c S
Pojasnilo FURS: Računi 03.06.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Računi, 4. izdaja, junij 2022.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

2. 6. 2022

Računi

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Računi; 4. izdaja, junij 2022

 

Vir: FURS, 2. 6. 2022

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:


2.3 Izjeme od obveznost izdajanja računov

6. Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave. Tako je izjema od obveznosti izdajanja računov dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo:

-    opravijo osebe:

a)  katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz točke a), nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),

b)   ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),

- dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in

Vprašanje 31: Ali se v limit 5.000 eurov všteva vrednost dobave, za katero davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki novega šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022)

Odgovor:

Da. V limit 5.000 eurov se všteva tudi vrednost dobave, za katero je določena izjema od obveznosti izdajanja računov iz b) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika. Navedeno pomeni, da bodo nepridobitne organizacije (na primer društva), ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, lahko pod določenimi pogoji upravičena le še do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave na podlagi točke b) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika. Poudarjamo pa, da je izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki strožja in je predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo:

- opravijo osebe:

a)   katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 , nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),

b)   ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1, za izjemo od obveznosti izdajanja računov pa ta priglasitev ni potrebna),

- dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in

- ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Vprašanje 36: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022)

Odgovor:

Za izjemo od obveznosti izdajanja računov v primeru malega davčnega zavezanca, ki ni identificiran za namene DDV, ker je oproščen plačila DDV po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1, sama predložitev priglasitve po 43. členu ZDDV-1 ni potrebna.

Primer: Pri društvu, ki ni identificirano za namene DDV in bo preseglo prag 5.000 eurov obdavčljivih dobav, je možna  izjema po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika, ki določa izjemo od obveznosti izdajanja računov (in posredno pomeni tudi oprostitev davčnega potrjevanja računov). Do  te izjeme so upravičena tista društva, ki opravljajo oproščene dejavnosti (npr. iz 11. in 13. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, če izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1). Ta društva sicer morajo za oprostitev plačila DDV od dobav davčnemu organu predhodno posredovati priglasitev po 43. členu ZDDV-1, zgolj za izjemo od obveznosti izdajanja računov pa zadostuje izpolnjevanje pogojev za predložitev priglasitve in ne tudi sama predložitev priglasitve. Mali davčni zavezanci pa so »na splošno« oproščeni obračunavanja DDV do limita 50.000 eurov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, zato so vse dobave blaga in storitev do navedenega limita, vključno z organiziranjem dogodkov za zbiranje denarnih sredstev, oproščene plačila DDV. Oprostitev plačila DDV po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 predstavlja splošno oprostitev plačila DDV za vse davčne zavezance, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem členu, zato v teh primerih zaradi oprostitve ni verjetnosti izkrivljanja konkurence.

Vprašanje 40: Ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov tudi za dobave hrane in pijače, ki jo gasilsko društvo (člani gasilskega društva) opravijo končnim potrošnikom na dogodku za zbiranje denarnih sredstev, ki ga organizirajo priložnostno ter izključno za svojo lastno korist (gasilska veselica)? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022)

Odgovor:

Izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika je strožja (možna le za oproščene dobave) in je dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod naslednjimi pogoji:

1.   pogoj: dobavo opravijo osebe:

a)   katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 , nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),

b)   ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo (oz. če so mali davčni zavezanci jim ni treba) za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),

2.   pogoj: dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in

3.   pogoj: ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Primer 2:

Društvo, identificirano za namene DDV, opravi dobavo blaga na prireditvi, kjer bodo zbirali sredstva za nakup gasilskega avtomobila:

-   k izpolnjevanju 1. pogoja: Društvo, ki je sicer oseba zasebnega prava, in za dobave iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 izpolnjuje pogoj za oprostitev plačila DDV v povezavi s priglasitvijo po z 43. členom ZDDV-1, izpolnjuje pogoj, da gre za osebo iz b) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika;

-   k izpolnjevanju 2. pogoja: Če organizira dogodek za zbiranje denarnih sredstev priložnostno in v svojo lastno korist, je ta pogoj izpolnjen;

-  k izpolnjevanju 3. pogoja:

•           Društvo, identificirano za namene DDV, mora od dobav, ki jih opravi na dogodku za zbiranje denarnih sredstev, obračunati DDV (od tako opravljene dobave niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV po 14. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1), zato pri takem društvu ni izpolnjen pogoj, da oprostitev plačila DDV ne vodi k izkrivljanju konkurence.

Iz navedenega izhaja, da v primeru 2 pri društvu niso izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika.

___________________


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.