi podatkov, ki jim jih za vodenje RTR posredujejo banke. Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah, AJPES ne določa. > Več…

Objavljena je višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2015, znaša 8,05 odstotkov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti bo objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku januarja 2016. > Več…

Konec decembra 5,3 odstotka manj brezposelnih kot pred letom
Konec leta 2015 je bilo registriranih 113.076 brezposelnih, kar je 5,3 odstotka več kot novembra in prav toliko manj kot pred letom, je danes v prvi objavi sporočil Zavod RS za zaposlovanje. Na mesečni ravni se je v letu 2015 število povečalo januarja, oktobra in decembra. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Dostop do informacij javnega značaja
Upravno sodišče je odpravilo izpodbijano odločbo Informacijskega pooblaščenca in pojasnilo, da je gospodarska družba zahtevano informacijo skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredelila kot poslovno skrivnost, kar je treba upoštevati pri odločitvi. Tožena stranka je svojo odločbo namreč oprla na stališče, da zgolj zato, ker družba sklepa o določitvi zahtevane informacije za poslovno skrivnost organu ni posredovala že takoj s samo informacijo, ni podlage za varovanje te informacije kot poslovne skrivnosti v smislu prvega odstavka 39. člena ZGD-1, kar pomeni, da tožena stranka ni pravilno uporabila določb materialnega prava. Sodišče je zato izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) in zadevo vrnilo v ponovni postopek toženki (UPRS sodba I U 449/2014).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napoved dohodkov od oddajanja premoženja v najem
Do 15. januarja 2016 morajo vsi davčni zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, vložiti Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto na obrazcu.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2015:   1.540,58€
 
- in neto plača:   1.004,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,05€
 
in neto plača za tromesečje:   998,38€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo oktober 2015 45 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Račun v sistemu DDV in davčne blagajne (2015/16)
Inštitut za računovodstvo organizira seminar, Račun v sistemu DDV in davčne blagajne (2015/16), ki bo 18. januarja 2016, ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila mag. Tamara Prezelj. Vabljeni! > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.