c S
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju (posodobljeno) 05.03.2021 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju v zvezi z veljavnim Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, in sicer se spreminjata odgovora na vprašanji 3.12. in 3.14.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI - PKP 5 NA DAVČNEM PODROČJU

5. 3. 2021

Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi:  Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju, marec 2021

 

Vir: FIURS, 5. 3. 2021

_________

Podrobneje

3.12.  pravičenec je 1.1.2020 pričel z opravljanjem dejavnosti kot popoldanski s.p, s 1.6.2020 pa postal redni s.p. (zavarovan na podlagi 005). Ali je upravičen do prejema temeljnega dohodka za obdobje oktober-december 2020?

Skladno s prvim odstavkom 88. člena ZZUOOP je upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V konkretnem primeru se šteje, da je upravičenec začel poslovati s 1. 6. 2020 (ko je postal redni s.p.). Če bo upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020 do uveljavitve ZZUOOP in bo na dan uveljavitve ZZUOOP (24. 10. 2020) obvezno zavarovan v skladu z 15. členom ZPIZ bo upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Tretji stavek drugega odstavka 91. člena ZZUOOP določa, da je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki v letu 2019 ni posloval in se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Upravičenec bo torej moral v tem primeru izračunati povprečne mesečne prihodke, ki jih je dosegel od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 in jih primerjati s povprečnimi mesečnimi prihodki od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 (upošteval bo samo prihodke, ki jih je ustvaril kot redni s.p.). V kolikor mu bodo prihodki upadli za več kot 20 % mu pomoči ne bo potrebno vračati.

Skladno s prvim odstavkom 88. člena ZZUOOP je upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Če bo upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020 do uveljavitve ZZUOOP in bo na dan uveljavitve ZZUOOP (24. 10. 2020) obvezno zavarovan v skladu z 15. členom ZPIZ bo upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Tretji stavek drugega odstavka 91. člena ZZUOOP določa, da je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki v letu 2019 ni posloval in se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Pri izračunu povprečnih mesečnih prihodkov bo moral upravičenec upoštevati 5. člen Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa, da se povprečni prihodki za leto 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način: (prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Povprečni mesečni prihodki leta 2020 pa se v skladu s 2. členom Pravilnika izračunajo na naslednji način: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.

3.14 Upravičenec je registriral popoldanski s.p. v maju 2020, s 1. 10. 2020 pa je postal polno zavarovan iz naslova s.p.. Ali je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka. Ali se med prihodke štejejo tudi prihodki, ki jih je upravičenec pridobil v okviru popoldanskega s.p..

V skladu s prvim odstavkom 88. člena ZZUOOP je upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka tudi samozaposleni, ki je bil registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19 in je na dan uveljavitve ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

Nadalje drugi odstavek 91. člena ZZUOOP določa, da se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Kadar upravičenec opravlja dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanski s.p.) je jasno, da ne more dosegati prihodkov v takšni višini, kot bi jih dosegal, če bi dejavnost opravljal kot glavni poklic. Mogoče je zaključiti, da predstavljajo dohodki, ustvarjeni kot postranski poklic na podlagi dejavnosti, ki ne predstavlja podlage za vključitev v obvezna zavarovanja (t.i. popoldanski s.p.), znatno manjši del dohodkov v primerjavi z dohodki, ki se sicer dosegajo v okviru opravljanja poklica, ki predstavlja podlago za vključitev v obvezna zavarovanja (npr. iz delovnega razmerja). Posledično je treba v primeru prehoda na opravljanje dejavnosti, ki predstavlja podlago za vključitev v obvezna zavarovanja, v povezavi z dokazovanjem zmanjšanja obsega poslovanja takšne okoliščine upoštevati, saj bi bilo v nasprotnem primeru onemogočeno dokazovanje zmanjšanja obsega poslovanja. Z namenom, da se v takšnih primerih vzpostavi enake kriterije v zvezi z možnostjo dokazovanja zmanjšanja obsega poslovanja, je treba razumeti t.i. »popoldanski« s.p., ki sicer v skladu s 88. členom ZZUOOP do MTD sploh ni upravičen, za namene 91. člena ZIUZEOP, kot da s.p. ne posluje (zato se tudi prihodki popoldanskega s.p. ne upoštevajo v prihodkih po ZZUOOP v zvezi s primerjavo med relevantnimi obdobji).

Menimo, da je namen zakona zagotoviti MTD tistim, ki so doživeli upad prihodkov glede na izkazano preteklo poslovanje, ki jim je že neko obdobje pred 1. 9. 2020 predstavljalo osnovni vir prihodkov za življenje. Navedenega v primerih »popoldanskih« s.p., pri katerih pride do spremembe zavarovalne podlage po 1. 9. 2020, ni mogoče ugotoviti.

Ne glede na navedeno, pa v vašem primeru upravičenec najmanj od 1. septembra ima registrirano dejavnost, prav tako je na dan uveljavitve ZZUOOP (24. 10. 2020) izkazoval ustrezna zavarovanja iz naslova dejavnosti, kar pomeni, da so izpolnjeni pogoji iz 88. člena ZZUOOP, ki določajo krog upravičencev do MTD, zaradi česar bo upravičenec MTD lahko prejel. Vendar pa glede na določbo drugega odstavka 91. člena zmanjšanja obsega poslovanja ni mogoče ugotavljati, saj gre za situacijo, ki je 91. člen ZZUOOP ne pokriva, ker glede na namen zakona ni predvidena. Menimo, da pogoja zmanjšanja obsega poslovanja v takšnem primeru ni mogoče dokazovati.

Dodajamo, da skladno z obrazložitvijo vsebinsko enakega 11. člena ZIUZEOP-A izhaja, da mesečni temeljni dohodek predstavlja nepovratno pomoč le za zavezance, katerim se bodo prihodki zmanjšali za vsaj 10 % glede na prihodke v relevantnem preteklem obdobju. Za zavezance, ki ne bodo mogli dokazati zadostnega upada prihodkov pa je ukrep namenjen blažitvi nelikvidnosti zaradi epidemije in predstavlja le likvidnostno pomoč v obliki brezobrestnih povratnih sredstev.

Da, med prihodke se štejejo tudi prihodki, ki jih je upravičenec pridobil kot popoldanski s.p.

V tem primeru upravičenec najmanj od 1. septembra ima registrirano dejavnost, prav tako je na dan uveljavitve ZZUOOP (24. 10. 2020) izkazoval ustrezna zavarovanja iz naslova dejavnosti, kar pomeni, da so izpolnjeni pogoji iz 88. člena ZZUOOP, ki določajo krog upravičencev do MTD, zaradi česar bo upravičenec MTD lahko prejel.

Glede upada prihodkov, bo upravičenec moral upoštevati tretji stavek drugega odstavka 91. člena ZZUOOP določa, da je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki v letu 2019 ni posloval in se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Pri izračunu povprečnih mesečnih prihodkov bo moral upravičenec upoštevati 5. člen Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa, da se povprečni prihodki za leto 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način: (prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Povprečni mesečni prihodki leta 2020 pa se v skladu s 2. členom Pravilnika izračunajo na naslednji način: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.

_________________


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.