c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2015, številka 02 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V današnjem tedniku izpostavljamo sprejeti Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki določa, da je potrebno od 31. januarja dalje pri gotovinskem poslovanju, če ne uporabljate elektronskih naprav, izdajati račune le na podlagi vezane knjige računov. V rubriko "V središču" pa postavljamo temo o ukrepih za stabilizacijo javnih financ z omejevanjem plač v javnem sektorju v letu 2015, kot jih določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15). In ne pozabite, jutri je zadnji rok za oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novi zakoni objavljeni, a še ne veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Spremenjen sklep o začasnem zadržanju izvrševanja izdatkov državnega proračuna za leto 2015
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Zaračunavanje storitev, opravljenih pred dvema letoma
V mnenju Inštitut za računovodstvo pojasnjuje primer podjetja, ki je fakturiralo storitve po potrjenih delovnih nalogih za nazaj, s tem pa prihodki in stroški v preteklih, že oddanih obračunih, niso bili pripoznani v skladu s SRS. Hkrati je drugo podjetje že napovedalo, da faktur ne bodo pripoznali, čeprav obstajajo materialni dokazi, da je bila storitev opravljena.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izbira ugodnejše pokojnine
Delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Ker je bil zadnje leto v bolniškem staležu, je delodajalec podal predlog za invalidsko upokojitev. Ali lahko delavec počaka na odločitev glede invalidske upokojitve in se potem starostno upokoji?

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Obvezna uporaba vezane knjige računov od 31.1.2015
V veljavi je Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, katerega določbe predpisujejo izdajo računov pri gotovinskem poslovanju, kadar zavezanec prejme plačilo v gotovini in ne izda računa z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki izpolnjuje pogoje iz 38. člena Zakona o davčnem postopku. Vezano knjigo računov bo mogoče kupili v prosti prodaji, pred prvo uporabo pa jo morajo zavezanci potrditi pri FURS. Potrditev morajo zavezanci, za katere je predpisana oddaja vlog oziroma obrazcev elektronsko prek portala eDavki izvesti prek omenjenega portala, ostali zavezanci pa osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala. Vezane knjige računov bo treba uporabljati za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju od vključno 31. januarja 2015 dalje. Obrazca za izdajatelje in založnike: Podatki o serijskih številkah vezanih knjig računov, ki se nameravajo izdati in Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake izdajatelja vezane knjige računov.

Popravek SRS
V spremembah in dopolnitvah > Slovenskih računovodskih standardov (2006), se za poglavjem SRS 11 - Kratkoročni dolgovi, doda novo poglavje, ki se glasi: "Začetek uporabe Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati najpozneje s 1. januarjem 2015, preostala podjetja pa najpozneje s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu." O spremembah in dopolnitvah SRS smo podrobneje pisali v prejšnji številki tednika.

Spremenjena višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Objavljena je bila Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, ki po novem znaša 8,05 odstotka in velja od 1. januarja 2015 dalje. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Spremembe za invalidska podjetja
Z uveljavitvijo novele > Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) se spreminja 74. člen (primerjalnik besedila), ki določa, da so invalidska podjetja oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do višine trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji (glede na podatek o minimalni plači za leto 2014 to znaša 2.367,45 evrov). Navedena sprememba velja za vsa izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1. januarja 2015 dalje.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vezane knjige računov v kratkem na prodajnih mestih
Z objavo Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov je le-te v kratkem pričakovati v prodaji. Obvezno jih bodo morali pri poslovanju z gotovino uporabljati tisti zavezanci, ki pri izdaji računov ne uporabljajo računalniških programov. > Več...

11 ukrepov za preprečevanje korupcije
Vlada je za leti 2015 in 2016 predvidela 11 ukrepov za preprečevanje korupcije. Med ukrepi v programu so: uvedba pregledne revizije postopkov in poslovanja Teš 6, sprejetje etičnega kodeksa za funkcionarje vlade in ministrstev ter centralizacija javnega naročanja v zdravstvu. > Več...

Usklajevanje financiranja občin brez napredka
Nov usklajevalni sestanek v zvezi s financiranjem občin v letu 2015 ni prinesel zbližanja stališč, nasprotno: občine so na novo razburila zmanjšana nakazila iz naslova dohodnine, ki so jih prejele v tem tednu. > Več...

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Varčevalni ukrepi v javnem sektorju    
mag. Jasmina Potrč
   
Novi varčevalni ukrepi, ki jih je z namenom zagotoviti vzdržne javne finance ter učinkovito upravljanje z javnimi financami predlagala vlada in po nujnem postopku sprejel državni zbor, so stopili v veljavo z novim letom.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Procesna legitimacija v postopku osebnega stečaja
V postopku osebnega stečaja so stranke glavnega postopka stečajni dolžnik, upnik, ki je v rokih, določenih z ZFPPIPP, opravil dejanja za uveljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, in upnik, ki je zamudil roke za izvedbo dejanj za uveljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, če je njegova terjatev priznana (385. člen ZFPPIPP). Procesno legitimacijo za vložitev pritožbe (126. člen ZFPPIPP) ima vsaka stranka postopka zaradi insolventnosti, razen če zakon za posamezen sklep določa, da pritožbo lahko vložijo samo nekatere stranke. Višje sodišče je po pritožbi v zadevi VSL sklep Cst 394/2014 ugotovilo, da pritožnik v tem postopku še ni upnik, ker ni prijavil terjatve. Pritožnik torej nima procesne legitimacije, zato je višje sodišče zavrglo njegovo pritožbo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Rok za oddajo napovedi se izteče 15.1.2015
Vsi davčni zavezanci, ki so v letu 2014 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo do 15. januarja vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 22. januarja 2015 izvedel obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

Vprašanja s področja eRačunov
UJP beleži izjemno povečanje števila vprašanj s področja eRačunov, zato prosijo, da posredujete vsebinska vprašanja na e-naslov: portal.eracun@ujp.gov.si ali tel. št. 05/6121 040. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

2

 

Delovne ure:

 

184

 

Povprečna bruto plača za mesec oktober:

 

1.543,66€

 

- in neto plača:

 

1.007,24€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.526,67€

 

in neto plača za tromesečje:

 

998,18€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če potrebujete napotke pri priprave zaključnih računov in davčnega obračuna vas vabimo k ogledu izbora že izvedenih spletnih seminarjev. Opozarjamo, da posnetki ne upoštevajo zadnjih zakonodajnih sprememb novele ZDDPO-2K (2014), ker gre za manjše spremembe, le-te ne zmanjšujejo aktualnosti seminarjev.
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA? junij 2013 BREZPLAČNO Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Od poslovnega izida do davčne osnove december 2013 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sestava davčnega obračuna za leto 2014
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Sestava davčnega obračuna za leto 2014, ki bo 29. januarja 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Izvedba je zagotovljena. > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Na portalu FinD-INFO so vam dostopni:
    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu in metodologijo za izpolnjevanje prilog ter način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa uporabo pravilnika za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.2015, določba 3. člena tega pravilnika pa črta Prilogo 12 in dodaja novo Prilogo 20, ki se uporabljata že za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po 25.11.2014.
    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2015 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zadnja sprememba pravilnika določa novo Prilogo 15, ki se uporablja za davčno obdobje od 1.1.2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.

Testni izračun dohodnine za leto 2014
Vsi davčni zavezanci si lahko izračun dohodnine za leto 2014 opravijo sami s pomočjo programa za testni izračun, ki je dostopen na spletni strani eDavki.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.