c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2014, številka 41 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci portala FinD-INFO!

Do konca oktobra imajo izvajalci osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti čas izbirati ter priglasiti ugotavljanje davčne osnove v letu 2015. V današnjem tedniku vas tudi seznanjamo z novelo ZDDV-1, ki prinaša spremembe davčne osnove v izvršilnih postopkih. Med zakonodajnimi spremembami pa izpostavljamo osnutek predloga novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H) in predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki ju je v zadnjem tednu objavilo Ministrstvo za finance. Želimo vam prijetno branje in še prijetnejši praznični vikend.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Spremembe zakonodaje: Osnutek predloga novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dnevnice za službeno potovanje v tujino
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje o obračunu dnevnic za zaposlenega, ki je bil na večdnevnem službenem potovanju v državah članicah EU. Pojasnjeni so pravilen obračun dnevnic, pogoji za njihovo izplačilo ter zneski, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in tudi ne v osnovo prispevkov za socialno varnost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ali je zavrnitev zahtevka za pridobitev ID za DDV upravičena?
Vsaka oseba mora davčnemu organu v skladu z 78. členom ZDDV-1 prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost in predložiti zahtevek za izdajo ID za DDV (identifikacijsko številko za DDV). Avtorica članka poudarja, da so zahtevki pri pridobivanju ID za DDV s strani davčnega organa lahko tudi zavrnjeni z obrazložitvijo, da predlagatelj nima potrebnih materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje prijavljene ekonomske dejavnosti.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Slovenski poslovnofinančni standard 5
Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili ZFPPIPP

Od 28. oktobra je v uporabi Slovenski poslovnofinančni standard 5 (SPS 5), ki ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 20. 10. 2014. SPS 5 je namenjen podrobnejši metodološki opredelitvi nekaterih postopkov, namenjenih oblikovanju mnenja in izdelavi poročila pooblaščenega ocenjevalca v skladu z določili ZFPPIPP. Podrobnejše so opredeljene nekatere vsebine poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki so specifične za postopke prisilne poravnave, podrobnejše so opredelitve same vsebine poročila ocenjevalca v skladu s temi postopki in ga je potrebno razumeti kot zavezujoče strokovno dopolnilo zgoraj navedenim predpisom. Določila SPS 5 veljajo in se smiselno uporabljajo za vsa mnenja in poročila ocenjevalca vrednosti, ki jih predvideva ZFPPIPP, po svoji vsebini pa ne predstavljajo ocenjevanja vrednosti. Objavljene so tudi priloge A, B in C z zgledi mnenj, ki ga izda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

Predlog novele Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo predlog novele Zakona o davčnem postopku. Poglavitne rešitve, ki jih prinaša predlog lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:
»  izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA,
»  gotovinsko poslovanje - določitev obveznosti izdaje ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov,
»  elektronsko vročanje,
»  davčna izvršba,
»  določitev načina izračuna akontacije dohodnine za osebno dopolnilno delo in
»  kazenske sankcije za kršitev obveznosti, določene s tem zakonom.

Predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Ministrstvo za finance je v petek, 24. oktobra objavilo tudi predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, skladno z napovedanimi spremembami ZDDV-1.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
AJPES: V Sloveniji imamo 3.867 hitro rastočih podjetij
AJPES je pripravil pregled hitro rastočih podjetjih za obdobje 2009-2013, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podlago za pripravo podatkov in analizo hitro rastočih podjetij (HRP) je predstavljalo 131.799 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev imamo po podatkih AJPES-a v Slovenji 3.867 hitro rastočih podjetij. > Več…

Za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem na voljo tri milijone evrov
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov. > Več...

Gospodarsko razpoloženje oktobra najboljše v šestih letih
Gospodarsko razpoloženje se je oktobra znova izboljšalo, kazalnik gospodarske klime pa je bil glede na predhodni mesec višji za dve odstotni točki in najvišji po septembru 2008. Na zvišanje kazalnika, ki je že šesti mesec višji od dolgoletnega povprečja, je vplivalo predvsem izboljšanje v storitvenih dejavnostih, kažejo podatki statističnega urada. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Seznam na testu ECB neuspešnih 25 evropskih bank
ECB je v ponedeljek, 27. oktobra, objavila rezultate finančnega pregleda in razgrnila zdravje 130 sistemsko najpomembnejših evropskih bank, pri čemer se je izkazalo, da 25 bank ni dovolj kapitalsko trdnih. Te prihajajo iz 11 držav, med njimi sta tudi NLB in NKBM iz Slovenije. > Več...

V Bruslju odmeva sporen poračun EU; Sloveniji naj bi iz proračuna vrnili 18 milijonov
Ob robu vrha EU odmeva politično sporen, za zdaj še okvirni poračun Evropske komisije, po katerem bi morale nekatere članice v proračun EU vplačati več, nekaterim pa bi denar vrnili. Najbolj izračunu nasprotuje Velika Britanija, ki bi morala doplačati največ - 2,1 milijarde evrov. Sloveniji naj bi vrnili 17,9 milijona evrov. > Več...

EU bi lahko pobrala 16 odstotkov več DDV
Članice EU poberejo približno 177 milijard evrov manj davka na dodano vrednost (DDV), kot bi ga lahko, ugotavlja Evropska komisija v nedavno objavljeni raziskavi. Številka je enaka 16 odstotkom skupnih pričakovanih letnih prihodkov iz DDV. V Sloveniji je primanjkljaj pobranega DDV nekaj manjši, namreč devetodstoten. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe davčne osnove v izvršilnih postopkih po noveli ZDDV-1    
Simona Novak, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka
   
S 1. januarjem 2015 se bo spremenil Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Z novelo se obeta kar nekaj novosti. V današnji rubriki "V središču" izpostavljamo spremembe na področju davčne osnove in popravka odbitka DDV.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Individualna izvršba po začetku stečajnega postopka
Višje sodišče je ugodilo pritožbi upnika in v celoti razveljavilo sklep sodišča prve stopnje ter vrnilo zadevo v nov postopek v delu, ki se nanaša na dovoljeno izvršbo na premoženje dolžnice iz stečajne mase. V obrazložitvi svoje odločitve (VSM sklep I Ip 545/2014) je pojasnilo, da sodišče prve stopnje ni upoštevalo zakonskih določil, ki opredeljujejo izjeme od nedopustnosti individualne izvršbe po začetku stečajnega postopka. Ker zakonodajalec omogoča samostojno nastopanje stečajnega dolžnika fizične osebe v pravnem prometu tudi po začetku stečajnega postopka, je treba upnikom zagotoviti sodno varstvo za primer, da prevzetih obveznosti stečajni dolžnik prostovoljno ne bi poravnal (23. člen Ustave). Tovrstno sodno varstvo pa bi bilo brez pomena, če upnik ne bi mogel doseči tudi prisilne izvršbe. Gre za v bistvenem enake terjatve, ki bi jih sicer upnik lahko zoper pravno osebo uveljavljal v izvršbi kot izjemo, opredeljeno v 3. točki drugega odstavka 131. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Elektronsko tudi vročanje obvestil o pobotih
Finančna uprava RS (Furs) bo v storitev eVročanja vključila tudi vročanje obvestil o izvršenih pobotih in spremembah na kontih. V dvomesečnem prehodnem obdobju, do konca leta, bodo obvestila o pobotih pošiljali tako papirno kot prek portala eDavki, nato le še elektronsko. > Več...

Priglasitev osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
Člani kmečkih gospodinjstev morajo do 31. oktobra 2014 priglasiti opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:

 
 

Povprečna bruto plača za mesec avgust:

 

1.516,93€

 

Praznični dnevi:

 

1

 

Koledarski dnevi:

 

31

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.524,66€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Nadomestilo za prehrano med delom:

 
 

Po Uredbi:

 

6,12€

 

Za delodajalce, ki upoštevajo KPND:

 

3,64€

 

Za javno upravo po ZUJF:

 

3,52€

 
 
 

Trošarine

 
 

Trošarina na neosvinčeni bencin (EUR/1000 l)

 

553,3900

 

Trošarina na plinsko olje za pogonski namen (EUR/1000 l)

 

450,3700

 

Trošarina na plinsko olje za ogrevanje (EUR/1000 l)

 

142,3700

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:
 
Pretekli spletni seminarji
Nejc Ojsteršek
Brezplačen seminar FinD-INFO: Iskalnik in druga orodja avgust 2014 BREZPLAČNO Naročilo
Marija Dolmovič Cerjak
Brezplačen seminar za naročnike Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe april 2014 50 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Določitev kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Praktični primeri določitve kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul, ki bo 12. novembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovici pri Ljubljani). > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 

Ste seznanjeni z veljavnim besedilom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in predlogom sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost?

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost je bil objavljen leta 2006 in je do danes doživel 13 sprememb. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v FinD-INFO čistopisu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. V časovni lestvici vam je na voljo tudi vseh 14 verzij čistopisov besedila od prve objave dalje. Na pravilnik se nannaša tudi 98 nasvetov ali člankov na portalu FinD-INFO.

Ministrstvo za finance je 24. oktobra objavilo predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, na katerega sprejemajo pripombe do 3. novembra 2014. Pravilnik naj bi v skladu z novelo ZDDV-1 začel veljati s 1. januarjem 2015.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.