c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2015, številka 01 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Tudi letošnje leto se je zaključilo v znamenju številnih objav novih predpisov ter sprememb obrazcev in navodil, ki jim v današnjem tedniku namenjamo obsežen pregled. Izpostavljamo zadnje spremembe in dopolnitve SRS, ki se nanašajo predvsem na Uvod v SRS, poslovne združitve, skupne podvige, finančne naložbe in računovodsko informiranje. V rubriko V središču tokrat postavljamo dileme izpolnjevanja pogojev za pavšalno obdavčitev po 1.1.2015. Ne pozabite pa tudi na oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem, rok je do 15.1.2015.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novi zakoni objavljeni, a še ne veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2015
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina iz poslovnih razlogov
Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje uporabo obrazca REK za poročanje o izplačilu odpravnine delavcu, ki mu preneha delovno razmerje, kjer je bil zaposlen 25 let.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Slovenska praksa odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2
Postopek odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 velja za najuspešnejši projekt davčnega organa v zadnjih letih. Namen tako imenovanega projekta "Prijava premoženja" je preprečevanje davčnih utaj na področju dohodnine.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Spremembe SRS (2006)
Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 3. oktobra 2014 sprejel spremembe in dopolnitve > Slovenskih računovodskih standardov. Spremembe se nanašajo na prvi odstavek 10. točke Uvoda, ki na novo definira Poslovne združitve. Črta se 12. točka Uvoda in se nadomesti z novim besedilom - Skupni aranžmaji, ki opredeljujejo aranžma kot pogodbeni sporazum, ki ga obvladujeta dve stranki ali več. Skupni aranžma je lahko skupna dejavnost ali skupni podvig. Za zadeve računovodskega obravnavanja skupnih aranžmajev, ki niso urejene v tej točki ali v posamičnem SRS-ju, se neposredno uporabljajo določbe MSRP 11 - Skupni aranžmaji." Spremenjen je tudi SRS 3 - Finančne naložbe, katerega spremembe se nanašajo na način izkazovanja finančnih naložb v skupne podvige, ki se v skupinski bilanci stanja lahko obračunavajo po kapitalski metodi (SRS 3.36). Druga sprememba pa se nanaša na razkrivanje kapitalski deležev, obvez v zvezi v zvezi s svojimi deleži v skupnih podvigih in svoj del obvez v zvezi s kapitalom skupnih podvigov, ki jih je prevzelo skupaj z drugimi sopodvižniki ali pa sámo (SRS 3.40). Spremembe se dotikajo tudi SRS 9- Dolgoročni dolgovi, nanašajo se na obdavčljive začasne razlike, ki so povezane s finančnimi naložbami v odvisna podjetja (SRS 9.15) V SRS 11 - Kratkoročni dolgovi je na novo opredeljena definicija "Skupnega podviga" (SRS 11.37) SRS 30 - Računovodsko informiranje pa določa, da skupne podvige obračunava sestavljavec računovodskih poročil kot sopodvižnik (pogodbena stranka pri skupnem podvigu) po kapitalski metodi (SRS 30.35) in še skupinska računovodska poročila se sestavljajo, kot da bi šlo za eno samo podjetje(SRS 30.36).

Čas za uskladitev statusa do konca leta 2015
V veljavi je novela Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja - ZMEPIZ-1A. S sprejeto novelo se ureja podaljšanje roka za uskladitev statusov, ki ga določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2. Spremembe in dopolnitve tega zakona prinašajo tudi določbe, ki določajo, da tisti uživalci pokojnin, ki so na dan 31. 12. 2012 opravljali dejavnost in niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nimajo lastnosti zavarovanca, zato jim ni treba vračati že izplačanih pokojnin in plačati prispevkov za socialno varnost za čas, ko so neupravičeno prejemali pokojnino, ker so opravljali neko dejavnost. > Več o tem v novici ZPIZ

Višja obdavčitev študentskega dela
S 1. februarjem 2015 se začne uporabljati sprememba Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje obdavčitev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Novosti so naslednje:
    • Uvedba polnih prispevkov za PIZ od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis): prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 % obračuna in odtegne v breme prejemnika dohodka, prispevek delodajalca po stopnji 8,85 % pa obračuna in plača na znesek dohodka.
    • Sprememba pri plačevanju prispevkov za ZZ: pooblaščena organizacija na znesek dohodka po študentski napotnici obračuna in plača prispevek delodajalca za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % ter prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ po stopnji 6,36 %.
    • Sprememba pri plačevanju koncesijske dajatve od prejemkov iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov: namesto sedanje 23 % dajatve, pooblaščene organizacije od 1. februarja 2015 obračunavajo dajatev v višini 16 %, od 1. januarja 2016 pa dajatev v višini 9,59 %.

Zakon o organu in skladu za reševanje bank
Z 31.12.2014 je stopil veljavo nov Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), ki delno prenaša Direktivo 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij. Cilj zakona je tako vzpostaviti sklad za reševanje bank in s tem zmanjšanje izpostavljenosti davkoplačevalskih izgub. Banka Slovenije izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje, kot je določeno v 4. členu zakona, sredstva sklada se lahko uporabijo samo za kritje stroškov njegovega delovanja, za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, ki jih izreče Banka Slovenije (11. člen). Sredstva sklada zagotavljajo banke (12. člen), s tem, da je določena ciljna raven sredstev (13. člen) v višini 2,3 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v RS. Sklad preneha z delovanjem 31. decembra 2024 (6. člen).

Ukrepi na področju plač v javnem sektorju za leto 2015
Z namenom stabilizacije javnih financ je bil sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), ki bo tudi v letu 2015 začasno omejil plače in druge stroške dela javnih uslužbencev. Zakon določa, da ostanejo plače javnih uslužbencev zamrznjene tudi v letu 2015, ne pripada jim del plače za redno delovno uspešnost, šteje pa delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki znaša največ 20% osnovne plače, s tem da morajo biti zagotovljena tudi sredstva v okviru finančnega načrta uporabnika proračuna. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2015, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2016. Regres za letni dopust 2015 se ne izplača javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred. Uvrščenim v 50. ali nižji plačni razred, se regres izplača pri plači za maj 2015. Zakon je začel veljati s 1. januarjem 2015.

Spremembe Pravilnika o izvajanju ZDDV-1
Od 1. januarja dalje se uporabljajo spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Spremenjene določbe 171. člena glede prijave posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije in novega 174.a člena pravilnika, ki ureja prijavo uporabe posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci s sedežem znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje, se uporabljajo od dneva uveljavitve tega pravilnika. Od dneva uveljavitve tega pravilnika se uporablja tudi določba glede uporabe Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1223/2014 z dne 14. novembra 2014 (tretji odstavek 96. člena). Med drugim se novi 181.a člen pravilnika, ki za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, določa način ugotavljanja davčne obveznosti in izkazovanja le-te v davčnem obračunu, prvič uporabi za obdobje od 1. aprila 2015, spremenjena Priloga VII (obrazec DDV-P3) pa se uporablja od 1. marca 2015.

Spremembe obračuna davčnih odtegljajev in načina predložitve
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu uvajajo obveznost predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja na obrazcu REK-1. Z drugim odstavkom je bil dopolnjen 1. člen (primerjalnik besedila), ki ureja način predložitve podatkov v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZMEPIZ-1. Pravilnik začne veljati 6. januarja 2015, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.

Spremenjena stopnja davka na finančne storitve
S 1. 1.2015 je stopil v veljavo Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve, ki ima spremenjeni Prilogo 1 - Obračun davka na finančne storitve in Prilogo 2 - Navodilo za izpolnjevanje, pri katerih se stopnja davka s "6,5 %" nadomesti s stopnjo "8,5 %".

Spremembe pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
S spremembami in dopolnitvami > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku se določa preimenovanje davčnega organa v Finančno upravo RS. Spremenjena sta 24. člen (primerjalnik besedila), ki določa pošiljanje podatkov o prilivih na transakcijske račune fizičnih oseb in 25. člen (primerjalnik besedila), ki določa način pošiljanja podatkov o ponudniku plačnih storitev in TRR fizičnih oseb. V 45. členu se Priloge 12 do 14 nadomestijo z novimi Prilogo 12, Prilogo 13 in Prilogo 14. Ta pravilnik je stopil v veljavo s 1. januarjem 2015.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vrednotnice za osebno dopolnilno delo
Z novim letom je v celoti zaživel zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Veljati je začel tudi sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki bo izvajalcem prinesel pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. > Več... Podrobneje smo o tem pisali v članku.

Nove možnosti v insolvenčnem zakonu se kažejo kot koristne
Podatki o postopkih po noveliranem insolvenčnem zakonu kažejo, da dolžniki in banke upnice izkoriščajo nova orodja. Pravosodno ministrstvo ocenjuje, da so spremembe dale boljše možnosti za prestrukturiranje. Banka Slovenije pravi, da so se novosti doslej izkazale kot učinkovite. GZS pa meni, da so prinesle več prožnosti in drugačno miselnost. > Več...

Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun
Uprava Republike Slovenije za javna plačila je vzpostavila Portal UJPeRačun prek katerega lahko od 31.12.2014 dalje fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: izdajatelji) pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in dobavljeno blago. Portal UJPeRačun je namenjen izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto. > Več…

Z elektronskimi dražbami do milijonskih prihrankov
Ministrstva, organi v njihovi sestavi in vladne službe bodo morali po novem oddajati javna naročila na elektronskih dražbah. Gre za enega od ukrepov v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2015, vlada pa si od njega obeta milijonske prihranke. > Več...

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Dileme izpolnjevanja pogojev za pavšalno obdavčitev po 1.1.2015    
mag. Mojca Kunšek
   
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki veljata od 5. julija 2014 in se uporabljata od 1. januarja 2015, sta prinesla nekatere spremembe na področju pavšalne obdavčitve, ki jih davčni zavezanci sicer ne bodo uporabljali pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014, jih je pa potrebno upoštevati pri poslovanju v letu 2015.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
ZFPPIPP v 427. členu določa dva ključna med seboj neodvisna izbrisna razloga: če je pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti (1. točka prvega odstavka) ali če oseba ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register (2. točka prvega odstavka). Kot je razvidno iz zadeve VSM sklep I Cpg 260/2014 je sodišče prve stopnje začelo postopek izbrisa zaradi domneve obstoja izbrisnega razloga po 2. točki prvega odstavka 427. člena, ker je prejelo obvestilo AJPES-a, da družba na poslovnem naslovu, ki je vpisan v sodni register ne sprejema uradnih pošiljk. Ker torej ni bil začet postopek izbrisa brez likvidacije zaradi izbrisnega razloga po 1. točki prvega odstavka 427. člena, so pravno neupoštevne pritožbene trditve upnika, ki je zatrjeval, da ima pravna oseba še neporavnane obveznosti in zato izbrisni razlog ne obstaja.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napoved dohodkov od oddajanja premoženja v najem
Do 15. januarja 2015 morajo vsi davčni zavezanci, ki so v letu 2014 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Predlaganje REK obrazcev za odkup zbranega odpadnega materiala
Portal eDavki je objavil, da sta za dohodke, ki jih fizične osebe dosežejo s prodajo odpadnega materiala, uvedeni novi vrsti dohodka:
    • 1517 - Dohodek dosežen s prodajo odpadnega materiala
    • 2517 - Dohodek dosežen s prodajo odpadnega materiala - zavarovani po 18. členu ZPIZ-2

Pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo dohodkov je objavljeno na povezavi.

Ukinitev šifre vrste dohodka na REK-2
Obveščamo Vas, da je za izplačila po 1. 1. 2015 ukinjena šifra vrste dohodka na REK-2: 1507 Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo. > Več…

Obravnava pavšalnih nadomestil odslej na FU Ptuj
Od 1. 1. 2015 dalje bo za območje celotne Republike Slovenije naloge v zvezi z vlogami za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila ter naloge v zvezi z obračuni pavšalnega nadomestila opravljal Finančni urad Ptuj. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:

 
 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Delovni dnevi:

 

21

 

Praznični dnevi:

 

2

 

Delovne ure:

 

184

 

Povprečna bruto plača za mesec oktober:

 

1.543,66€

 

- in neto plača:

 

1.007,24€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.526,67€

 

in neto plača za tromesečje:

 

998,18€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Temeljna obrestna mera (TOM):

 
 

Mesečni TOM - januar 2015:

 

0,0%

 

Letni TOM:

 

0,00%

 
 
 

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti:

 
 

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, na dan 31.12.2014:

 

8,05%

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na voljo je ogled posnetka spletnega seminarja:
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive november 2014 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Testni izračun dohodnine za leto 2014
Vsi davčni zavezanci si lahko izračun dohodnine za leto 2014 opravijo sami s pomočjo programa za testni izračun, ki je dostopen na spletni strani eDavki.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.