c S
Pojasnilo FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 30.06.2021

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori z dodanimi odgovori na vprašanja od 18. do 31..

E-TRGOVANJE

29. 06. 2021

Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM, 1. izdaja, marec 2021Vir: FURS, 29. 6. 2021

 

_________

Dopolnjeno

18.  Ali se skupna vrednost za določitev kraja dobave blaga na daljavo in opravljenih TBE storitev v višini 10.000 eur začne seštevati od 1. 7. dalje?

Ne, v zvezi s pragom je pomembno, da skupna vrednost opravljenih TBE storitev in dobavljenega blaga na daljavo brez DDV v tekočem koledarskem letu (2021) in v predhodnem koledarskem letu (2020) ne presega 10.000 eurov.

19.  Ali so dobave blaga in vgradnja tega blaga končnemu potrošniku v drugi državi članici vključene v posebno ureditev VEM?

Če je bila opravljena dobava blaga z montažo, ne gre za dobave blaga na daljavo, za katere bi se lahko uporabila posebna ureditev.

20. Ali je treba vnaprej vedeti, kdaj se bo presegel prag 10.000 eurov, ali se lahko vključim po preseženemu pragu?

Ko se prag v višini 10.000 eur preseže, se glede kraja obdavčitve uporabi splošno pravilo, tj. DDV zapade v plačilo v državi članici prejemnika TBE storitev oziroma v primeru prodaje blaga na daljavo v državi članici, v katero se odpošlje ali prepelje blago. Če predvidevate, da boste presegli prag 10.000 eur, se lahko v unijsko ureditev vključite pred koledarskim četrtletjem, v katerem predvidevate, da bo ta prag presežen. Lahko se vključite tudi po preseženem pragu, vendar boste morali tudi od dobav, opravljenih v vmesnem času obračunavati DDV države članice prejemnika oz. v katero je blago dobavljeno, kar pomeni, da boste morali biti v vmesnem času identificirani za namene DDV v tej/teh državah članicah v splošno ureditev.

21.  Ali prag 10.000 eur velja za vse države članice skupaj ali po posamezni državi članici?

Vrednost opravljenih TBE storitev in prodaj blaga na daljavo zajema vrednost teh transakcij v vseh državah članicah skupaj in ne po posamezni državi članici.

22.  Ali atipični davčni zavezanec s preseženim pragom in vključitvijo v unijsko ureditev VEM postane tudi avtomatično identificiran za namene DDV v splošni shemi?

 Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV kot atipični davčni zavezanec, mora pred vključitvijo v unijsko ureditev VEM spremeniti tip registracije v splošno identifikacijo za namene DDV.

23.  Se po 1. 7. 2021 pri prodaji TBE storitev prek spletne platforme kaj spremeni, ali DDV še vedno odvaja spletna platforma?

Po 1.7.2021 se spremeni vloga spletnih platform le v primeru prodaje blaga na daljavo.

Pri opravljanju TBE storitev preko platforme je odvisno, v kakšnem razmerju sta ponudnik, ki izvaja TBE storitve in spletna platforma. Če spletna platforma izvaja TBE storitve v imenu izvajalca storitve, je izvajalec teh storitev tisti, ki je opravil TBE storitve končnemu potrošniku, zato v tem primeru DDV odvede izvajalec storitev in ne spletna platforma. Spletna platforma odvede DDV v primeru, ko sama izvaja TBE storitve (v svojem imenu).

24.  Prodajam digitalne produkte (pdf datoteke) prek spletne platforme Etsy strankam v EU in izven EU. Ne presegam praga 10.000 eurov, kakšne so moje obveznosti?

Nova pravila ne posegajo na poslovanje med davčnimi zavezanci in končnimi potrošniki s sedežem izven Unije, ampak samo na poslovanje med davčnimi zavezanci in končnimi potrošniki v državah članicah EU. Kraj opravljanja TBE storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Unije, je na podlagi 30.d člena ZDDV-1 v državi, kjer ima ta oseba sedež, stalno oziroma običajno prebivališče. Prag 10.000 eurov velja samo za opravljanje TBE storitev in prodaj blaga na daljavo, ki se izvedejo končnim potrošnikom v Uniji.

25.  Različne države imajo različne stopnje DDV. V primeru prodaj blaga na daljavo do višine 10.000 eurov se DDV verjetno še vedno obračuna po stopnji DDV, ki velja v Sloveniji? Kaj pa, ko je prag presežen, se DDV obračuna po stopnji vsake države posebej, v katero se opravi prodaja blaga na daljavo?

Ob izpolnjevanju pogojev iz 30.f člena predloga ZDDV-1 (oz. 9. člena predloga Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo) je prodaja blaga na daljavo do višine 10.000 eurov obdavčena v Sloveniji, zato se na računih obračuna DDV (če ste identificirani za namene DDV) po stopnji, ki velja v Sloveniji. Po preseženem pragu 10.000 eurov je obdavčitev v državi prejemnika blaga, zato se obračuna stopnja DDV, ki velja v državi prejemnika blaga.

26.  Kako pogosto se dela obračune državam članicam, ko je presežen prag 10.000 eurov?

Davčni zavezanec, ki se vključi v unijsko ureditev, mora predlagati posebne obračune za vsako koledarsko trimesečje.

27.  Ali velja za slovensko podjetje, ki ni davčni zavezanec in prekorači prag 10.000 eurov, da se mora vključiti v VEM in zaračunavati DDV tudi slovenskim kupcem?

Za davčnega zavezanca, ki ni identificiran za namene DDV (mali davčni zavezanec) in opravlja prodaje blaga na daljavo ter izpolnjuje pogoje iz 30.f člena predloga ZDDV-1 (oz. 9. člena predloga Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo), velja do 10.000 eurov kraj obdavčitve v Sloveniji, zato mu do tega praga ni treba obračunavati DDV. Kraj obdavčitve se prenese v države potrošnikov, ko se preseže prag 10.000 eurov. Od teh dobav se nato obračunava DDV države potrošnika, in sicer ali prek unijske ureditve oz. obračuna znotraj te ureditve (vlogo za vključitev je treba oddati pred koledarskim četrtletjem, v katerem predvidevate, da bo ta prag presežen) ali pa se morate identificirati za namene DDV v teh državah članicah (če se ne odločite za uporabo posebne ureditve VEM). Predpogoj za vključitev v unijsko ureditev je predhodna identifikacija za namene DDV.

28.  Ali DDV odvajamo v druge države članice sami ali ga lahko računovodski servis?

Davek po posebnem obračunu se odvede na vplačilni račun FURS, ki nato zneske odvede po posameznih državah članicah. Predlaganje obrazcev in vplačila lahko izvaja za davčnega zavezanca tudi računovodski servis, če ima za to pooblastila davčnega zavezanca.

29.  Slovensko podjetje prodaja blago prek spletne platforme (Etsy, Amazon…). Blago gre direktno iz Kitajske h končnemu potrošniku v druge države članice. Kako je v tem primeru ter v primeru, ko se prek spletne platforme prodaja blago, ki ni bilo uvoženo ali je elektronski vmesnik vedno domnevni dobavitelj?

Spletna platforma (elektronski vmesnik) postane domnevni dobavitelj v primeru prodaje na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga v pošiljkah z realno vrednostjo največ 150 evrov, ali v primeru dobave blaga znotraj Unije (gre za blago, ki je že spuščeno v prost pretok v Uniji, in blago, ki je v Uniji, če gre za domačo dobavo blaga ali dobavo blaga znotraj Unije), ki jo opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Uniji. Ob tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da se platforma šteje za domnevnega dobavitelja (npr. določa splošne pogoje, pod katerimi se opravi dobava blaga, je udeležena pri odobritvi zaračunavanja plačila prejemniku ali pri naročanju ali dostavi blaga). Platforma se lahko v nekaterih primerih dobav šteje za domnevnega dobavitelja, v nekaterih pa ne (odvisno od primera).

30.  Slovenski davčni zavezanec prek platforme Booking in Airbnb oddaja nepremičnine v Sloveniji tujcem in slovenskim državljanom. Ali se je zavezan vključiti v posebno unijsko ureditev VEM?

Pri oglaševanju nastanitvenih kapacitet prek spletnih platform kot so Booking, Airbnb gre za opravljanje elektronskih storitev med davčnimi zavezanci (25. člen ZDDV-1). Te transakcije niso vključene v posebno ureditev.

Glede oddajanja nastanitvenih kapacitet fizičnim osebam, ki imajo sedež v drugi državi članici, pa velja, da je kraj obdavčitve teh storitev država, v kateri se nahaja ta nepremičnina. Davčni zavezanec se lahko za oddajanje nastanitvenih kapacitet, ki se nahajajo v drugi državi članici, če so opravljene končnim potrošnikom, vključi v sistem VEM ali se identificira za namene DDV v državi, kjer opravlja te storitve (kjer se nahaja nepremičnina). Opozarjamo, da se navedene storitve ne vključujejo v prag 10.000 eur, kar pomeni, da so vedno obdavčene v državi članici, kjer se nepremičnina nahaja.

31.  Kako se poroča prek posebnega obračuna, če so bile kupcu zaračunane tudi transportne storitve in blago, in sicer vsako zase?

Razumemo, da kupec naročenega blaga ne bi mogel kupiti brez da bi bila opravljena storitev pošiljanja (gre za nedeljivo transakcijo). V tem primeru se navedena dobava šteje za enotno dobavo blaga na daljavo in se storitev pošiljanja všteva v davčno osnovo za dobavo blaga na daljavo. Pri tem ni pomembno, ali je storitev prevoza na računu posebej izkazana.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.