c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2015, številka 44 / letnik VII.
 

O potnih nalogih in obračunu potnih stroškov je bilo že veliko napisanega, pa vendar se vedno znova soočamo z najrazličnejšimi nepravilnostmi, ki nas posledično lahko drago stanejo. Tokrat V središču izpostavljamo vsa ključna dejstva o izdajanju potnih nalogov in obračunu potnih stroškov, kot to narekujejo predpisi. Med tedenskimi novostmi izpostavljamo SRS 2016, ki so bili po zaključku javne obravnave potrjeni s strani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Zaradi izredno velikega zanimanja bomo ponovili brezplačni spletni seminar z naslovom - Davčne blagajne, ki bo v četrtek, 12. novembra 2015. Ker je seminar že polno zaseden, vas vabimo k ogledu njegovega posnetka, ki je že na voljo. Prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Sprejeti SRS 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Ključna dejstva o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov    
Vesna Bartolj Maver
   
O izdaji potnih nalogov za službena in privatna vozila ter o obračunu potnih stroškov je bilo že ogromno napisanega, povedanega in prezentiranega, vendar še vedno v praksi prihaja do najrazličnejših nepravilnosti in kasneje do neljubih posledic. To je bil tudi povod, da sem na koncu tega članka pripravila hitri pregled vseh ključnih dejstev, ki jih morajo podjetniki poznati in biti nanje pozorni, ko razmišljajo o službeni poti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Oddelitev družbe v razmerju s poroštvom
Članek odgovarja na vprašanje ali je oddeljena družba, katere prenosna družba je ustanovila poroštvo pred oddelitvijo, tudi porok, če ne dolžnik ne prenosna družba ne plačata dolga. Če je dogovor pritrdilen, ali morajo biti podane kakšne posebne okoliščine oziroma upnikovo dejanje, da je poroštvo zavezujoče? > Več…

Na pragu sprememb izvajanja prostovoljskih dejavnosti
V minulih mesecih so tekla zadnja usklajevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A), ki prinaša dva sklopa novosti:
    • odpravo nekaterih nepotrebnih administrativnih nalog za prostovoljske organizacije in s tem tudi lažje vodenje evidenc prostovoljcev,
    • definicijo, naloge in obveznosti organizacij s prostovoljskim programom (npr. javnih zavod), ki ne bodo več nujno potrebovale dogovora s prostovoljsko organizacijo. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Bodite pripravljeni na uvedbo davčnih blagajn
Dne 19.11.2015 bo v Hotelu FourPoints v Ljubljani potekala celodnevna 9. PANTHEON konferenca na temo Učinkovitost, Mobilnost in prelomne spremembe. V okviru konference bodo predstavljeni učinkoviti mehanizmi, s katerimi se podjetja lahko pripravijo na prelomne spremembe, ki jih prinaša uvedba davčnih blagajn in sprememba zakonodaje po 1.1.2016. Udeležite se dogodka in med drugim spoznajte PANTHEON Mobilno blagajno, ki vam je v ponudbi Telekoma Slovenije brezplačno na voljo do 1.12.2015. > Več…

FURS: Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja
FURS je izdal dopolnjeno 1. verzijo dokumenta - Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori), z dodatnimi vprašanji 18 - 21, ki med drugim odgovarjajo na vprašanje kako je z odpravnino po 90. členu ZDR-1. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Dopolnjen predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I)
Odbor za finance in monetarno politiko je obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o davčnem postopku, ki ga je Vlada v obravnavo in sprejetje predložila DZ. Cilji in rešitve dopolnjenega predloga novele so predvsem v povečanju učinkovitosti pri pobiranju davkov ter zmanjšanju administrativnih ovir pri davčnih postopkih. Predlog novele prinaša rešitve, ki davčnim zavezancem omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, olajšujejo davčno izvršbo, uvajajo institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter hkrati prenašajo direktivo in postavljajo standarde enotnega poročanja. Med drugim se iz osnovnega zakona črta 268. člena, ki ni predvideval sestave informativnega izračuna dohodnine za davčnega zavezanca, če dohodki niso presegali davčne olajšave. > Več…

Predlog Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Vlada je na svoji zadnji seji določila besedilo predloga Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1) in ga po rednem postopku dala v sprejem Državnemu zboru. S predlaganim zakonom se na novo ureja področje poračunavanja finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z določbami novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v decembru 2012 in na novo ureja tudi poračunavanje finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja Skladu obrtnikov in podjetnikov. Hkrati ureja še tehnično izvedbo pravice iz 17. člena UZITUL (Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS). > Več…

Predlog Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)
Odbor za finance in monetarno politiko je obravnaval in sprejel Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki ga je v sprejetje DZ predložila Vlada. Predlog zakona v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II). V skladu s to direktivo bodo morale zavarovalnice poleg zavarovalnih tveganj upoštevati tudi tržna, kreditna in druga tveganja. Kapitalske zahteve bodo odražale specifičen profil tveganj zavarovalnice. Tako bodo zavarovalnice s strogo politiko, ustreznimi tehnikami za ublažitev tveganj ali zavarovalnice, ki diverzificirajo svoje dejavnosti, lahko imele manj kapitala, zavarovalnice z večjimi tveganji pa bodo morale imeti več kapitala za zagotavljanje poravnave zahtevkov zavarovancev. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zagotovljena enkratna obdavčitev
Novela > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) odpravlja neskladja pri hibridnih posojilih, ki imajo lahko značilnost dolžniškega ali lastniškega kapitala, kar je izbirna opcija vsake države, ki odloči, kaj v davčnem smislu šteje kot dolžniški oziroma lastniški kapital. S tem ob neusklajenem obravnavanju dveh držav lahko pride do dvojne obdavčitve, zato sprememba določa obdavčenje tovrstnih poslov v državi prejemnika, če so bila v državi izplačevalca opredeljena kot davčno priznan odhodek. Na ta način je zagotovljena enkratna obdavčitev. Če je določena ureditev ali rešitev namenjena izključno pridobitvi davčne prednosti, se v obdavčitev upoštevajo le pravni posli, ki imajo dejansko gospodarsko podstat. Določena je tudi pravna podlaga za vključitev učinkov ponovnih meritev čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlencev, ki sodijo pod programe z določenimi zaslužki.

Odprava administrativnih ovir na področju prostovoljstva
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prostovoljstvu (ZProst) omogočajo poenostavitev poročanja o opravljenem prostovoljskem delu in urejajo opravljanje organiziranega prostovoljstva v javnih zavodih brez sklenitve pisnega dogovora s prostovoljsko organizacijo. Z namenom dodatne spodbude prostovoljstva je spremenjen tudi datum podeljevanja nagrad prostovoljcem, tako da ta ni več določen ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

Popravljalni ukrep na področju zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov
Od 18.11.2015 bo ustvarjena pravna podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z zavarovalnimi posli, ki jih SID banka opravlja v imenu in za račun RS. Novela > Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) je bila sprejeta po ugotovitvi nepravilnosti s strani Računskega sodišča, določa pa izjeme od Zakona o javnih financah (ZJF).

Omejitev izdajanja poroštev
Zakon o dopolnitvi > Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) od 18.11.2015 omejuje čas izdajanja poroštev, in sicer se ta izdajajo najdlje do 31.12.2015.

Pregled ostalih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu; veljavnost od: 7.11.2015 - sprememba
    • Uredba o nadzoru pomorskega prometa; veljavnost od: 7.11.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS po novem letu v elektronsko vročanje dokumentov
Finančna uprava RS bo z 2. januarjem prihodnje leto pravnim in fizičnim osebam z dejavnostjo začela vročati dokumente elektronsko na portalu eDavki. Katere, bo razkrila decembra. Fizične osebe bodo lahko izbrale, ali to želijo ali ne. Furs zato zavezancem svetuje, naj preverijo oz. uredijo podatke o prejemnikih e-pošte. > Več...

Za mala podjetja kmalu na voljo 180 milijonov evrov
Slovenski podjetniški sklad bo lahko po uspešni kandidaturi za sredstva iz evropskega programa COSME povišal razpisane kvote za približno 25 odstotkov. Zato bo v naslednjih treh letih razpisal 180 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okvirno 1100 malih in srednjih podjetij. > Več...

Vrednost izvoza v prvih devetih mesecih višja za 4,8 odstotka
V prvih devetih mesecih leta sta se po podatkih statističnega urada na letni ravni okrepila tako izvoz kot tudi uvoz. Izvoz se je okrepil za 4,8 odstotka, uvoz za 2,7 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom je bila 103,5-odstotna. Septembra je bila 108,6-odstotna, presežek v blagovni menjavi pa je bil najvišji letos. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Davčni rezident
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da je davčna obveznost posameznika odvisna od njegovega rezidentskega statusa. Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od pogojev, določenih v 6. členu ZDoh-2. V obravnavanem primeru se je presojal pogoj iz 4. točke 6. člena, ki predpostavlja, da ima rezident svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji. Na ta pogoj se sklicujeta oba davčna organa in to je po mnenju sodišča tudi pravna podlaga za odločanje v zadevi. Res pa se je v ustaljeni sodni praksi izoblikovalo stališče, po katerem se kriterij središča osebnih in ekonomskih interesov zaradi določitve rezidentskega statusa po ZDoh-2 presoja na enak način, kot se ga presoja pri uporabi prelomnih pravil iz mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nepravilni e-računi iz naslova obračuna stroškov BS
UJP obvešča vse proračunske uporabnike, da so zaradi tehničnih težav dne 4.11.2015 na UJPnet odložili e-račune iz naslova obračuna stroškov Banke Slovenije za obdobje od 1.10.2015 do 31.10.2015 z nepravilno številko računa. Nepravilna številka računa je zapisana v xml strukturi e-računa (eSlog), medtem ko je v PDF obliki zapisana pravilna številka računa. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2015:   1.524,44€
 
- in neto plača:   995,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.535,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,55€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Z vzpostavitvijo sistema davčnih blagajn bodo od 2.1.2016 blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, preko katerega bo potrebno vse račune, ki bodo plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS.

Ker se je na davčne blagajne potrebno pripraviti in ker so globe visoke, vas vabimo k ogledu brezplačnega posnetka spletnega seminarja, kjer najdete odgovore na ključna vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami. Vabljeni k ogledu!

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne november 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.