c S

FURS: Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v R&R

22.03.2021

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta – Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj z dopolnjenim pojasnilom v točki 3.7, da lahko olajšavo za R&R uveljavlja tudi družba v skupini, ki izvaja R&R dejavnost.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

19. 3. 2021

Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, 2. izdaja, marec 2021


Vir: FURS, 19. 3. 2021

 

_________

Dopolnjeno


3.7 Zunanja raziskovalno-razvojna dejavnost

Zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v notranjo in zunanjo raziskovalno dejavnost. Slednja vključuje stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu; stroške pogodb za izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalnimi-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

To pomeni, da lahko naročnik raziskovalno-razvojnih storitev uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih je opredelil v svojem poslovnem načrtu oziroma v svojem razvojnem projektu. Zavezanec (druga oseba oziroma druga javna ali zasebna raziskovalna organizacija – ali rezident ali nerezident), ki po naročilu izvaja raziskovalno razvojno storitev za drugega zavezanca pa davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ne more uveljavljati.

Ne glede na predhodnji odstavek lahko olajšavo za R&R, katerega nosilec oziroma naročnik je drug član skupine, uveljavlja tudi družba v skupini, ki aktivnosti R&R izvaja, če ima znotraj tega projekta določeno razvojno nalogo (kot samostojno celoto) in za to pripravljen razvojni načrt (ali projekt). V navedenem primeru lahko olajšavo za določeno razvojno nalogo uveljavlja samo en član skupine v Republiki Sloveniji.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.