c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2015, številka 50-51 / letnik VII.
 

V zadnji letošnji številki tednika izpostavljamo delovno pravno zakonodajo in vam v branje ponujamo nekaj novih strokovnih prispevkov. V izdihljaju leta poskušamo optimirati davčno osnovo in se pripravljamo na spremembe predpisov, ki bodo vplivali na naše delo na področju davkov in računovodstva. Med drugim prihajajo davčne blagajne, do njihove uvedbe je le še šest delovnih dni, novi SRS 2016, ter novele ZGD-1, ZDDV-1 in ZDavP-2, če omenimo le najpomembnejše. V tokratni zakonodajni rubriki smo zato pripravili izbor predpisov, ki se spreminjajo s 1.1.2016. Naj vam zaželimo le še prijetne praznike in sprememb na bolje v letu, ki prihaja. Srečno 2016!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Do obvezne uporabe davčnih blagajn samo še šest delovnih dni
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Ukrepi delodajalca za preprečitev nadlegovanja in mobinga    
Helena Polič Kosi
   
V praksi je najpogostejše vprašanje vsakega delodajalca, kateri splošni akti so zanj obvezni in ali je med njimi tudi pravilnik o mobingu?
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved zaradi prenehanja dela
Podjetje je z delavcem sklenilo pogodbo o zaposlitvi za določen čas treh mesecev in z enomesečnim poskusnim delom na projektu v Nemčiji. Po dveh tednih se je izkazalo, da dela ne opravlja dobro. Zanima jih, ali lahko z njim že pred potekom poskusnega dela končajo delovno razmerje in kako? Ali so mu dolžni za čas do končanja delovnega razmerja plačevati plačo? > Več...

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb – oprostitev plačila prispevkov delodajalca
Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke). > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Postopki ugotavljanja davčnega rezidentstva - sprememba prakse
Finančna uprava Republike Slovenije je objavila spremenjena pojasnila pri vodenju postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa fizičnih oseb. > Več…

FURS: Nova in dodatna pojasnila v zvezi z davčnim potrjevanjem računov
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenimi vprašanji št. 83, 138 in 150, ter dodanimi vprašanji 226 - 246. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sprememb insolvenčne zakonodaje zaenkrat ne bo
Prejšnji teden so v DZ ocenili, da predlog novele insolvenčnega zakona, ki ga je vložila SDS, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Stranke se strinjajo, da je treba področje prevetriti v skladu s potrebami, ki so se pokazale v praksi, vendar ne na predlagan način. Vlada po napovedih svoje predloge za to že pripravlja. > Več...

Več pristojnosti in daljše delovanje DUTB
DZ je v petek, 18. decembra sprejel novelo ZUKSB-A, ki med drugim daje DUTB nove možnosti za sodelovanje v postopkih prestrukturiranja podjetij in podaljšuje njen obstoj do leta 2020. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Državna proračuna za prihodnji dve leti
Objavljena sta bila Proračun RS za leto 2016 (DP2016) in Proračun RS za leto 2017 (DP2017), ki se začneta uporabljati 1. januarja. Zaradi gospodarske rasti in posledično višjih davčnih prihodkov se bodo lahko sprostili nekateri varčevalni ukrepi, a ne vsi, saj želi vlada v nekaj letih odpraviti primanjkljaj. Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je najnižji primanjkljaj po začetku krize. V letu 2017 bodo prihodki ostali na približno enaki ravni kot v 2016, odhodki pa naj bi se zmanjšali še za približno 110 milijonov evrov na 9,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako načrtovan v višini 717,8 milijona evrov, kar je 1,74 odstotka BDP.

Izbor predpisov na portalu FinD-INFO, ki bodo začeli veljati s 1.1.2016:
    • Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD); veljavnost od: 1.1.2016
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16); veljavnost od: 1.1.2016
    • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o financiranju občin (ZFO-1); veljavnost od: 12.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 28.11.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 28.11.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); veljavnost od: 12.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Slovenski računovodski standardi (2016); veljavnost od: 10.12.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); veljavnost od: 1.1.2016 - aneks
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 1.1.2016 - aneks
    • Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1); veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 6.1.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Finančni inšpektorji na novoletnih stojnicah
Tako kot že vrsto let inšpektorji Finančne uprave RS tudi v letošnjem decembru opravljajo poostren nadzor na božično-novoletnih sejmih in prireditvah v okviru t.i. veselega decembra. V primeru hujših kršitev zakonodaje lahko odredijo tudi prepoved opravljanja dejavnosti. > Več...

FURS za spodbudo večji davčni disciplini z nagradno igro
Finančna uprava bo z uvedbo davčnih blagajn 2. januarja 2016 zagnala tudi nagradno igro Vklopi razum, vzemi račun, ki bo potekala prihodnje leto. Njen nagradni sklad znaša 124.000 evrov. Vse te aktivnosti so namenjene dvigu davčne kulture v državi. > Več...

Seznam naložb za prodajo v letu 2016
Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016, ki ga je pripravil SDH in s katerim je vlada v sredo soglašala, navaja okvirni seznam naložb, za katere se načrtujejo prodajne aktivnosti. > Več...

FED ključno obrestno mero zvišal za 0,25 odstotne točke
Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je prejšnji teden zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke, tako da se po novem giblje med 0,25 in 0,50 odstotka. Gre za prvi dvig obrestne mere po letu 2006, ukrep pa je bil že nekaj časa pričakovan. Fed je ob tem malenkost zvišal napoved gospodarske rasti za leto 2016, in sicer na 2,4 odstotka. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izogibanje plačilu prispevkov
Tožnik je na usklajen način posloval z družbo A, tako da je vsebinsko prevzel njeno dejavnost in zagotavljal tudi sredstva za gotovinsko izplačilo neto plač delavcem. Razlog za takšno poslovanje je bil v tem, da je imel blokiran transakcijski račun. Prav zato se obveznosti med družbama niso poravnavale z nakazili tožnika na račun A., temveč s kompenzacijami in na drugi strani tožnikovimi dvigi gotovinskih sredstev, ki so bila uporabljena za izplačilo plač delavcem, kar pa je hkrati omogočalo izogibanje plačilu davčnih obveznosti. Z izogibanjem ali z zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti predpisom o obdavčenju. Če se namreč ugotovi takšno zlorabo ali izogibanje, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih dogodkov. Upravno sodišče je s sodbo I U 1281/2014 tožbo zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2015:   1.540,58€
 
- in neto plača:   1.004,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,05€
 
in neto plača za tromesečje:   998,38€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne november 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Inventura hitro in jedrnato december 2015 25 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sestava davčnega obračuna za leto 2015
Inštitut za računovodstvo organizira seminar Sestava davčnega obračuna za leto 2015, ki bo 12. januarja 2016 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodil Mitja Černe. Vabljeni! > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.