c S
Pojasnilo FURS: Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov 06.04.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, 6. izdaja, april 2022.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

6. 4. 2022

 

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, 6. izdaja, april 2022Vir: FURS, 6. 4. 2022

______________

Dopolnitev:


2.0 POGOJI ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE

Posebno ureditev lahko uporablja davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča (v nadaljevanju davčni zavezanec), če izpolnjuje naslednje pogoje:

a)    v Sloveniji občasno opravlja storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov s prevoznimi sredstvi, ki niso registrirana v Sloveniji;

b)    ne uveljavlja pravice do odbitka DDV (v skladu s 63. členom ZDDV-1) ali pravice do vračila DDV (v skladu s 74. do 74.i členom ZDDV-1);

c)     ne opravlja nobenih drugih transakcij, ki bi bile predmet DDV v Sloveniji;

d)    za obračun in plačilo DDV od storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, opravljenih v Sloveniji osebam, ki niso davčni zavezanci, ne uporablja posebne ureditve Vse na enem mestu - VEM[1].

Sočasna uporaba posebne ureditve za mednarodni občasni cestni prevoz potnikov in posebne ureditve VEM, ki so za davčnega zavezanca prostovoljne, se v primeru, da so take storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, izključuje. Davčni zavezanec se prostovoljno odloči, katero posebno ureditev bo uporabljal.

Občasni cestni prevoz potnikov pomeni občasni prevoz potnikov v cestnem prometu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, ki ne spada pod javni linijski prevoz niti pod posebni linijski prevoz in pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in naročnikom ali naročnico prevoza.

Mednarodni cestni prevoz potnikov je tisti prevoz potnikov v cestnem prometu, pri katerem je kraj odhoda oziroma prihoda prevoznega sredstva zunaj Slovenije.

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za uporabo te posebne ureditve in se odloči za uporabo le-te, mora posebno ureditev uporabljati najmanj eno davčno obdobje, torej praviloma koledarsko leto. To pomeni, da če se davčni zavezanec odloči za uporabo posebne ureditve v določenem koledarskem letu, tekom leta ne more preiti iz posebne ureditve na obračunavanje DDV po splošnih pravilih, razen če ne izpolnjuje več pogojev za uporabo posebne ureditve (opravi drugo oz. druge transakcije, ki so predmet DDV v Sloveniji).

Uporaba posebne ureditve in splošne ureditve obračunavanja DDV v istem koledarskem letu se izključujeta. To pomeni, da za eno koledarsko leto ni mogoče uveljavljati splošne in posebne ureditve, razen v primeru že omenjene situacije. Če se davčni zavezanec odloči za uporabo posebne ureditve, jo mora uporabljati celotno koledarsko leto oziroma v primeru prenehanja njene uporabe do dneva prenehanja.

V primeru prenehanja uporabe posebne ureditve je davčno obdobje krajše. V tem primeru davčni zavezanec posebno ureditev uporablja do dneva prenehanja uporabe te posebne ureditve, vendar znotraj istega koledarskega leta posebne ureditve ponovno ne  more več uporabljati (tudi če bi kasneje izpolnjeval pogoje za uporabo posebne ureditve).

Davčni zavezanci, ki so v Sloveniji za opravljanje teh storitev že identificirani za namene DDV po splošni ureditvi, in bi se odločili za uporabo te posebne ureditve (torej ne bi bili več identificirani za namene DDV po splošni ureditvi), morajo njeno uporabo predhodno prijaviti davčnemu organu. Več glede prijave davčnemu organu je navedeno v nadaljevanju.


3.1 Zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za DDV

Davčni zavezanec zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za namene DDV predloži davčnemu organu v elektronski obliki, in sicer na poseben elektronski naslov kc-potnik.fu@gov.si.

...

4. Če je davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, že vključen v ureditev VEM, na ozemlju Slovenije pa poleg storitev prevoza potnikov osebam, ki niso davčni zavezanci, opravlja te storitve tudi davčnim zavezancem, lahko samo za storitve prevoza potnikov, opravljene davčnim zavezancem, uporablja posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov.  Ne glede na prej navedeno pa ima davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, opcijo (možnost izbire), da se ne identificira za namene DDV, če storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov opravlja samo davčnim zavezancem, ki so v Sloveniji identificirani za namene DDV po splošnih pravilih (kot obvezni ali kot prostovoljni) in so kot prejemniki storitev v skladu s tretjim odstavkom 76. člena ZDDV-1 dolžni plačati DDV. Slednje velja tudi, če davčni zavezanec ni vključen v ureditev VEM.

V nadaljevanju so v tabeli predstavljeni različni primeri uporabe posebnih ureditev glede na to, komu davčni zavezanec (tujec) opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prometa potnikov in katero ureditev uporablja. Pojasnjujemo še, da če tak davčni zavezanec te storitve opravlja tako končnim potrošnikom kot tudi davčnim zavezancem, in če se mora identificirati za namene DDV v Sloveniji, pogoji za uporabo tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1, po katerem je prejemnik plačnik DDV, niso izpolnjeni.

Davčni zavezanec – tujec opravlja storitve:

unijska ali neunijska ureditev VEM

splošna ureditev/posebna ureditev za medn. občasni cestni promet

končnim potrošnikom

Da

Ne

končnim potrošnikom

Ne

Da

davčnim zavezancem (nekateri so v Sloveniji identificirani za DDV, nekateri ne)*

/

Da (davčni zavezanec je dolžan obračunati DDV od vseh opravljenih storitev občasnega mednarodnega cestnega prometa potnikov)

le davčnim zavezancem, ki so v Sloveniji  identificirani za DDV po splošni ureditvi*

/

Ni obvezno, če se ne identificira, je plačnik DDV prejemnik storitve (po tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1)*če tuj davčni zavezanec opravlja občasni mednarodni cestni prevoz potnikov na ozemlju Slovenije za davčne zavezance, mora ali uporabljati splošno ureditev DDV (obveznost izkaže v mesečnem obračunu DDV-O, ima pravico do odbitka DDV) ali posebno ureditev za občasni mednarodni cestni prevoz potnikov (obveznost izkaže v letnem posebnem obračunu DDV-O-O, nima pravice do odbitka DDV). Za namene DDV pa se tak davčni zavezanec ni obvezen identificirati, če prej navedene storitve opravlja samo davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v splošni ureditvi (obvezni ali prostovoljni) in so kot prejemniki storitev dolžni plačati DDV.[1]Posebne ureditve za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji – neunijsko ureditev ali posebne ureditve za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje – unijsko ureditev, v kateri koli državi članici (ne glede na to, ali za državo članico identifikacije izbere Slovenijo ali drugo državo članico).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.