c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2014, številka 46 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V zadnji številki letošnjega tednika izpostavljamo poziv FURS, da rezidenti Slovenije, ki opravljajo delo v tujini, oddajo medletno napoved do konca leta. Z oddajo se lahko zavezanci izognejo visokim doplačilom dohodnine pri poračunu. Na katere olajšave davčnih bremen pa lahko rezidenti računajo, preberite v današnji rubriki V središču. V zakonodajnem delu smo pripravili pregled svežnja sprejete davčne zakonodaje, s katerim želi vlada zagotovitvi dodatne prilive v proračun 2015. Med drugim so sprejete novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H), Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A), Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B) in Zakona o državni upravi (ZDU-1I). Ne spreglejte pa tudi izbora strokovnih člankov.

Želimo vam miren adventni čas in prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Novi zakoni objavljeni, a še ne veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Ste zaposleni v tujini? Oddajte medletno napoved do konca leta!
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved med poskusnim delom
V članku pojasnjujemo, ali se lahko delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) kadarkoli v času poskusnega dela odpove pogodbo o zaposlitvi?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Samoobdavčitev posredniških storitev
Hrvaško podjetje, ki ni zavezanec za DDV, izstavi slovenskemu podjetju, zavezancu za DDV, račun za posredniško provizijo. Na računu ni obračunan DDV in vsebuje klavzulo "Podjetje ni davčni zavezanec". Ali slovensko podjetje tak račun lahko knjiži neposredno v stroške ali je potrebna samoobdavčitev?

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Uzakonjen dogovor vlade s sindikati javnega sektorja
Državni zbor je po nujnem postopku sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, ki uzakonja dogovor vlade s sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih. Zakon tako določa ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015, in sicer: znižano plačno lestvico, podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač, podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, znižan regres za letni dopust, zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2015 in zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2016. Ukrepi bodo začeli veljati z novim letom. > Več...

Višja obremenitev študentskega dela, a ob določeni minimalni urni postavki
Državni zbor je včeraj po nujnem postopku sprejel predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki dviguje celotno obremenitev študentskega dela za delodajalce. Hkrati pa kot minimalno urno postavko študentskega dela določa 4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto. > Več...


     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
Objavljena je novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katero se poskuša zajeziti problem sive ekonomije, predvsem na področju ročnega izdajanja računov pri gotovinskem plačevanju in s tem doseči večji obseg obračunanih in plačanih davkov. Izpostavljamo poglavitne spremembe, ki jih prinaša novela:

    • Na področju gotovinskega poslovanja novela določa večjo preglednost pri poslovanju z gotovino na način, da davčni zavezanci izdajajo račune bodisi z uporabo računalniškega programa ali z nakupom vezane knjige računov, potrjeno pri Finančni upravi RS, kar je podrobneje opredeljeno v 31.a členu. V skladu z 38. členom pa mora zavezanec za davek zagotoviti izpis vseh izvornih podatkov in vseh sprememb, če je do njih prišlo. Dovoljenje za izdajo vezanih knjig računov bo davčni organ izdal za dve leti, podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov pa se bodo hranili 10 let.

    • Novi 85.a člen določa, da davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost uvaja elektronsko vročanje dokumentov preko portala eDavki. Vročanje dokumentov se lahko izvaja tudi drugim davčnim zavezancem, če se prijavijo v sistem eDavki. Dokumenti, vročeni prek eDavkov so pravno enakovredni navadni vročitvi in bodo navedeni v pravilniku.

    • Novela med drugim usklajuje določbe o izvzetju denarnih prejemkov, in sicer so v 159. členu določeni denarni prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe. S tem se tudi poenostavlja postopke davčne izvršbe za banke in hranilnice, ki opravljajo davčno in civilno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva.

    • V četrtem delu zakona členi 266.a do 266.I, določajo izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter s tem izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.

    • S sistemom vrednotnic se za dohodke, dosežene iz osebnega dopolnilnega dela določi način izračuna akontacije dohodnine, in sicer jo davčni organ ugotovi z odločbo na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

    • Kazenske določbe določajo tudi globe za prekrške v zvezi z izvajanjem teh določb. V primeru kršitev 31.a člena bo davčni zavezanec lahko kaznovan s plačilom globe v višini:

800 do 10.000 evrov, če gre za prekršek samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in od 400 do 4.000 evrov za prekršek odgovorne osebe.

    • V skladu z novim 398.a členom, pa se z globo od 50.000 do 150.000 evrov kaznuje za prekršek reprezentativno združenje, če ne vodi na predpisan način evidence o izdanih vezanih knjigah računov po posameznem prejemniku in odgovorno osebo združenja z globo 2.000 do 6.000 evrov.

Zakon začne veljati 1. januarja 2015, nove določbe o izdaji računov iz vezane knjige računov se začnejo uporabljati 31. januarja 2015, določbe o elektronskem vročanju pa 1. januarja 2016.

Zvišanje davkov na finančne storitve in zavarovalne posle
V veljavo sta stopili novela > Zakona o davku na finančne storitve in novela >Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, s katerima se obe davčni stopnji zvišujeta s 6,5 na 8,5 odstotka. Noveli sta del sprememb za dodatne prilive v proračun 2015, ki bo nadomestil izpad prihodkov po ukinitvi davka na bilančno vsoto bank konec tega leta. Skupni finančni učinki so ovrednoteni na približno 30 milijonov evrov letno. Novela spreminja tudi kazenske določbe, tako da se zneski glob iz tolarske vrednosti preračunajo in zaokrožijo v evre, kazenska določba pa se uskladi z ZP-1. Noveli zakonov bosta uveljavljeni s 1. januarjem 2015.

Novela zakona o državni upravi (ZDU-1I) na novo določa pristojnosti ministrstev
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki že veljajo, med drugim določajo pristojnosti ministrstev. Po novem se lahko v ministrstvu za finance imenujejo največ štirje državni sekretarji, v vseh ostalih ministrstvih pa ostajata največ dva državna sekretarja. Novela prinaša tudi rešitve na področjih javnega naročanja, upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave ter upravljanja z nepremičnim premoženjem. Prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem mora biti izveden do 1. januarja 2017 (19. člen prehodnih in končne določbe). Novela določa centralizacijo na področju javnega naročanja, ki se s finančnega ministrstva prenaša na ministrstvo za javno upravo (primerjalnik 29. člena), ki prevzema tudi upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov v državni upravi (74.a člen). Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se morajo uskladiti z novelo zakona s 1. januarjem 2015, prav tako s tem datumom ministrstva prevzamejo naloge v skladu z novelo, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.

Novosti v avtomatiziranem izvršilnem postopku
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki že veljajo, med drugim prinašajo nov 4.a člen o vrstah izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge lahko vlagajo po elektronski poti. Nov člen določa, da se po elektronski poti lahko vlagajo predlogi za izvršbo in druge vloge v vseh postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka. S petimi novimi odstavki je bil dopolnjen 14. člen (primerjalnik besedila), ki ureja vsebino in obliko drugih prilog k predlogu za izvršbo. Spremenjeni prvi odstavek 22. člena (primerjalnik besedila) po novem določa, da mora biti upnik pred vložitvijo predloga za izvršbo ali večjega števila predlogov za izvršbo po elektronski poti prek spletnega servisa vključen v varnostno shemo kot samostojni zunanji kvalificirani uporabnik po postopku, ki ga določata 12. in 13. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in pridobiti potrditev CIF. Novela med drugim dopolnjuje pravilnik tudi z dvema novima prilogama, in sicer prilogo 7: Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo in prilogo 8: Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za nasprotno izvršbo.

Spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike (obdobje 2007-2013)
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji na novo določajo vlogo organa upravljanja za operativne programe, ki ga izvaja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Spremenita se 16. in 17. člen, ki upravičencu pred objavo nalagata, da pošlje razpisno dokumentacijo posredniškemu telesu v pregled in potrditev, razen če se organ upravljanja in posredniško telo v sporazumu o prenosu nalog ne dogovorita drugače. V drugem odstavku 23. člena se skrajšuje rok za predložitev in potrditev dokazil o kontrolah in zahtevani dokumentaciji za potrjevanje na 15 dni. Uredba začne veljati s 1. januarjem 2015.

Kasnejši začetek uporabe določb Zakona o tujcih (ZTuj-2B)
Zakon spreminja določbe novele > Zakona o tujcih, ki se nanašajo na kasnejši začetek uporabe enotnega postopka in enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in ga prelagajo s 1. januarja 2015 na 1. september 2015. Prestavitev uporabe določb je potrebna, ker še ni bila opravljena ustrezna prilagoditev Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, brez katerega določb ne bo mogoče izvajati.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ta teden obravnava 12 zakonskih predlogov v DZ
S poslanskimi vprašanji vladni ekipi se je v ponedeljek začela redna decembrska seja DZ. Do petka se bodo zvrstile obravnave 12 zakonskih predlogov - kar osmih se bodo poslanci lotil po nujnem postopku. Posebna pozornost se obeta nujni obravnavi varčevalnega zakona za javni sektor in prvi obravnavi zakona o fiskalnem pravilu. > Več…

FURS do več informacij o dohodkih v tujini
V boju proti davčnim utajam je sodelovanje med davčnimi organi zelo pomembno. Zaradi novih pravnih podlag za samodejno izmenjavo informacij s področja obdavčevanja bo imela Finančna uprava RS že v letu 2015 bistveno več podatkov o dohodkih v tujini, tako iz držav članic EU in Združenih držav Amerike kot 52 držav podpisnic večstranskega sporazuma o standardu za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah (po letu 2017). > Več…

Stroški dela precej pod povprečjem EU
Povprečni stroški dela na uro so leta 2012 v celotnem gospodarstvu, z izjemo kmetijstva in javne uprave, v območju evra dosegli 29,3 milijarde evrov, v EU pa 24,2 milijarde evrov. V Sloveniji so znašali 15,6 milijarde evrov. > Več...

Odvetniki bodo 19. decembra na voljo za brezplačne pravne nasvete
Slovenski odvetniki nadaljujejo z akcijo nudenja brezplačne pravne pomoči. Slednjo bo več kot 500 odvetnikov nudilo tudi letos, in sicer v petek, 19. decembra in je namenjen vsem tistim, ki si sicer ne morejo privoščiti pravne pomoči. Potrebna bo le predhodna najava. > Več...

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu nove ureditve obdavčitve Slovencev na delu v tujini    
mag. Mojca Kunšek
   
V minulih mesecih je Ministrstvo za finance za sprejem po nujnem oz. skrajšanem postopku pripravilo predlog novele > Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), katere namen je po eni strani olajšati davčno breme rezidentom, ki dosegajo dohodke iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu v tujini in jih spodbuditi k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti v Sloveniji, po drugi strani pa zakon uskladiti z zakonodajo EU, zlasti z določbami o prostem gibanju oseb in delavcev.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ovira za odpust obveznosti v osebnem stečaju
Višje sodišče je v zadevi VSL sklep Cst 346/2014 in Cst 347/2014 ugodilo pritožbi stečajnega dolžnika in v spremembi sklepa zavrnilo ugovor stečajne upraviteljice proti odpustu obveznosti stečajnega dolžnika. V obrazložitvi je sodišče pojasnilo, da bi moral dolžnik za prejeto gotovino predložiti davčno napoved davčnemu organu v skladu s 309. členom ZDavP-1 in 323. členom ZDavP-2 v sedmih dneh po prejemu dohodka. To pomeni, da je opustitev dolžnika, ki je privedla do premalo obračunane dohodnine, ki je bila sanirana šele z novo odmerno odločbo, mogoče locirati le na časovno obdobje neposredno po prejemu gotovinskih zneskov v letih 2006 in 2007. To pa je daleč izven časovnega okvirja, ki ga opredeljuje 2. točka 399 člena ZFPPIPP kot oviro za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Omogočena oddaja obrazca Doh-Vdc
Na portalu eDavki je omogočena oddaja obrazca Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Oddaja obrazca bo možna do vključno 5. februarja 2015. >Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 19. decembra 2014 izvedel obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

Večstranski pobot po novem letu ob četrtkih
AJPES obvešča, da bo na podlagi preučitve pobud uporabnikov, večstranski pobot od januarja 2015 izvajal ob četrtkih, in ne ob petkih, kot do sedaj. Objavljen je urnik za leto 2015. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

20

 

Delovne ure:

 

160

 

Koledarski dnevi:

 

30

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Povprečna bruto plača za mesec september:

 

1.519,32€

 

- in neto plača:

 

994,31€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.523,97€

 

in neto plača za tromesečje:

 

996,66€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Stopnja registrirane brezposelnosti - oktober 2014 višja

 

12,6%

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na voljo je ogled posnetka spletnega seminarja:
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive november 2014 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Priprava letnega poročila za društva
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Priprava letnega poročila za društva, ki bo 19. decembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 

Pomagajte si z vzorci: Pravilnikom o računovodstvu ali Pravilnikom o računovodstvu za društvo, ki ju sestavljata predloga vzorca dokumenta in navodila za pisanje pravilnika - na voljo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.