c S
Pojasnilo FURS: Transferne cene 02.02.2022

FURS je izdal spremembo dokumenta: Transferne cene, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

31. 01. 2022


Transferne cene

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Transferne cene;  2. izdaja, januar 2022

 

Vir: FURS, 31. 01. 2022

________________
Objavljamo samo dopolnitev:

2.0    PODATKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI IN CENAMI MED POVEZANIMI OSEBAMI

Smernice OECD v 5. poglavju predvidevajo postopanje, vezano na dokumentiranje neodvisnega tržnega načela (v aneksu je določen podrobnejši popis posameznih podatkov, ki sestavljajo t.i. Master File in Local File), s širšim namenom prepoznati tipsko dokumentacijo za dokazovanje skladnosti z neodvisnim tržnim načelom ter s tem olajšati tudi davčno postopanje v nadzoru.

Glede obsega dokumentacije morajo zavezanci za davek zagotoviti najmanj podatke, ki so alinejsko našteti v prvem odstavku 382. člena ZDavP-2, vendar je treba pri določanju nabora podatkov izhajati iz širšega namena priprave dokumentacije, ki je v tem, da se davčnemu organu in zavezancu olajša določanje skladnosti transferne cene z neodvisnim tržnim načelom (torej olajša se ugotavljanje, ali transferna cena oziroma prihodki in odhodki zavezanca izkazujejo primerljivo tržno vrednost).

Pri tem gre upoštevati, da različne vrste transakcij zahtevajo različno vrsto oziroma različen nabor podatkov, kar je upoštevano v navedenem členu. Člen namreč določa najmanjši nabor potrebnih podatkov in ne izključuje priprave tudi drugih podatkov, ki so relevantni glede na dejstva in okoliščine konkretne transakcije. Davčni organ poudarja, da je iz dejstev in okoliščin konkretnega primera odvisno, katere druge podatke bo moral zagotoviti zavezanec, da bo dokazal, da transferna cena v konkretni transakciji odraža neodvisno tržno načelo, med katerimi pa so lahko tudi podatki, ki so bolj podrobno opredeljeni v Smernicah OECD. Davčni organ bo tako lahko v davčnem inšpekcijskem nadzoru od zavezanca zahteval tudi podatke, ki niso taksativno našteti v prvem odstavku 382. člena ZDavP-2, kot je to primeroma DEMPE analiza (več o tem lahko najdete v poglavju 2.4. POSEBNOSTI V ZVEZI Z NEOPREDMETENIMI SREDSTVI), če je le to potrebno za to, da se ugotovi, ali je pogoju neodvisnega tržnega načela zadoščeno, ali ne (torej ali je transferna cena v konkretni transakciji skladna z neodvisnim tržnim načelom).

Dodajamo, da je pri tem potrebno upoštevati še splošna načela, določena v ZDavP-2 (primeroma načelo sorazmernosti, načelo materialne resnice, načelo zakonitosti) ter druga pravila, da se na eni strani zagotovi skladnost presoje neodvisnega tržnega načela, po drugi strani pa administrativno ne obremenjuje zavezancev, primeroma s pripravo dokumentacije, ki z vidika presoje neodvisnega tržnega načela ni relevantna oziroma ne doprinese k razčiščevanju skladnosti vezane na določanje neodvisnega tržnega načela v konkretnem primeru.

Poleg vsega navedenega je treba poudariti, da iz splošnih načel ZDavP-2 izhaja dolžnost zavezanca glede dajanja podatkov, saj morajo zavezanci navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo.

_______


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.