c S
Zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni potrebno predložiti vloge 25.03.2022 FURS sporoča, da zavezancem v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti.

Davčni organ pred izvedbo vračila preveč plačanega davka preveri stanje na knjigovodski kartici zavezanca in v primeru izpolnjenih pogojev za pobot, izvede pobot po uradni dolžnosti na podlagi 97.a člena ZDavP-2. Pobot nastane že po samem zakonu na dan steka pogojev (to je na dan, ko sta zapadli obveznosti Finančne uprave RS za vračilo davka in obveznost davčnega zavezanca za plačilo davka). S tem dnem tudi prenehajo teči zamudne obresti. Vračilo, vključno s pobotom, preveč plačanega davka se izvede v 30 dneh od dneva vročitve odločbe oz. predložitve davčnega obračuna, razen v primeru DDV za katerega zakon določa, da se vrne v 21 dneh, če zavezanec na obračunu zahteva vračilo DDV. Zavezanec je o pobotu obveščen.  

Upoštevajoč zgornje pojasnilo, zavezancem torej v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti. Pri tem pojasnjujemo, da ne glede na dejanski datum izvedbe (knjiženja) pobota, zamudne obresti prenehajo teči z dnem steka pogojev za pobot. Prav tako so obveznosti za vračilo, tudi če pobot še ni bil izveden, upoštevane pri izračunu dolga v postopku izdaje potrdil in razkritij.


Vir: FURS, 24. 3. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.