c S

Pojasnilo FURS: Davčna osnova – rezervacije

21.06.2022

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta – Davčna osnova – rezervacije, 2. izdaja, junij 2022.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

21. 6. 2022

 

Davčna osnova – rezervacije

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Davčna osnova – rezervacije; 2. izdaja, junij 2022.


Vir: FURS, 21. 6. 2022

 

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

 

3.4 DAVČNA obravnava rezervacij oblikovanih zaradi ocenjenih stroškov razgradnje (junij 2022)

Opredmeteno osnovno sredstvo se v skladu s SRS 1.10 ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo poleg nakupne cene med drugim sestavlja tudi ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Za ta del stroškov se posledično hkrati oblikujejo rezervacije. Tovrstne rezervacije ne sodijo v nobeno od kategorij rezervacij iz drugega odstavka 20. člena ZDDPO-2, zato se obravnavajo po prvem, tretjem in četrtem odstavku 20. člena v povezavi s sedmim odstavkom 33. člena ZDDPO-2. Z novelo ZDDPO-2S se je spremenil 20. člen ZDDPO-2, ki po novem določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca oblikovanje rezervacij v skladu z 12. členom tega zakona, prizna kot odhodek v obračunanem znesku.

Navedeno v povezavi z 12. členom ZDDPO-2 pomeni, da se ob samem oblikovanju rezervacij davčno še ne priznajo nobeni odhodki, ker ti ne nastanejo za poslovne namene, saj so ocenjeni stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve del nabavne vrednosti osnovnega sredstva (SRS 10.33). Nato pa se ob vsakoletnem obračunu amortizacije, če je ta obračunana po stopnjah in pogojih iz 33. člena ZDDPO-2, v celoti davčno priznajo tudi odhodki iz naslova amortizacije od povečanega dela nabavne vrednosti osnovnega sredstva zaradi ocenjenih stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Iz navedenega izhaja, da na podlagi sedmega odstavka 33. člena ZDDPO-2, v obračunu DDPO ne prihaja do prilagoditev odhodkov v postavkah 6.27 oziroma 7.6. 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.