c S

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS

13.01.2022

FURS je izdal spremembe v dokumentu Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki se nanašajo na zadnje spremembe novele ZDDPO-2.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

12. 1. 2022

 

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS; 12. januar 2022

 

___________________
Spremembe v dokumentu:

Vrsta dohodka fizične osebe

3)     Dividenda ali drugi dohodek, kadar gre za dohodek na podlagi lastniškega deleža v izdajatelju

Kot dividenda ali drugi dohodek na podlagi lastniškega deleža v izdajatelju se obdavčijo brezplačno pridobljeni žetoni, ki jih dobijo posamezniki – ustanovitelji družbe izdajatelja; žeton se šteje za ugodnost v naravi, ki je družbeniku (fizični osebi) zagotovljena na podlagi njegovega lastniškega deleža v družbi, in sicer:

-        kadar gre za večinske lastnike (več kot 25 % delež v izdajatelju) kot dohodek, ki se šteje za prikrito izplačilo dobička in se obdavči kot dividenda po ZDoh-2 z dohodnino (dokončni davek po stopnji 27,5 % (do konca leta 2019 po stopnji 25 %) od zneska dohodka);

-        kadar ne gre za večinske lastnike (posamezniki z manj kot 25 % deležem lastništva) kot drugi dohodek iz 10. točke tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2; dohodek se obdavči z dohodnino: 25 % akontacija dohodnine ter vštevanje v letno odmero dohodnine, kadar je prejemnik dohodka davčni rezident RS.

2.2 Davčna obravnava po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2

Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami ZDDPO-2 (prvi odstavek 12. člena). V 12. členu ZDDPO-2 je nadalje določeno, da je dobiček presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Če ZDDPO-2 ne določa drugače, se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi.

Navedeno pomeni, da za ugotavljanje davčne osnove velja splošna določba 12. člena ZDDPO-2, ki se navezuje na računovodska pravila.

V kolikor torej zakon ne določa drugače, davčno osnovo davka od dohodkov pravnih oseb povečujejo prihodki in znižujejo odhodki, ugotovljeni na podlagi računovodskih standardov. Za pravilno določitev davčne osnove je torej bistveno pravilno pripoznanje računovodskih prihodkov in odhodkov v izkazu poslovnega izida družbe, kot ga opredeljujejo Slovenski računovodski standardi - SRS. Za tolmačenje SRS je pristojen Slovenski inštitut za revizijo. Ta je v oktobru 2018 izdal Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 - Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe. Pojasnilo določa, da se virtualna valuta (kriptovaluta) v poslovnih knjigah pripozna kot posebna vrsta finančnega sredstva in da podjetje vsako posamično posebej pridobljeno virtualno valuto izmeri in obračunava bodisi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida bodisi po nabavni vrednosti.

V kolikor namen posedovanja posamezne virtualne valute ni doseganje dohodkov na podlagi kratkoročnega trgovanja davčni organ meni, da je zaradi volatilnosti trgov upravičeno, da jih zavezanec v svojih poslovnih knjigah in računovodskih izkazih izmeri in obračunava po nabavni vrednosti. Zavezanec, ki virtualno valuto izmeri in obračunava po nabavni vrednosti, jo na bilančno presečni dan ne potrebuje prevrednotiti na pošteno vrednost, kar posledično pomeni, da ne nastanejo ne prihodki iz tega naslova ne davčna obveznost.

V kolikor se objavljeni tečaji virtualne valute med borzami, na katerih z njo poteka materialen obseg trgovanja, pomembno razlikujejo, je kot tečaj potrebno izračunati tehtano povprečje, pri katerem se za utež uporabi podatek, ki odraža pomembnost oziroma globino posameznega trga, npr. obseg sklenjenih poslov z obravnavano virtualno valuto na posamezni borzi v zadnjih 12 mesecih.

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 - Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe sicer podrobneje opredeljuje časovno razmejevanje prihodkov, pripoznanih v poslovnih knjigah na podlagi sredstev dobljenih z ICO projekti.

_______________

Vir: FURS, 31. 12. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.