c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2014, številka 45 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Konec davčnega leta se približuje in s tem vrsta dodatnih opravil, čas čiščenja in obračunov, ki temu sledijo. Tako kot vsako leto vas bomo tudi letos obveščali o tekočih spremembah, ki jih prinašajo zakonodaja in zaključna opravila. Danes pa vas posebej opozarjamo na spremembe nadomestil, ki jih za svoje storitve zaračunava Banka Slovenije.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Opozorila pred zlorabami slovenskih spletnih bank
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Pravila popisa sredstev in obveznosti so podobna za vsa podjetja
V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter na podlagi zaključenih poslovnih knjig sestaviti letno poročilo. Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige v skladu s slovenskimi ali mednarodnimi računovodskimi standardi, pri čemer temeljna pravila za popis sredstev in obveznosti do njihovih virov določa Slovenski računovodski standard SRS 28 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Kdaj za storitev iz 76.a člena ZDDV-1 izdate račun z DDV?
Mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 je v Sloveniji sedaj že precej uveljavljen. Kljub vsemu se še vedno pojavljajo vprašanja. Eno takšnih je zagotovo, kdo je oziroma ni plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. Pomeni, za koga mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne velja oziroma, komu izdate račun z DDV tudi v primeru ko ste opravili storitev iz 76.a člena ZDDV-1.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
>> Nadomestila za storitve Banke Slovenije
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije se v tarifni številki 3 "Čezmejna plačila in plačila v/iz tujine in nostro čeki" iz poglavja Poslovanje z bankami spremeni višina plačila za nalog z 11,70 na 12,50 evra. Spremenijo se tudi višine plačil za vodenje računov (10,00 evrov na mesec) in plačilne naloge v tarifni številki 6 "Vodenje računa" v poglavju II. Poslovanje s komitenti. Spremembe stopijo v veljavo 1. januarja 2015.

>> Takse in nadomestila na trgu vrednostnih papirjev
Spremembe in dopolnitve > Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati 25. novembra. Tarifa določa višino taks in nadomestil za odločanje, vpise v registre in nadzor v zadevah, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Večina sprememb se nanaša na spremembe v določbah obstoječih tarifnih številk iz priloge Taksna tarifa, kjer se dodaja tudi nekaj novih številk, novo pa je tudi poglavje 1.11 z naslovom Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema.

>> Spremembe Pravil borze
25. novembra bo začela veljati novela > Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ki prinaša kar nekaj sprememb. V primerih večjega nihanja tečajev oziroma drugih neobičajnih okoliščin na trgu, predvidenih sprememb pri vrednostnem papirju ali v primeru sprememb pri izdajatelju vrednostnega papirja lahko borza po novem začasno spremeni način trgovanja za ta vrednostni papir oziroma ustrezno prilagodi trgovalne intervale (153. člen). Nov je 184.a člen, ki prepoveduje pranje denarja in nalaga borzi, da v primeru odkritja dejstev, ki so, ali bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, kot to opredeljuje ZPPDFT, o tem brez odlašanja pisno obvesti Urad RS za preprečevanje pranja denarja. V 2. odstavku 206. člena se skrajšujejo roki za pripravo in predložitev osnutka sprememb pravil s 30 na 15 dni.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Ureditev področja ročno izdanih računov
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki med drugim določa izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov, kar je eden od ukrepov v boju proti sivi ekonomiji. Z njim naj bi povečali preglednost poslovanja z gotovino in zmanjšali možnosti neplačevanja davkov.

>> V rebalansu le kozmetični popravki?
Komisija DZ za nadzor javnih financ se je včeraj kot eno od prvih parlamentarnih delovnih teles seznanila s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Nezadovoljni s predlaganim povečanjem primanjkljaja za blizu 200 milijonov evrov so člani vladi očitali, da ni verodostojna. V dokumentu sicer vidijo zgolj kozmetične popravke.

>> Kršitve obveznosti dobrega poslovanja
Računsko sodišče je izdalo porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih po reviziji pravilnosti poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov v letu 2011. Kot je razvidno iz poročila, je pri štirih revidirancih ugotovilo kršitev obveznosti dobrega poslovanja, med drugim pri SAZU in ustavnem sodišču.

>> Slovenija v prvo brezobrestno zadolžitev z menicami
Slovenija je izdala za pet milijonov evrov trimesečnih in za pet milijonov evrov šestmesečnih zakladnih menic. Pri obeh znaša nominalna letna obrestna mera nič odstotkov, kar pomeni, da bo država kupcem menic ob zapadlosti 12. februarja oz. maja prihodnje leto vrnila toliko, kot si je izposodila.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
>> Direktiva o odškodninah zaradi monopolov
Države članice EU so uradno potrdile predlog Evropske komisije za direktivo o odškodninskih tožbah zaradi kršitve monopolnih pravil. Direktiva bo državljanom in podjetjem omogočila, da zahtevajo odškodnino, če postanejo žrtve kršitev protimonopolnih pravil EU.

>> Zaostritev pravil glede kapitalske ustreznosti bank
Odbor za finančno stabilnost (FSB), ki združuje vodilne svetovne finančne regulatorje, je predstavil predlog novih pravil o kapitalski ustreznosti bank. Od največjih bančnih institucij FSB želi občutno krepitev sredstev, da bi se tako v primeru novih kriz izognili posledicam za davkoplačevalce.

>> Neizplačilo socialnih transferjev migrantom
Nemčija ima pravico zavrniti izplačila določenih socialnih transferjev evropskim državljanom, ki so se priselili v državo, a niso zaposleni, je danes razsodilo Sodišče EU. Gre za izpolnjevanje pogojev za pridobitev socialnih ugodnosti, ki jih določa evropska direktiva o svobodnem gibanju državljanov držav članic, je pojasnilo.

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Osebno dopolnilno delo in vrednotnica    
mag. Mojca Kunšek
   
S 1. januarjem 2015 se bodo v praksi začele izvajati določbe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (ZPDZC-1), ki uvajajo novo vrsto »malega »dela v obliki osebnega dopolnilnega dela.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
>> Štetje rokov
Vročevalec je skušal sklep o davčni izvršbi vročiti 8.3., ker to ni bilo mogoče, je dolžniku pustil obvestilo, da lahko sklep dvigne na pošti v 15-dnevnem roku, ki začne teči 9.3. Ta rok se je iztekel 23.3., zato šteje, da je bilo tožniku pisanje s tem dnem vročeno. Prvi dan roka za pritožbo je tako bil 24.3. in 8-dnevni bi se tako iztekel 31.3., ko je bila nedelja, 1.4. je bil praznik, zato je bil zadnji dan za pritožbo 2.4. Tožnik je vložil pritožbo 3.4., torej prepozno, zato je bila pravilno zavržena (240. člen ZUP). V nadaljevanju se je tožnik odločil za vložitev tožbe na upravno sodišče, saj se ni strinjal z odločitvijo, da se njegova pritožba kot prepozna zavrže, temveč bi morala biti presojana po vsebini. Sodišče je tožbo zavrnilo (Sodba II U 501/2013) in pojasnilo, da mora biti pritožba vložena v predpisanem roku, organ prve stopnje pa mora po njenem prejemu preizkusiti ali je ta pravočasna. Če ni, jo s sklepom zavrže. V obravnavani zadevi rok za pritožbo zoper sklep o izvršbi v skladu s 157. členom ZDavP-2 znaša osem dni, ker je bil ta zamujen, je organ prve stopnje pritožbo pravilno zavrnil.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

22

 

Delovne ure:

 

184

 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Povprečna bruto plača za mesec avgust:

 

1.516,93€

 

- in neto plača:

 

992,94€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.524,66€

 

in neto plača za tromesečje:

 

997,11€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Nadomestilo za prehrano med delom:

 
 

Po Uredbi:

 

6,12€

 

Za delodajalce, ki upoštevajo KPND:

 

3,64€

 

Za javno upravo po ZUJF:

 

3,52€

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive 27.11.2014 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Pravilnik o popisu
V zbirki Vzorci pogodb in računovodskih izkazov najdete tudi Pravilnik o popisu, ki je podlaga za izdelavo Pravilnika o popisu obveznosti in sredstev, ki ga mora imeti vsako podjetje izdelanega glede na svoja pravila o računovodenju in svojo naravo poslovanja.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.