c S
Pojasnilo FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 20.10.2021 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer je v dokumentu dopolnjen 11. odgovor ter sta dodana odgovora na vprašanji 32. in 33.

E-TRGOVANJE

20. 10. 2021

Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM, 1. izdaja, marec 2021Vir: FURS, 20. 10. 2021

_________

Dopolnjeno

11.   Na kateri TRR in sklic se bodo morale plačati obveznosti iz posebnega obračuna za OSS ter rok za plačilo?

Davčni zavezanec, ki bo prijavil uporabo posebne unijske, neunijske oziroma uvozne ureditve, bo moral plačati DDV ob predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma najpozneje na dan poteka roka za predložitev obračuna. Pri plačilu bo moral navesti ustrezen obračun DDV. DDV mora plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi davčni organ.

Davek se bo plačal na račun IBAN SI56011006000043576, DDV po posebni ureditvi VEM, Šmartinska cesta 55, Ljubljana. Pri sklicu se bo uporabilo nestrukturirano referenco. Oblika bo odvisna od ureditve:

Unijska ureditev: <MSID>/davčna številka/kvartalno obdobje.leto

Primer: SI/SI11006463/Q3.2021

Neunijska ureditev: <MSID>/EU številka/kvartalno obdobje.leto

Primer: SI/EU705010090/Q3.2021

Uvozna ureditev: <MSID>/IM številka/mesečno obdobje.leto

Primer: SI/IM7050100117/M07.2021

Davčni zavezanec bo moral pri svoji banki preveriti, na kakšen način pravilno vnese nestrukturirano referenco. Če bo izbrana referenca NRC, ni mogoče vnesti ostalih podatkov v polji za strukturirano referenco (polje se zapre). Namesto tega se bo referenca vnesla v polje NAMEN. Pri nekaterih bankah ni možnosti izbire reference, v tem primeru se izbere model SI99 in v polje NAMEN vnese strukturirano referenco.

32.   Kaj mora storiti davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kateremu so bile opravljene storitve, katerih kraj obdavčitve se določi po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 oz. dobavljeno blago prek spleta in je dobavitelj kljub prejemu identifikacijske številke za namene DDV kupca, obračunal in poročal DDV nepravilno prek posebne ureditve OSS, ki velja samo za dobave blaga na daljavo in storitve, ki se opravijo končnim potrošnikom?

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora ob nakupu blaga prek spleta oz. prejemu storitev, katerih kraj obdavčitve se določi po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1, izvajalcu transakcije sporočiti identifikacijsko številko za namene DDV. Za takšne transakcije se ne uporabljajo posebne ureditve OSS. Od teh transakcij mora obračunati DDV prejemnik blaga oz. storitve (samoobdavčitev). Če je izvajalec takšne transakcije kljub temu, da mu je kupec/naročnik (pridobitelj blaga oz. prejemnik storitve) pravočasno posredoval identifikacijsko številko za namene DDV, obračunal DDV, prejemnik takšen račun lahko zavrne. Če je prejemnik že izvedel plačilo, lahko vračilo zahteva neposredno od dobavitelja/izvajalca. Izvajalec, ki je nepravilno izkazal transakcijo v posebnem obračunu OSS, lahko to napako popravi v naslednjem predloženem posebnem obračunu OSS.

33.   Davčni zavezanec se bo prijavil v posebno unijsko ureditev OSS, in sicer za dobave blaga na daljavo. Ali mora v tem primeru v splošnem obračunu, podatke o prodaji blaga na daljavo vpisati tudi v polje 13 obrazca DDV-O?

V polje 13 obrazca DDV-O se ne vpisuje vrednosti dobavljenega blaga na daljavo, če davčni zavezanec za te dobave uporablja posebno ureditev iz 6.b podpoglavja XI. poglavja predloga ZDDV-1 (2. podpoglavje  IX. Poglavja Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo – UL RS št. 102/21).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.