c S
Pojasnilo FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji 17.05.2022 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji, 5. izdaja maj 2022, v katerem se spreminja davčna stopnja skladno z dohodninsko novelo.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

13. 5. 2022

Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji, 5. izdaja, maj 2022Vir: FURS, 13. 5. 2022

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

4.8 Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji

Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji in opravlja na ozemlju Slovenije samo dobave davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v Sloveniji po splošni ureditvi, , od 22. 1. 2022 ne velja obveznost predložitve zahtevka za identifikacijo za namene DDV.[1]   

Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in v Sloveniji opravi obdavčljivo dobavo davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene DDV po splošni ureditvi (ni atipičen davčni zavezanec), se torej ni treba obvezno identificirati za namene DDV (v tem primeru je plačnik DDV prejemnik), lahko pa se odloči in se identificira za namene DDV v Sloveniji (v tem primeru je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža).

Navedeno pa ne velja v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev:

-       mali davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec ali

-       oseba, ki ni davčni zavezanec, ali

-       davčni zavezanec, ki mu je identifikacijska številka za namene DDV dodeljena zaradi pridobitev blaga iz drugih držav članic, ali

-       davčni zavezanec, ki mu je identifikacijska številka za namene DDV dodeljena zaradi prejemanja/opravljanja storitev EU[2]  ali

-       davčni zavezanec, ki mu je identifikacijska številka za namene DDV dodeljena samo v zvezi z uporabo posebne ureditve za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje v skladu s 6.b podpoglavjem XI. poglavja ZDDV-1[3] ali

-       davčni zavezanec, ki mu je dodeljena identifikacijska številka za DDV v zvezi z uporabo posebne ureditve za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov.

Iz navedenega izhaja, da če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, poleg navedenih obdavčljivih dobav v Sloveniji opravlja še dobave blaga in storitev osebam, ki niso identificirane za namene DDV oziroma niso identificirane za namene DDV v splošno ureditev in zanje ni možna uporaba posebnih ureditev VEM ali posebne ureditve za opravljanje storitev mednarodnega občasnega prevoza potnikov ali se za uporabo teh ureditev ne odloči, se mora identificirati za namene DDV in od vseh opravljenih dobav na ozemlju Slovenije obračunati DDV, saj se v teh primerih davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, šteje za plačnika DDV.

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, se mora identificirati za namene DDV tudi, če na ozemlju Slovenije:

-          opravi pridobitev blaga, od katere mora obračunati DDV,

-          opravi prenos lastnega blaga v Slovenijo, od katerega mora obračunati DDV,

-          opravi dobavo blaga znotraj Unije, za katero so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV in o kateri mora poročati v rekapitulacijskem poročilu (in v obračunu DDV: polje 12).  

Če je tuj davčni zavezanec identificiran za namene DDV v Sloveniji, v vseh primerih opravljenih obdavčenih dobav, za katere ni določene oprostitve plačila DDV, obračuna DDV, torej tudi v primeru, ko opravi dobave blaga in storitev v Sloveniji davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV.

V nadaljevanju je pregled nekaterih obveznosti identifikacije in obračuna DDV, ko je dobavitelj/izvajalec davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.

Dobavitelj/izvajalec, davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, pred opravljeno dobavo identificiran za namene DDV v Sloveniji

Prejemniki dobav

Obveznost identifikacije za namene DDV dobavitelja/izvajalca

Plačnik DDV

Ne

Samo davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v splošno ureditev

Ne

Prejemniki dobav

Da

Samo davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v splošno ureditev

Ne, vendar lahko  ostane identificiran za namene DDV

Dobavitelj/izvajalec (za vse opravljene dobave, razen če se uporabi 76.a člen ZDDV-1)

Ne

Davčni zavezanci, nekateri od njih identificirani za namene DDV v splošno ureditev, nekateri ne in/ali končni potrošniki

Da

Dobavitelj/izvajalec (za vse opravljene dobave, razen če se uporabi 76.a člen ZDDV-1)

Ne (in ne uporablja posebne ureditve VEM)

Mali davčni zavezanec in/ali končni potrošniki

Da

Dobavitelj/izvajalec

Ne

Atipični davčni zavezanec (identificiran je samo zaradi pridobitev in/ali prejemanja/opravljanja storitev, katerih kraj obdavčitve se določi po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1)

Da

Dobavitelj/izvajalec

Ne

Mali davčni zavezanec,  identificiran za DDV samo zaradi vključitve v unijsko ureditev VEM (za domače dobave ostane mali davčni zavezanec)

Da

Dobavitelj/izvajalec


In dodana vprašanja in odgovori v dokumentu:

Vprašanje 20: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer za naročnike - fizične osebe, ki niso davčni zavezanci in davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Slovenji. Gradbeno podjetje ni vključeno v posebno ureditev VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV?

Da. Pred opravljeno dobavo se mora identificirati za namene DDV. Na računu za opravljeno dobavo fizični osebi, ki ni davčni zavezanec, obračuna DDV. Na računu za opravljeno dobavo davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, ne obračuna DDV in navede klavzulo o obrnjeni davčni obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 (gre za gradbeno storitev, tako izvajalec kot prejemnik sta davčna zavezanca, identificirana za namene DDV v Sloveniji in se uporabi 76.a člen ZDDV-1). V takem primeru se ne uporabi obrnjena davčna obveznost po tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1. Odbitek uveljavlja v takem primeru davčni zavezanec preko obračuna DDV-O in ne preko zahtevka na podlagi 74. člena ZDDV-1.

Vprašanje 21: Kaj pa, če bi bilo gradbeno podjetje iz primera 20 vključeno v posebno ureditev VEM (Slovenija je država članica potrošnje, druga država članica - država sedeža podjetja - je država  identifikacije v posebno ureditev VEM) in bi obveznost za DDV od gradbenih storitev, ki jih na nepremičnini v Sloveniji opravi končnim potrošnikom, obračunalo po posebni ureditvi VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV?

Gradbenemu podjetju, vključenemu v posebno ureditev VEM, se v tem primeru ni treba identificirati za namene DDV. DDV od gradbenih storitev, opravljenih končnim potrošnikom, bo obračunan in plačan po  posebni ureditvi VEM, za gradbene storitve, opravljene drugim davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v splošno ureditev, pa je plačnik DDV prejemnik storitve. Za nabave blaga oziroma storitev ali za uvoz blaga v Slovenijo lahko davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ob izpolnjevanju pogojev, uveljavlja vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1.

Vprašanje 22: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer samo za naročnike, davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji. Ali se mora to podjetje identificirati za namene DDV in na računu obračunati DDV? Ali se lahko uporabi obrnjeno davčno obveznost po tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1? Če je odgovor pritrdilen, ali je treba o tako opravljenih dobavah poročati davčnemu organu?

Ne, ni se mu treba identificirati za namene DDV. Za dobave, za katere se v skladu s tretjim odstavkom 76. člena ZDDV-1 uporabi obrnjena davčna obveznost, ni določenega poročanja davčnemu organu. Za nabave blaga oziroma storitev ali za uvoz blaga v Slovenijo lahko davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ob izpolnjevanju pogojev uveljavlja vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1.[1] d) točka drugega odstavka 78. člena ZDDV-1.

[2] 196. člen Direktive o DDV.

[3] Unijska ureditev VEM.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.