c S
Pojasnilo FURS: Obdavčenje umetnikov in športnikov 24.06.2022

Finančna uprava je 1. julija 2022 objavila spremembo dokumenta: Obdavčenje umetnikov in športnikov.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

24. 6. 2022


Obdavčenje umetnikov in športnikov

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi:  Obdavčenje umetnikov in športnikov, 4. izdaja, junij 2022


Vir: FURS, 24. 6. 2022

_________

Dopolnjeno:


4.5 Osebe, ki morajo plačati DDV

V skladu s prvo točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 mora DDV plačati vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu s tem členom DDV dolžna plačati druga oseba.

Nadalje ZDDV-1 v tretji točki prvega odstavka 76. člena določa, da mora DDV plačati vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, je pa identificiran za namene DDV, katerima se opravijo storitve iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.

Če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža in ni identificiran za namene DDV v skladu z 78. členom ZDDV-1, na ozemlju Slovenije opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev davčnemu zavezancu, ki je v Sloveniji identificiran za namene DDV (po splošni ureditvi), se za plačnika DDV določi prejemnika blaga in storitev (tretji odstavek 76. člena ZDDV-1). Več o na naslednji povezavi (poglavje 2.3.2):

Davcni_zavezanci_in_identifikacija_za_namene_DDV.doc (live.com)

Če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ne plača DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora v skladu s tretjim odstavkom 76. člena ZDDV-1 DDV plačati prejemnik blaga oziroma storitev. Prej navedene določba ZDDV-1, po kateri mora prejemnik blaga oziroma storitev, ki jih opravi zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, plačati DDV, če tega ne plača dobavitelj, pomeni le izjemno pravilo, namenjeno preprečevanju, da bi bile dobave tujih davčnih zavezancev neobdavčljive zgolj iz razloga, če le ti niso izpolnili svoje obveznosti glede identifikacije za namene DDV v Sloveniji. 


4.6 Odbitek DDV

Davčni zavezanec ima v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1 pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij.

Pogoje za uveljavljanje pravice do odbitka DDV določa ZDDV-1 v 67. členu. Po a) točki prvega odstavka 67. člena ZDDV-1 mora za odbitke DDV imeti račun, izdan v skladu z 80.a do 84.a členom tega zakona.

Če je davčni zavezanec dolžan plačati DDV kot naročnik ali kupec v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 mora, po točki f) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1, izpolnjevati formalnosti, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. Nadalje pravilnik v četrtem in petem odstavku 107. člena določa:

-        da se kot odbitek DDV šteje tudi znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kot prejemnik storitve plačal v skladu s 3. točko prvega odstavka in tretjim odstavkom 76. člena ZDDV-1, razen zneska DDV, ki ga je plačala oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1;

-        da mora davčni zavezanec, ki mora plačati DDV kot naročnik, kupec ali prejemnik blaga oziroma storitev, za uveljavljanje pravice do odbitka DDV do roka za predložitev obračuna DDV imeti račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, in v obračunu DDV izkazati podatek o znesku DDV, ki ga je dolžan plačati.

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.