c S
Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja 04.04.2022 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 7. izdaja, marec 2022.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

31. 3. 2022

 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 7. izdaja, marec 2022Vir: FURS, 31. 3. 2022

______________

Dopolnitev:

4.5 Dohodki vajencev

Zakon o vajeništvu - ZVaj, ki se je začel uporabljati 3. 12. 2017, v četrtem v povezavi z osmim odstavkom 20. člena določa znesek vajeniške nagrade v odvisnosti od letnika šolanja.

Davčno obravnavo nagrad vajencem ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2, ki v 8. točki prvega odstavka 44. člena med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, uvršča plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. Višino neobdavčenega plačila določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredbav 12. členu, in sicer se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:

– 250 eurov na mesec za prvi letnik;

– 300 eurov na mesec za drugi letnik in

– 400 eurov na mesec za tretji letnik.

Navedeni zneski veljajo za izplačila do 28. 2. 2022.

Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 104/21, določa, da se ti dohodki ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo. Nova ureditev se začne uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se uporablja Uredba, veljavna pred to zadnjo spremembo.

V Uradnem listu RS št. 41/22 objavljen Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad določa, da se na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji – ZUTPG, zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu – ZVaj uskladijo tako, da od 1. marca 2022 znašajo:

– za 1. letnik 264,26 eura,

– za 2. letnik 317,11 eura in

– za 3. letnik 422,82 eura.

Ker gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja, se povračila stroškov v zvezi z s praktičnim usposabljanjem, ki jih mora delodajalec zagotavljati vajencu na podlagi 21. člena Zvaj, obravnavajo po Uredbi.

Davčna osnova od vajeniške nagrade je dohodek v znesku, ki presega neobdavčen znesek po 12. členu Uredbe zmanjšan za obvezne prispevke, ki jih mora plačati delojemalec (vajenec). Od davčne osnove se obračuna akontacija dohodnine po določbi 127. člena ZDoh-2.

4.8 Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Odpravnina izplačana zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti oziroma iz razlogov, primerljivih poslovnemu razlogu oziroma razlogu nesposobnosti, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine, določene v zakonu (primeroma Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o obrambi), vendar največ do višine 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji (9. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2). Če je odpravnina izplačana v višjem znesku, se znesek dohodka, ki presega neobdavčen znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.