c S
Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS 15.02.2022 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev z dopolnitvijo dokumenta v poglavjih 2., 5. in 10..

E-TRGOVENJE

14. 02. 2022


Posebne ureditve VEM-OSS

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Posebne ureditve VEM-OSS; 2. izdaja, februar 2022Vir: FURS, 14. 2. 2022

________________________

Dopolnitev:

2.0 SPLOŠNO O POSEBNIH UREDITVAH VEM

Določbe Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo so prenesene v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1M (Uradni list RS, št. 3/2022) in z uveljavitvijo ZDDV-1M, to je 22. 1. 2022, prenehajo veljati.

5.1 Prijava v unijsko ureditev

Mali davčni zavezanec se mora za uporabo unijske ureditve VEM predhodno identificirati za namene DDV, vendar lahko še naprej uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance (več o tem v Priročniku o sistemu »vse na enem mestu« za DDV, str. 22). Davčni zavezanec je torej lahko za domače dobave še vedno oproščen plačila DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa (prvi odstavek 94. člena ZDDV-1). V skladu s trenutno veljavno DDV zakonodajo pa mora predlagati obračune DDV (prazne).

Z novim devetim odstavkom 129. člena Pravilnika se določa, da davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 (mali davčni zavezanec), ki se želi identificirati za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P2, na katerem označi polje 20 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. V skladu z novim 156.a členom Pravilnika je za tega davčnega zavezanca predpisana izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV.

Navedene določbe Pravilnika se uporabljajo od 1. julija 2022 dalje. Do uveljavitve sprememb Pravilnika velja, da se mora davčni zavezanec, ki se želi vključiti v posebno unijsko ureditev VEM, predhodno identificirati za namene DDV kot prostovoljni davčni zavezanec (ne dosega zneska 50.000 eurov obdavčljivega prometa) ter predlagati prazne obračune DDV.

10.3 Vodenje evidenc in izdaja računov – posebna uvozna ureditev

Davčni zavezanec, ki mora za dobave blaga ali storitev, opravljene končnemu potrošniku na ozemlju Slovenije, izdati račun po ZDDV-1, mora račun v papirni obliki tudi izročiti kupcu, če kupec to zahteva, sicer pa se izročitev papirnatega računa za namene DDV načeloma ne zahteva. Če končni kupec zahteva izročitev računa, mu ga davčni zavezanec izroči, razen v primeru računa za opravljeno dobavo, za katero je po DDV zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.