c S
Pojasnilo FURS: Splošno o DDV 25.05.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Splošno o DDV, 7. izdaja, maj 2022 z zavedeni spremembami objavljenimi v nadaljevanju.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

25. 5. 2022

Splošno o DDV

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Splošno o DDV; 7. izdaja, maj 2022

 

Vir: FURS, 25. 5. 2022

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

4.0  IZDAJANJE RAČUNOV

Za opravljeno dobavo blaga ali storitev je treba izdati račun. Račun lahko v imenu in za račun davčnega zavezanca izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba ob predpisanih pogojih. Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun pod predpisanimi pogoji.


Davčni zavezanec izda poenostavljeni račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, če:

 1. jo je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ter za predplačila, prejeta od katere izmed teh oseb in znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 evrov ali
 2. jo je opravil končnemu potrošniku ali
 3. izda dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša.

Poenostavljeni račun se ne sme izdati za dobave blaga ali storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v drugo državo članico, v kateri je treba plačati DDV, in je oseba, kateri je bila opravljena dobava, dolžna plačati DDV.


Račun se lahko izda v papirni ali elektronski obliki. 

Davčni zavezanec, ki mora za dobave blaga ali storitev, opravljene končnemu potrošniku na ozemlju Slovenije, izdati račun, mora račun v papirni obliki tudi izročiti kupcu, če kupec to zahteva. Seveda pa se lahko izdani račun v papirni obliki izroči kupcu - končnemu potrošniku tudi, če ga ta ne zahteva.

6.1  Predložitev obračuna

Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora poleg identifikacijskih podatkov davčnega zavezanca vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za izračun odbitkov, ter vse podatke v zvezi s popravki obračunanega DDV in odbitka DDV ter skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.

Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.


Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, vendar so določene izjeme, in sicer:

 • če davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan, s sklepom določi, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom za predložitev obračuna DDV in za davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja. V tem primeru mora davčni zavezanec davek plačati v 8 dneh po poteku roka za predložitev obračuna DDV. Za preostanek davčnega obdobja mora predložiti obračun DDV v roku, ki je sicer predpisan za predložitev obračuna DDV;
 • davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja;
 • v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, osebnega stečaja, postopka prisilne poravnave, stečaja, likvidacije in smrti davčnega zavezanca.

Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV. Obračun DDV morate predložiti tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV (v tem primeru oddate prazen obračun).

Navodila za izpolnjevanja obračuna DDV so dostopna na naslednji povezavi

Davčni zavezanec mora obračun DDV predložiti v elektronski obliki, prek sistema eDavki

6.5  Predložitev obračuna DDV po roku za predložitev

Davčni zavezanec lahko najpozneje do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka predloži obračun DDV, ki ga ni predložil v predpisanem roku. Predložitev obračuna DDV na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed okoliščin iz prejšnjega stavka (88. c člen ZDDV-1).

Davčni zavezanec v primeru predložitve obračuna v skladu z 88.c členom ZDDV-1 po izteku predpisanega roka na obrazcu DDV-O označi polje »Samoprijava«. V primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave se od zneska izkazane obveznosti obračunajo obresti v višini 3 % letno.  Davčni zavezanec mora izkazano obveznost in obresti plačati hkrati s predložitvijo obračuna DDV. Tako predloženega obračuna se ne sme nadomestiti z novim.

Davčni zavezanec mora znesek DDV (pozitivno vrednost) za tekoče davčno obdobje zaradi izračuna obresti vpisati tudi v razdelek »Samoprijava/popravek«. Če obračun izkazuje presežek oziroma je brez obveznosti in brez presežka (vrednost 0), se vpiše vrednost 0. Če se oddaja samoprijava in hkrati popravki za preteklo obdobje, se vpišejo tudi popravki za pretekla obdobja, za katerega davčni zavezanec popravlja podatke.

Obresti se izračunajo za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, za katerega bi moral biti predložen obračun DDV, do dneva predložitve obračuna DDV.

Če po predložitvi obračuna DDV na podlagi samoprijave davčni organ ugotovi, da pogoji za samoprijavo niso izpolnjeni, s sklepom zavrne obračun v delu, ki se nanaša na obresti, predložen obračun DDV pa obravnava kot obračun DDV, predložen po izteku predpisanega roka. V tem primeru se za čas od poteka roka za plačilo davka do plačila davka obračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Davčni zavezanec, ki naknadno predloži obračun DDV v skladu z 88.c členom ZDDV-1, se razbremeni odgovornosti za prekršek.

7.0  REKAPITULACIJSKO POROČILO

Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu na obrazcu RP-O predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV:

 • katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1,
 • prejemnikih blaga, katerim je opravil prenos blaga v okviru ureditve za skladiščenje na odpoklic,
 • prejemnikih blaga, katerim je  dobavil blago, ki je bilo skladiščeno na odpoklic,
 • katerim je dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Unije v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1 (drugi v verigi pri tristranskih poslih),
 • katerim je opravil storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktiva Sveta 2006/112/ES.
 • katerim bo opravil storitve, za katere je bilo prejeto predplačilo, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktiva Sveta 2006/112/ES.

Rekapitulacijsko poročilo morajo predložiti tudi davčni zavezanci – dobavitelji blaga, ki opravijo prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico v okviru ureditve za skladiščenje na odpoklic (blago se prenese v drugo državo članico z namenom kasnejše dobave drugemu davčnemu zavezancu, ki je v trenutku prenosa blaga že znan). Več o tem v podrobnejšem opisu Spremembe zakonodaje na področju DDV (poglavje 2.0 s pojasnili o noveli ZDDV-1K, 2. točka – Posebna ureditev skladiščenja na odpoklic).

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora rekapitulacijsko poročilo predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar ga predloži do 20. 2.).

Navodila za izpolnjevanje rekapitulacijskega poročila so dostopna na naslednji povezavi.


Rekapitulacijsko poročilo davčni zavezanec predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki. Davčni zavezanec predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcijo znotraj Unije ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja.

14.3  Vračilo DDV v potniškem prometu

Potnik, ki kupi blago v Sloveniji in ga iznese v osebni prtljagi na območje zunaj Unije, lahko uveljavi vračilo plačanega DDV. Oprostitev lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • potnik nima prebivališča v Uniji,
 • blago je izneseno iz Unije pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in
 • skupna vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, je višja od 50 evrov.

Potnik, ki nima prebivališča v Uniji, pomeni potnika, čigar stalno ali običajno prebivališče ni v Uniji. »Stalno ali običajno prebivališče« pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu, osebni izkaznici ali v drugem identifikacijskem dokumentu, ki ga kot veljavnega priznava Slovenija.

Pravica do vračila DDV se ne nanaša na mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne izdelke.


Davčni zavezanec – prodajalec davčnemu organu predložiti zahtevek za vračilo (obrazec DDV-VE) v elektronski obliki prek sistema
eDavki.


Več o tem si lahko preberete na spodnjih povezavah:

eDavki - Vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu pri davčnem organu (durs.si)

eDavki - Vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu pri prodajalcu (durs.si)

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.