c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2014, številka 42 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Včeraj je zaživela enotna bančna unija, ki prinaša enoten nadzor nad bankami, enotna pravila za reševanje bank in predvideva izgradnjo sistema za reševanje bank do leta 2016. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ in predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki ju Vlada pošilja v obravnavo po nujnem postopku. V današnje središče pa postavljamo novelo ZDavP-2H in komentiramo spremembe, ki naj bi jih prinesla. V uredništvo smo prejeli tudi števila vprašanja glede obravnave ob naravnih nesrečah, saj so nas konec prejšnjega meseca ponovno presenetile poplave, zato smo izbrali aktualen strokovni prispevek. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o uravnoteženju javnih financ
 
     

 

AKTUALNO

FINAČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze
Ob zadnjih poplavah so številna podjetja zopet utrpela škodo, kar odpira vrsto vprašanj, kako obravnavati naravno nesrečo z vidika računovodskega poročanja. Poleg materialne škode je marsikatero podjetje izgubilo poslovne priložnosti, ali pa so poplave celo ogrozile obstoj podjetja, kar je potrebno upoštevati pri sestavitvi letnih računovodskih izkazov. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah
Donacije v denarju niso predmet obdavčitve z DDV. Predmet obdavčitve z DDV so dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi za plačilo. Kadar davčni zavezanec prejme donacijo v denarju, ki ni plačilo za opravljeno storitev oziroma dobavo blaga, od prejetega zneska, ni zavezan k obračunu DDV. > Več...

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Osnutek novele Zakona o uravnoteženju javnih financ
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki naj bi bil uvrščen v odločanje po skrajšanem postopku. Predvidene spremembe zakona so:
    • odprava neskladnosti zakona z ustavo v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam, kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance,
    • uresničevanje ciljev socialne politike oz. politike zaposlovanja z vzpostavitvijo stanja za olajšano zaposlovanje mladih, ob tem, da glede na proračunske zahteve ni možno ustvarjati novih delovnih mest v javnem sektorju,
    • jasneje je določeno pridobivanje soglasij iz 186. člena ZUJF za prevzemanje obveznosti po tistih avtorskih in podjemnih pogodbah, ki se sklepajo po prej izvedenem postopku javnega naročanja,
    • ohranitev nespremenjene lestvice za odmero dohodnine, ki vsebuje četrti dohodninski razred s stopnjo 50% in podaljšanje v leto 2015 zaradi potrebe po konsolidaciji javnih financ.

Vlada določila besedilo predloga novele ZIPRS za leti 2014 in 2015
Vlada je konec oktobra na redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in ga pošilja državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna oziroma rebalansa proračuna 2014. Nadalje predlog zakona skrajšuje plačilni rok za obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije, določa pa se tudi možnost predplačil za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Predlagani zakon določa tudi 15 dnevni rok za predložitev zahtevkov za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 za vsa sredstva, ki so bila izplačana iz državnega proračuna.

Predlog osnutka novele Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo osnutek novele Zakona o davčnem postopku. Poglavitne rešitve, ki jih prinaša predloga osnutka sprememb lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:
    • izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA,
    • gotovinsko poslovanje - določitev obveznosti izdaje ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov,
    • elektronsko vročanje,
    • davčna izvršba,
    • določitev načina izračuna akontacije dohodnine za osebno dopolnilno delo in
    • kazenske sankcije za kršitev obveznosti, določene s tem zakonom.

V današnjem tedniku podrobneje predstavljamo spremembe novele v rubriki "V središču".

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ljubljanska občina z napotki za prijavo škode po poplavah
Mestna občina Ljubljana je včeraj objavila napotke za prijavo škode po oktobrskih poplavah. Za prijavo škode na stanovanjskih objektih imajo oškodovanci čas do vključno 14. novembra, na objektih, namenjenih gospodarski dejavnosti, pa do vključno 19. novembra, je danes na svoji spletni strani objavila občina. > Več...

Polno plačilo prispevkov za študentsko delo predvidoma v veljavo drugo leto
Ministrstvo za delo bi z zakonom o matičnih evidencah uvedlo plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za študentsko delo. Državni sekretar na ministrstvu Dejan Levanič je pojasnil, da bo novost verjetno začela veljati s 1. januarjem 2015 oziroma v primeru obravnave zakona po nujnem postopku takoj, ko bo mogoče. > Več...

Bruselj glede slovenske rasti bolj optimističen od vlade
Slovenija bo letos beležila 2,4-odstotno rast, v prihodnjem letu 1,7-odstotno, v letu 2016 pa 2,5-odstotno, je napovedala Evropska komisija. Ti obeti so bolj optimistični od napovedi vlade. Ob tem ji je za letos napovedala 4,4-odstotni primanjkljaj, naslednje leto 2,9-odstotnega, leta 2016 pa 2,7-odstotnega, kar je slabše od predvidenih ciljev. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Zaživela je evropska bančna unija in enoten bančni nadzor
4. novembra je začela delovati bančna unija, nadzorniške naloge in pristojnosti v okviru enotnega mehanizma nadzora v njej pa v celoti prevzema Evropska centralna banka (ECB). Kot enotni nadzornik bo zagotavljala dnevni nadzor bank v evro območju, s ciljem zagotoviti varni evropski bančni sektor, ki se hitro in pravočasno odziva na nastajajoča tveganja. Novi zakonodajni okvir s skupnimi pravili za banke v 28ih državah članicah, ki so zbrana v enotnem pravilniku, naj bi preprečeval bančne krize, nudil postopek za upravljanje bank v težavah z možnostjo nadzorovane likvidacije in omogočal garancijo vlog varčevalcem po celotni EU v višini 100.000 evrov. > Več...

Sporazum naj bi Sloveniji prinesel 3,97 milijard evrov iz strukturnih skladov EU
Evropska komisija je sprejela Sporazum o sodelovanju s Slovenijo glede uporabe Strukturnega in investicijskega sklada EU za rast in delovna mesta v letih 2014-2020. V sporazumu je določena strategija za optimalno rabo omenjenega sklada za celotno državo, v katero naj bi se vložilo 3,97 milijarde evrov v teh šestih letih. Poleg teh sredstev bo Slovenija dobila še malo več kot 800 milijonov evrov za razvoj podeželja in 24,8 milijonov za ribištvo in pomorstvo. > Več...

Obeta se reforma sistema DDV
Evropska komisija je objavila pogosta vprašanja glede sistema davka na dodano vrednost v EU v luči prihajajoče temeljne reforme tega sistema. Cilj reforme je narediti prijaznejši sistem za podjetja, ki bo bolj pregleden in s tem manj dovzeten za goljufije, manj administrativno obremenjujoč in stimulativen za čezmejno trgovino. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Nove predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku    
univ. dipl. pravnik Andrej Grah Whatmough
   
Konec oktobra je Ministrstvo za finance objavilo nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (predlog novele ZDavP-2H), ki poleg sprememb, pomembnih zaradi sklenitve FATCA (o katerih sem že pisal), obsega tudi nekatere druge spremembe, ki se nanašajo predvsem na gotovinsko poslovanje, elektronsko vročanje dokumentov prek portala eDavki, davčno izvršbo in določanje načina izračuna akontacije davka pri osebnem dopolnilnem delu.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zavarovanje pred odgovornostjo
V zadevi VSL sodba I Cpg 403/2013 je višje sodišče ugodilo pritožbi in spremenilo izpodbijani del izreka sodbe sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da pri zavarovanju pred odgovornostjo lahko oškodovanec zahteva neposredno od zavarovalnice povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi dogodka, za katerega odgovarja zavarovanec, toda največ do zneska njene odgovornosti (1. odstavek 965. člena OZ). Zavarovalnica ni dolžna izplačati oškodovancu več, kot bi bila dolžna izplačati svojemu zavarovancu, če bi oškodovanec od njega uveljavljal odškodnino za povzročeno škodo. Višina obveznosti zavarovalnice je odvisna od zavarovalne pogodbe. Če je škoda večja od zavarovalne vsote, za katero jamči zavarovalnica, oškodovanec lahko zahteva presežek od povzročitelja. Enako velja za dogovorjeno odbitno franšizo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet
UJP obvešča, da so objavljeni novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet, ki pričnejo veljati z dnem 1. 1. 2015. > Več…

Pojasnilo v zvezi z zahtevki za plačilo
V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike bodo morali proračunski uporabniki od 1.1.2015 dalje prejemati račune za dobavljeno blago in opravljene storitve izključno v elektronski obliki (e-računi). UJP pojasnjuje, da se kot e-računi obravnavajo naslednje vrste zahtevkov za plačilo:
    • zahtevki za nakazila proračunskih sredstev med proračunskimi uporabniki ter proračunskimi uporabniki in koncesionarji
    • zahtevki za proračunska sredstva iz naslova posebnih projektov, ki jih financirajo skladi, zavodi in agencije in temeljijo na javnih razpisih
    • drugi zahtevki, ki se praviloma pripravijo na predpisanem ali tipskem obrazcu, kot tudi za odškodninske zahtevke ali druge premoženjsko pravne zahtevke. > Več…

Pojasnila v zvezi z eRačuni v povezavi z gradbenimi situacijami
eRačuni se morajo izdajati tudi za primer gradbenih situacij, ki izkazujejo zaračunane storitve do določene faze izgradnje (v skladu s pogodbo). Ker so tovrstne priloge k računom obsežne, bo UJP na svoji spletni stran, predvidoma v decembru 2014, pripravil odložišče velikih datotek, kamor bodo izdajatelji lahko odlagali velike datoteke. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

22

 

Delovne ure:

 

184

 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Povprečna bruto plača za mesec avgust:

 

1.516,93€

 

- in neto plača:

 

992,94€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.524,66€

 

in neto plača za tromesečje:

 

992,94€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Nadomestilo za prehrano med delom:

 
 

Po Uredbi:

 

6,12€

 

Za delodajalce, ki upoštevajo KPND:

 

3,64€

 

Za javno upravo po ZUJF:

 

3,52€

 
 
 

Oktobra je na mesečni ravni zabeležena inflacija

 

0,2%

 

na letni ravni pa deflacija v višini

 

-0,1%

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:
 
Pretekli spletni seminarji
dr. Anita Dolinšek
Brezplačen seminar za naročnike Kaj morajo upravniki vedeti za uspešno izterjavo terjatev oktober 2014 55 EUR Naročilo
Nejc Ojsteršek
Brezplačen seminar FinD-INFO: Iskalnik in druga orodja avgust 2014 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Davčni in računovodski vidiki poslovanja z blagajno in transakcijskim računom
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Davčni in računovodski vidiki poslovanja z blagajno in transakcijskim računom, ki bo 13. novembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Ste seznanjeni z veljavnim besedilom Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2014 in 2015 (ZIPRS1415) in predlogom novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015?
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2014 in 2015 (ZIPRS1415) je bil objavljen leta 2013 in je do danes doživel 3 spremembe. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v FinD-INFO čistopisu ZIPRS1415. V časovni lestvici so vam na voljo tudi vse 4 verzije čistopisa besedila od prve objave dalje. Zakon pa je omenjen tudi med 15 nasveti ali članki na portalu FinD-INFO.

Vlada RS je 29. oktobra na redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.