c S

Pojasnilo FURS: Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike

14.04.2022

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike, 6. izdaja, april 2022.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

13. 4. 2022


Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike

sprememba dokumenta


Več na povezavi:
Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike, 6. izdaja, april 2022Vir: FURS, 13. 4. 2022
_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

5.0 Identifikacija za namene DDV

Zavezanec, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost skladno s 5. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže oziroma je verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa, mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

V obdavčljiv promet iz prvega odstavka se pri fizični osebi všteva obdavčljiv promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti (kot podjetnik, zasebnik oziroma fizična oseba).

Če povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave, se za namene 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.

Zavezancem, ki opravljajo izključno oproščeno dejavnost, ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Zavezanec davčnemu organu predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla znesek 50.000 evrov.

Zavezanec lahko zahtevek za izdajo identifikacijske številke predloži že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme, itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu uradu predloži pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

Zavezanec mora predložiti prijavo oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki preko sistema e-Davki. V zahtevku za izdajo identifikacijske številke za DDV mora navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2.

Zavezanec, ki se prostovoljno odloči za obračunavanje DDV skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (če ne pričakuje oz. ni verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa v obdobju zadnjih 12 mesecev presegla znesek 50.000 evrov), mora svojo izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Davčni zavezanec, ki pridobi identifikacijsko številko za namene DDV, je prvih 12 mesecev mesečni davčni zavezanec (davčno obdobje je koledarski mesec). Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV-O za vsako davčno obdobje, tudi če v posameznem davčnem obdobju ni imel transakcij, ki se vpisujejo v obračun (v tem primeru odda prazen obračun DDV-O).

Obračun DDV-O mora davčni zavezanec predložiti prek sistema eDavki do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Če davčni zavezanec opravlja transakcije znotraj Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (tako kot to velja tudi za rekapitulacijsko poročilo). 

Podrobnejše informacije in pojasnila glede zavezanosti za DDV ter pravic in obveznosti davčnih zavezancev, identificiranih za namene DDV, so na voljo na spletni strani FURS.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.