c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2015, številka 38 / letnik VII.
 

Sprejet je bil Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) - predlog zakona, ki med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD. V avgustu je pričela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki prinaša skupaj s predlaganimi SRS 2016 vrsto sprememb, med drugim tudi na področju konsolidacije računovodskih izkazov že za leto 2015. Podrobneje o tem v današnjem članku in tudi na spletnem seminarju Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo, v torek, 6. oktobra. Vljudno vabljeni k e-prijavi in prijetno branje tednika!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo Zakona o gospodarski družbah (ZGD-1)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo    
Vesna Bartolj Maver
   
Dne, 24.7.2015 je sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) potrdila vse tisto, kar sem že v svojih predhodnih člankih pisala glede bližajočih se sprememb v povezavi z računovodenjem v letu 2016 in seveda v povezavi z izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov v letu 2016.  Zato danes ne bom ponovno na dolgo in široko pisala o vseh teh sedaj že sprejetih spremembah, ampak se bom usmerila samo na ključne spremembe, ki so povezane s konsolidacijo in bodo v prihodnjih mesecih povzročile kar veliko preračunavanja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Enkraten odpisa dolga je možno uveljavljati le do konca oktobra
S 1. avgustom je začel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki ureja davčno obravnavo dohodkov in transakcij pri odpisu dolgov na podlagi sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih stroškov, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in iz naslova bančnih storitev. Pri tem ZPIUOD izključuje odpis dolgov iz naslova plačila obveznih prispevkov za socialno varnost, akontacij davka, davčnega odtegljaja, uvoznih dajatev in za plačila obveznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). > Več…

Izplačilo dobička bivšemu družbeniku
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje glede družbenika, ki je 31. januarja 2015 na podlagi odsvojitvene pogodbe prodal svoj delež v d. o. o. Podjetje je zanimalo ali je upravičen do sorazmerne višine udeležbe na dobičku za leto 2014, ko se bo ta delil v septembru 2015 po seji skupščine. Družbena pogodba nima omejitvene ali kakšne druge klavzule. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Knjiženje računov za podružnico tujega podjetja
Podružnica je od matičnega podjetja prejela večjo količino skenov za material in opravljene storitve podizvajalcev, ki so naslovljene na matično podjetje in vsebujejo njihovo davčno številko. Ali lahko podružnica izstavljene račune zajame v svoje poslovne knjige in kako je z DDV, glede na to, da imajo svojo ID-številko v Sloveniji? > Več…

FURS: Davčna obravnava daril
Finančna uprava je 17. septembra izdala dokument s podrobnejšim opisom - Davčna obravnava daril, 1. izdaja, z veljavnostjo od 17. septembra 2015. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Obstoj registrskih računov še leto dni
Sprejet je bil Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) - predlog zakona, ki med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD, za pravne osebe do konca septembra prihodnje leto, za fizične osebe pa do začetka leta 2017. Registrski računi so bili vzpostavljeni po procesu lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, večina imetnikov pa s premoženjem na njih ne trguje. KDD bo moral o ukinitvi teh računov obvestiti vse imetnike. > Več...

Predlog o minimalni plači v nadaljnjo obravnavo
Poslanci so pretekli teden podprli predlog zakonske spremembe definicije minimalne plače, ki so ga v parlamentarno proceduro vložili sindikati. Predlog gre tako naprej v razpravo na matično delovno telo. V razpravi je bilo slišati nekaj očitkov, da je v tem primeru odpovedal socialni dialog. > Več...

Omejevanje nelojalne konkurence
Sprejeta je bila novela zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti upravnega in prekrškovnega varstva glede dejanj nelojalne konkurence. Obe vrsti varstva se bosta ukinili in podjetja bodo spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči. > Več ...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ovojnica za vročanje
S 3. oktobrom začnejo veljati spremembe > Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Spremeni se besedilo drugega odstavka 9. člena (primerjalnik besedila), ki ureja obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg, in sicer besedilo na njegovi zadnji strani. Pravni pouk obvestila o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg (primerjalnik 11. člena) se dopolni z besedilom, da bo sodišče vročitev opravilo z nabitjem na sodno desko, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer velja vročitev za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES - eObjave sodnih zadev (26. člen Zakona o sodnem registru). Sprememba pravilnika prinaša tudi novo prilogo 1, ki vsebuje vzorec ovojnice za vročanje oziroma vročilnice.

Standardi in normativi za izvajanje storitev za trg dela
10. oktobra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > pravilnika, ki določa standarde in normative za storitvi za trg dela iz prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju trga dela (vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve) ter metodologijo za oblikovanje cen teh storitev. Novela določa, da se pravilnik smiselno uporablja tudi kadar sta storitvi za trg dela sofinancirani iz evropskih sredstev, razen če je s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, določeno drugače. Spremembi 10. člena (primerjalnik besedila) in 18. člena (primerjalnik besedila) se nanašata na izvajanje storitve učenja veščin vodenja kariere v različnih skupinskih oblikah dela. Spremembi 11. člena (primerjalnik besedila) in 19. člena (primerjalnik besedila) pa ukinjata prostorski normativ nad 15 upravičencev. Zaradi racionalizacije poslovanja ponudnikov je dodana izjema manjšega obsega prostorskih normativov, kot jih določa 19. člen.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS o nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno v enoletnem obdobju
Finančna uprava RS je v enoletnem obdobju uporabe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno od 18. 8. 2014 do 17. 8. 2015 opravila 11.385 postopkov nadzora dela in zaposlovanja na črno ter nedovoljenega oglaševanja. Kršitve so bile ugotovljene v 13 % primerov. Tovrstni nadzor oz. prisotnost pooblaščenih oseb na terenu ima pomemben preventivni učinek in vpliva na višjo raven prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. Pomembno je, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno, predvsem posamezniki, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. > Več…

OZS za zdaj ostaja v socialnem sporazumu
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je na redni seji razpravljal tudi o socialnem sporazumu v luči sindikalne pobude za redefinicijo minimalne plače, ki ji nasprotujejo delodajalci. > Več...

Potreba po razbremenitvi stroškov dela
Finančni minister Dušan Mramor se je sestal z vodstvom NSi na temo ukrepov za nižje davke. Strinjali so se zlasti o potrebi po zmanjševanju obremenitve dela, je povedal Mramor, a poudaril tudi zagotavljanje javnofinančne konsolidacije. Tako je tudi vodja poslancev NSi Matej Tonin ocenil, da razmišljajo v podobni smeri, razlika je le v tempu. > Več...

ZSSS zahteva stare stopnje DDV
ZSSS nasprotuje predlagani trajni določitvi stopenj DDV pri 22 oz. 9,5 odstotka in zahteva, da se ti z novim letom vrneta na 20 oz. 8,5 odstotka. Vlada namreč v predlogu novele zakona o DDV načrtuje, da bosta od sredine leta 2013 zvišani splošna in znižana stopnja DDV z novim letom postali stalnica. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
>> DDV za e-knjige proti fizičnim knjigam
Sodniki Sodišča EU so v zadevi C-219/13 (K Oy) sledili mnenju generalnega pravobranilca iz aprila in potrdili, da direktiva o DDV (člen 98(2) in točka 6 priloge III), ki sicer nima posebnih določb glede DDV za e-knjige, ne izključuje možnosti držav članic, da uporabijo različne stopnje DDV za tiskane in e-knjige pod pogojem, da je taka zakonodaja skladna z načelom fiskalne nevtralnosti. To skladnost, ki je dejansko vprašanje, naj po mnenju sodišča EU ugotovijo nacionalna sodišča od primera do primera. Pri tem bo potrebno razjasniti iz vidika povprečnega potrošnika, v kolikšnem obsegu imajo te kategorije knjig podobne značilnosti in zadovoljujejo enake potrebe. Povprečni potrošnik v teh primerih se določi na podlagi posebnih lastnostih trga za relevantno blago v relevantnih državah članicah (npr. tržni delež e-knjig in potrebne opreme za branje v določeni državi članici primerjalno s tiskanimi knjigami).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nov obrazec DMV-V
Finančna uprava RS obvešča davčne zavezance, ki vlagajo zahtevke za vračilo davka na motorna vozila (DMV), da bo od 1. 10. 2015 dalje možno te zahtevke vlagati v elektronski obliki z obrazcem DMV-V. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  1.10.2015> AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
»  31.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - III. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij:   1.541,83 €
 
- in neto plača:   1.005,06 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,73 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,11 €
 
Minimalna plača:   790,73 €
 
Zajamčena plača:   237,73 €
 
Povprečna trošarina za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2015 (za 1000 l)   416,74 €
 
Trošarina za plinsko olje za ogrevanje (eur/1000 l)   152,1500
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ste se že začeli spraševati, kako bodo novela ZGD-1 in spremenjeni standardi vplivali na izdelavo konsolidiranega letnega poročila v vaši skupini? Ste mogoče že preračunali, če po novih merilih padete iz obveznega konsolidiranja? Ali pa si npr. sami pri sebi dopovedujete, da ste mogoče napačno razumeli novost, da boste zaradi zaveze za konsolidacijo prisiljeni uporabljati MSRP? Odgovore na vsa ta vprašanja in dileme boste dobili na spletnem seminarju - samo prijaviti se morate.

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo 6.10.2015 14:00:00 45 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.