c S
Predlog novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 08.04.2021 Vlada je danes na 197. dopsini seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in ga pošlje DZ v obravnavo po skrajšanem postopku.

Po več kot dveh desetletjih po sprejetju Direktive 96/71/ES so se države članice EU odločile, da je potrebno ponovno pretehtati ali postavljena pravila v okviru čezmejnega izvajanja storitev ustrezno naslavljajo ravnovesje med potrebo po spodbujanju svobode opravljanja storitev in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev na eni strani ter potrebo po varstvu pravic napotenih delavcev na drugi strani. Z namenom zagotovitve enotne uporabe pravil in dejanske socialne konvergence je potrebno posebno pozornost nameniti zagotavljanju enakih izhodišč napotenim delavcem, ki so začasno poslani iz kraja v državi članici gostiteljici, kjer običajno opravljajo delo, v drug kraj dela, saj bi morali – tako kot v tej državi članici to velja za lokalne delavce, prejeti vsaj enake prejemke za opravljeno delo oziroma povrnitev stroškov, namenjenih kritju potnih stroškov ter stroškov za prehrano in nastanitev delavcev.

Glede na to, da je napotitev začasne narave, se morajo napoteni delavci po končanem delu, za katero so bili napoteni, načeloma vrniti v državo članico, iz katere so bili napoteni. Direktiva 2018/957/EU določa, da so napotitve časovno omejene ter da bi morale države članice gostiteljice, glede na dolgo trajanje nekaterih napotitev in ob upoštevanju povezave med trgom dela države članice gostiteljice in delavci, v primeru napotitve za obdobja, daljša od 12 mesecev, zagotoviti, da podjetja, ki napotijo delavce na njihovo ozemlje, tem delavcem zajamčijo dodatne pogoje za zaposlitev, ki se obvezno uporabljajo za delavce v državi članici, v kateri se opravlja delo. To obdobje se lahko v kontekstu zagotavljanja svobodnega izvajanja storitev tudi podaljša, kadar ponudnik storitev predloži obrazloženo obvestilo.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in prakse se je jasno nakazala tudi potreba po dodatni zaščiti delavcev, katerih agencija za začasno zaposlovanje oziroma delodajalec za zagotavljanje dela napoti k podjetju uporabniku, včasih pa so ti delavci napoteni tudi na ozemlje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev.

Druge spremembe v noveli ZČmIS so posledica Predhodne ocene slovenskih nacionalnih ukrepov za prenos Direktive 2014/67/EU z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI).Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 8. 4. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.