c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2015, številka 19 / letnik VII.
 

Zaradi soočenja z vse večjim obsegom transakcij je bilo že v preteklosti sprejetih več računovodskih standardov in pojasnil v zvezi s pripoznavanjem prihodkov v različnih situacijah. Tokrat se posvečamo napovedanemu sprejetju MSRP 15 oz. vprašanju, kako bo standard vplival na vaše poslovanje. Med strokovnimi članki izpostavljamo teme prenosa letnega dopusta in vprašanje, kako je z oprostitvijo plačila DDV za storitve v socialno varstvenih institucijah. Izbor je aktualen, zato vas vabimo k branju današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Davčne blagajne: določeno besedilo predloga zakona o davčnem potrjevanju računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kako bo sprejetje MSRP 15 vplivalo na vaše podjetje?    
Aleksandra Petejan
   
Zakaj je bilo treba spremeniti pravila glede pripoznavanja prihodkov? Zaradi vse večjega obsega transakcij je bilo sprejetih več računovodskih standardov in pojasnil, vsa pa so se ukvarjala s pripoznavanjem prihodkov v različnih okoliščinah.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prenos letnega dopusta
Delavka je bila v letu 2014 tri mesece na bolniškem dopustu, nato pa je naslednje tri mesece delala štiri ure, štiri ure pa je bila na bolniškem dopustu. Razlog za bolniško odsotnost je bila operacija. Ostalo ji je 15 dni dopusta. Ali mora delavka ta dopust porabiti do konca junija 2015 ali do konca leta 2015? > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vse storitve v socialno varstvenih institucijah niso oproščene obdavčitve z DDV
V skladu z določbami 6. točke 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so plačila DDV oproščene socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Delovanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov
23. maja bo stopil v veljavo Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), ki na novo ureja delovanje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov in z novim Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2011/61/EU. Zakon določa pogoje in način upravljanja alternativnih investicijskih skladov (2. poglavje) in ureja delovanje skladov, pri katerih je zbiranje premoženja javno in so namenjeni le profesionalnim vlagateljem (alternativni zasebni investicijski sklad). Delovanje je med drugim opredeljeno glede na sedež upravljavca sklada - v Sloveniji, drugih državah članicah EU in tretjih državah. Pravila o dovoljenjih in nadzoru so določena v 6. poglavju.

Določeni valorizacijski količniki za odmero pokojnine
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so objavljeni valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2014 - tabela.

Spremembe v prilogi o dostavi podatkov za odmero dohodnine
9. maja so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, ki spreminjajo Prilogo. Spremembe se nanašajo na posredovanje podatkov za dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo, od katerega se izračuna akontacija dohodnine in za dohodek iz osebnega dopolnilnega dela, izplačan pri osebi, ki šteje za plačnika davka. Dopolnjena je tudi rubrika za vpis podatkov o dividendah, ki so bile izplačane nerezidentom in od katerih ni bila izračunana in odtegnjena dohodnina.

Predlog novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015
Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015. Zakonska novela podrobneje ureja porabo sredstev kohezijske politike, določa podlage, na katerih je izplačilo sredstev kohezijske politike iz državnega proračuna dopustno, določa več pristojnosti organu za upravljanje, določa novo višino zneska, do katerega v utemeljenih primerih ni treba izvesti postopka izterjave, in določa obveznost, da SDH pred dokončno odločitvijo o pridobitvi kapitalske naložbe v lasti države pridobi potrditev ministrstva za finance, da so v proračunu države za ta namen zagotovljena sredstva.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov zakonov na portalu FinD-INFO, ki bodo v kratkem začeli veljati:
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2) - veljavnost od: 13.5.2015
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) - veljavnost od: 19.5.2015
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) - veljavnost od: 19.5.2015 - sprememba
    • Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) - veljavnost od: 23.5.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada za podaljšanje zvišanega praga za DDV
Vlada namerava v Bruslju zaprositi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, da lahko uporablja izjemo od skupnega sistema davka na dodano vrednost (DDV). Izjema se nanaša na določitev praga letnega prometa, do katerega so davčni zavezanci obdavčeni pavšalno. V Sloveniji je ta prag postavljen pri 50.000 evrih. > Več...

Finančno ministrstvo načrtuje ukinitev jamstvene sheme
Zakon o poroštvih države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki ga je DZ kot enega od protikriznih ukrepov vlade sprejel leta 2010, bo v nekaj mesecih ugasnil. Na finančnem ministrstvu namreč pripravljajo takšne spremembe zakona, da bi država za kredite za financiranje vlaganj v investicije jamčila le še do konca tega leta. > Več...

Vlaganje zahteve za revizijo in ponovno odmero pokojnine
Ustavno sodišče objavil odločbo v zvezi z delnicami za notranji odkup, ki so bile vplačane z delom plače je z ugotovijo, da je bil ZPIZ-1 v neskladju z ustavo. Zato so na zavodu pripravili obrazec za vložitev zahteve za revizijo in ponovno odmero pokojnine, ki pa ga ni potrebno vložiti tistim zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, ki so bili zaposleni v podjetjih, za katere je zavod v postopkih revizije že ugotovil, da so bila sredstva za notranji odkup vplačana v skladu z osnovami in merili kot del plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo. Če ste bili v obdobju, ki je razviden iz seznama podjetij, zaposleni v enem od navedenih podjetij, vam bo zavod pokojnino ponovno odmeril po uradni dolžnosti > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nadaljevanje prekinjenega postopka
Višje delovno in socialno sodišče je ugodilo pritožbi, ki jo je zoper sklep o nadaljevanju prekinjenega stečajnega postopka vložila tožena stranka, in razveljavilo sporni sklep (Pdp 1310/2014). V obrazložitvi je pojasnilo, da pred objavo sklepa o preizkusu terjatev sodišča, ki vodi stečajni postopek, ni možno sprejeti sklepa o nadaljevanju pravdnega postopka, ki je bil prekinjen zaradi nastanka pravnih posledic stečajnega postopka. Sodišče, ki vodi stečajni postopek, še ni sprejelo sklepa o preizkusu terjatev, temveč je stečajni upravitelj izdelal le osnovni seznam preizkušenih terjatev. Drugi odstavek 301. člena ZFPPIPP namreč določa, da postopka ni možno nadaljevati pred dnevom objave sklepa o preizkusu terjatev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21.5.2015 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 22.5.2015 > AJPES: Raziskovanje o kadrovskih štipendijah

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar:   1.515,98€
 
- in neto plača:   989,91€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,08€
 
in neto plača za tromesečje:   1.004,05€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Tokrat opozarjamo na spletni seminar - Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E, v katerem je predavateljica mag. Maja Potočnik, predstavila bistvene spremembe pri vprašanju formalne nepopolnosti ponudb in praktično obravnavo primerov, zaradi katerih mora biti ponudba izločena.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Maja Potočnik
Plačljiv seminar Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.