c S

3 milijone evrov za podjetniško podporno okolje za leto 2023

31.10.2022 Javna agencija SPIRIT je objavila Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Z razpisom želijo potencialnim in obstoječim podjetnikom, zagonskim in rastočim (angleško "scale-up") podjetjem zagotoviti podporno okolje, ki bo na območju Slovenije nudilo brezplačne podjetniške storitve.

Gre za pilotni razpis, ki zagotavlja kontinuiteto storitev dosedanjih Slovenskih poslovnih točk SPOT Svetovanje (v nadaljevanju: SPOT Svetovanje) in subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) v obdobju do začetka črpanja sredstev nove kohezijske ovojnice 2021 – 2027. V dosedanji ukrep vnaša izboljšave pripravljene na podlagi spremljanja učinkov dosedanjega delovanja mrež SPOT Svetovanje in SIO.

Obe mreži sta namreč s strani podjetij dobro prepoznani. Regijska/lokacijska dostopnost in razpršitev mreže po celotni Sloveniji zagotavlja podjetjem prihranek časa in denarja. Da so storitve mreže zelo pomembne za podjetnike in je potrebno zagotoviti njihovo kontinuiteto, se je izkazalo tudi v času »izrednih razmer«, kot na primer v času epidemije COVID, ko je bila mreža ena izmed ključnih točk za pridobivanje nujno potrebnih informacij za podjetja (interventni ukrepi, odloki).

Javni razpis za zagotavljanje storitev podpornega okolja je razdeljen v dva sklopa.

Prvi sklop zajema storitve za potencialne podjetnike in podjetja, ki jih bodo izvajali svetovalci točk SPOT Svetovanje ter podjetniški mentorji v okviru 12 konzorcijev, po en iz vsake  statistične regije.  Tako bodo zagotavljali brezplačne storitve promocije podjetniške kulture ter celovitih podpornih storitev kot so svetovanja, usposabljanja, mentoriranje, organizacija dogodkov in podobno.

V okviru drugega sklopa bodo preko izbranega nacionalnega konzorcija izvajali storitve, ki so namenjene inovativnim posameznikom in inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom hitre rasti. Izbran nacionalni konzorcij bo tako izvajal storitve, vezane na promocijo inovativne podjetniške kulture, mentorstvo zagonskim podjetjem, programe za zagonska podjetja, ekspertno svetovanje in druge storitve. 

Skupna višina sredstev razpisa je 3 milijone evrov za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, od tega je za prvi sklop na voljo 2.413.600 evrov, za drugi sklop pa 586.400 evrov. Rok za prijavo na razpis je 28. 11. 2022.

S storitvami podpornega okolja bodo prispevali h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij in povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter k premagovanju ovir na podjetniški poti. Povečati želijo tudi informiranost in znanje za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter splošno prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Ukrepa SPOT Svetovanje in SIO sta se do sedaj izvajala na podlagi ločenih večletnih javnih razpisov iz sredstev kohezijske ovojnice 2014 - 2020.

Delovanje mreže SIO na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, financirajo že od leta 2016. V okviru mreže SIO smo v letu 2021 financirali 21 lokacijsko razpršenih podjetniških inkubatorjev, univerzitetnih inkubatorjev in tehnoloških parkov. Samo v letu 2021 je bilo s pomočjo SIO ustvarjenih 646 novih inovativnih poslovnih idej, 414 podjetij oz. podjetniških vsebin sprejetih v inkubacijo in novoustanovljenih 85 podjetij.

Delovanje mreže SPOT Svetovanje pa na ministrstvu, preko SPIRIT Slovenija, financirajo od leta 2018. V okviru te mreže zagotavljajo storitve dvanajstih točk SPOT Svetovanje. Tako je dvanajst regijskih točk SPOT Svetovanja skupno v letu 2021 izvedlo 16.100 svetovanj s poslovnimi subjekti in drugimi zainteresiranimi, organiziralo 391 regionalnih delavnic, organiziralo 104 regionalna usposabljanja, organiziralo 60 izmenjav dobrih praks, zagotovilo informacije o 11 perspektivnih poslovnih priložnostih za spoštovana podjetja ter organiziralo 12 dogodkov mreženja regionalnih podpornih organizacij za podjetja.

Vir: SPIRIT, 28. 10. 2022

 

Javni razpis je objavljen na strani SPIRIT Slovenija.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.