c S

Novo tehnično navodilo za izpolnjevanje obrazca DAC6

24.09.2021 V letu 2021 so države članice EU začele izmenjevati DAC6 poročila preko osrednje podatkovne zbirke, ki jo upravlja in vodi Evropska komisija.

IZMENJAVA INFORMACIJ O ČEZMEJNIH ARANŽMAJIH

Glede na dosedanje izkušnje v prvih mesecih izmenjave je bilo potrebno podatkovno strukturo in vsebino podatkov v standardnem obrazcu dopolniti. Dopolnjena vsebina DAC6 poročil je podrobneje urejena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Pomembnejše spremembe za poročevalce so:

  • V novem 85. k členu je določeno, da mora posrednik, ki se sklicuje na poklicno skrivnost iz 255.s člena ZDavP-2, o tem najpozneje v petih dneh pisno obvestiti katerega koli drugega posrednika ali, če tega ni, zadevnega davčnega zavezanca, ter ga obvestiti tudi o njegovi obveznosti poročanja.
  • Spremenjen je 85. j člen, ki podrobneje ureja poročanje o tržnih aranžmajih tako, da pogoj oddaje prvega razkritja ostaja le za aranžmaje, za katere je obveznost prvega poročanja v Sloveniji. V ostalih primerih tržnih aranžmajev  vrstni red poročanja ni več pomemben.
  • Spremenjena je tudi Priloga 22 v delu, ki se nanaša na poročanje o tržnih aranžmajih in obvezne podatke.   

Vse  spremembe zgradbe obrazca in poslovnih pravil smo vključili v navodila za izpolnjevanja obrazca, ki so dostopna na naših spletnih straneh.


Vir: FURS, 23. 9. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.