c S
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju - dopolnitev 20.01.2022 Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer so dodani odgovori na vprašanja 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z UKREPI PKP10 NA DAVČNEM PODROČJU

20. 1. 2022

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju


Vir: FURS, 20. 1. 2022

____________
DOPOLNJENO:

2.1.   Ali morajo upravičenci pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje v višini 92,50 EUR na osebo vračati, v primeru, da delavec ne opravi tolikšnega števila testov, da bi dosegel znesek v višini 92,50 EUR oziroma ali znesek v višini 92,50 EUR predstavlja maksimalni znesek, ki po interventnem zakonu pripada posameznemu zaposlenemu, ki se je v skladu z veljavnimi odloki Vlade Republike Slovenije dolžan testirati?

ZDUPŠOP predvideva primere, v katerih mora upravičenec vračati pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje. Vračilo zneska prejete pomoči je v zakonu predvideno za primere, ko se ugotovi, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali če sredstev ni namensko uporabil za nakup HAG testov. Navedene okoliščine lahko ugotovi upravičenec sam (59. člen ZDUPŠOP) ali pa proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna (60. člen ZDUPŠOP).

Za vračilo pomoči po ZDUPŠOP je torej relevantna ugotovitev, da je pomoč prejela oseba, ki ni izpolnjevala pogojev za njeno pridobitev ali, ki prejetih sredstev ni porabila namensko. Pogoje in namensko porabo določa ZDUPŠOP v 56. členu. Namenska uporaba se odraža v izključni uporabi prejetih sredstev za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev. ZDUPŠOP ne predvideva v kolikšnem času mora upravičenec teste uporabiti, zato vračilo pomoči ne more biti odvisno od časa, v katerem so bili testi uporabljeni.

Znesek v višini 92,50 EUR predstavlja maksimalni znesek pomoči, ki upravičencu pripada na posameznega na delavca ali na osebo, ki se je dolžna samotestirati. Izračun pomoči je bil opravljen na podlagi zakonsko določenega obdobja za obvezno samotestiranje, tj. v novembru od 8. 11. - 30. 11., v decembru 1. 12. - 31. 12. 2021 in v januarju od 1. 1. - 31. 1. 2022.

2.2.   Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

ZDUPŠOP za upravičence ne predvideva obveznosti v zvezi s časom nakupa hitrih testov. Upravičenec je torej upravičen do pomoči v višini kot jo določa ZDUPŠOP v 56. členu (torej število zaposlenih, ki so se dolžni samotestirati, na dan oddaje izjave x 92,50 EUR) ne glede na to, kdaj bo dejansko opravil nakup hitrih testov. Do pomoči so upravičeni tako tisti, ki so hitre teste že kupili pred oddajo izjave in jih uporabljajo za namene samotestiranja, kot tudi tisti upravičenci, ki bodo hitre teste šele kupili, vendar jih morajo kupiti do konca upravičenega obdobja, torej do 31. 1. 2022. Upravičenci so namreč obvezani, da samotestirajo zaposlene od 8. 11. 2021 dalje.

ZDUPŠOP ne predvideva v kolikšnem času mora upravičenec pomoč uporabiti, vendar pa je vseskozi dolžan slediti njeni namenski porabi. Slednja se odraža v izključni uporabi prejetih sredstev za nakup hitrih testov, s katerimi se je, oziroma se bo izvedlo samotestiranje delavcev v določenem obdobju.

2.3.   Kako upravičenec šteje delavce, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov, saj se število lahko v času od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022 spremeni (npr. delavec se v vmesnem času cepi ali bolezen preboli in testiranja ne potrebuje več ali pa se mu potrdilo o prebolelosti izteče in se mora v tem času ponovno začeti samotestirati)?

Posamezen upravičenec lahko prejme pomoč v višini kot jo določa ZDUPŠOP v 56. členu. Ta se izračuna tako, da se število zaposlenih, ki se morajo samotestirati, na dan oddaje izjave pomnoži z zneskom 92,50 EUR. Višina pomoči je torej odvisna od števila zaposlenih, ki se morajo samotestirati, na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena zakona, ne glede na to, če se to število kasneje spremeni. Gre namreč za enkratno pomoč.

2.4.   Ali lahko na podlagi tretjega odstavka 56. člena ZDUPŠOP pri vlogi za refundacijo sredstev za nakup testov HAG za samotestiranje kot zaposlene/delavce upoštevamo tudi dijake in študente?

Določilo 56. člena med drugim navaja, da je upravičenec vsaka pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki na podlagi veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu. Navedene zakonske določbe je potrebno brati ter izvajati skupaj z določili veljavnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22). Le-ta v prvem odstavku 3. člena navaja, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. Drugi odstavek 56. člena določa, da so do subvencije upravičeni »delavci ali osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu«. Med te osebe se uvrščajo tudi dijaki in študentje.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.