c S
Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) 28.01.2021 FURS je izdal nov dokument Davek na motorna vozila (ZDMV-1), v katerem podrobneje pojasnjujejo predložitev napovedi v primeru poškodovanih vozil ali v primerih, pri katerih se postopka homologacije ne more izvesti.

DAVEK NA MOTORNA VOZILA (DMV)

27. 1. 2021

Davek na motorna vozila

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Davek na motorna vozila (ZDMV-1); 2. izdaja, januar 2021

____________

Podrobneje

-         dodana vprašanja v dokumentu od 2 – 9


Vprašanje 2: Po katerem zakonu (ZDMV ali ZDMV-1) se obračuna DMV v primeru predčasne odtujitve vozila, za katero je bila uveljavljena oprostitev v prejšnjih letih (prodaja vozila)?

Odgovor

Davčnim zavezancem, ki predčasno odtujijo vozilo, za katero  je bila uveljavljena oprostitev plačila davka po ZDMV, se odmeri davek v skladu z ZDMV. Torej, davek se odmeri v celotni višini, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Vprašanje 3: Ali je treba predložiti napoved DMV za poškodovana vozila, za katera se homologacijski postopek ne more izvesti in če da, kdaj?

Odgovor

Da, davčni zavezanci so tudi za ta vozila dolžni predložiti napoved za odmero DMV v zakonsko določenem roku, tj. v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka.

Vprašanje 4: Ali je treba predložiti napoved DMV za motorno vozilo, ki ni bilo predmet DMV, in je bilo naknadno predelano v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV?

Odgovor

Da, če je bilo to motorno vozilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji od vključno 1. januarja 2021.

Podrobneje

Motorna vozila, ki so bila prvič registrirana v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2021 dalje in so bila po tem datumu tudi naknadno predelana v vozila iz 4. člena tega zakona, so predmet obdavčitve z DMV (npr. tovorno vozilo, ki prvotno ni bilo predmet obdavčitve v skladu s tem zakonom in je bilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji, je predmet obdavčitve z DMV, če je bilo naknadno predelano v osebno vozilo).

Vprašanje 5: Ali je treba za motorno vozilo, ki je bilo podlagi 17. člena ZDMV-1 oproščeno plačila DMV in se nato predela v motorno vozilo za prevoz oseb, ki so predmet DMV (motorna vozila iz prvega odstavka 4. člena ZDMV-1), predložiti napoved DMV?

Odgovor

Motorna vozila, ki so oproščena plačila DMV na podlagi 17. člena ZDMV-1, so bila že enkrat predmet DMV, zato po predelavi v vozilo iz prvega odstavka 4. člena ZDMV-1 niso ponovno predmet DMV.

Podrobneje

Če se npr. intervencijsko reševalno vozilo, posebej prirejeno za prevoz ponesrečencev in bolnikov in za katerega je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV, predela v motorno vozilo, ki se ne šteje več za motorno vozilo, za katerega je bila uveljavljena oprostitev, to motorno vozilo ni ponovno predmet DMV.


Vprašanje 6: Kako ravnati v primeru, ko se finančni dolg za motorno vozilo, ki je predmet finančnega najema, odplača pred rokom za prepoved odtujitve vozila in se izvede sprememba lastništva na leasingojemalca?

Odgovor

V primeru, ko je upravičenec še vedno upravičen do uveljavljanja oprostitve in za motorno mozilo, ki je predmet finančnega najema predčasno poplača finančno obveznost, se prenos lastništva izvede na upravičenca, ki je uveljavljal oprostitev. V tem primeru registracijski organ lahko izvede spremembo v MRVL in v prometnem dovoljenju.


Vprašanje 7: Omejitev prepisa na novega uporabnika ali lastnika v primeru, ko je bilo vozilo nabavljeno v obliki finančnega najema in je bila uveljavljena katerakoli od možnih oprostitev plačila DMV.

Odgovor

Davčni zavezanec, ki je uveljavljal oprostitev, mora v primeru, ko je finančni najem prekinjen ali končan in do prenosa lastništva na najemojemalca ne pride, plačati davek (razen če gre za primere, ko je rok za plačilo davka v primeru predčasne odtujitve že potekel – kot je npr. določen v 18. členu). Tovrstni primer ureja 22. člen ZDMV-1, ko je finančni najem prekinjen ali končan in do prenosa lastništva na najemojemalca ne pride.

Podrobneje

Lizingojemalec, ki je bil na primer upravičen do oprostitve plačila DMV za veliko družino (glede na pogoje za uveljavljanje te oprostitve upravičenec ne more biti lizing hiša), mora, če rok za prepoved odtujitve še ni potekel, za to vozilo predhodno plačati DMV (pred vpisom spremembe uporabnika v MRVL in prometno dovoljenje). Enako velja v primeru uveljavljanja ostalih oprostitev, za katere velja omejitev glede odtujitve vozila pred zakonsko določenim rokom. Skladno z navedenim, najemojemalcu ni potrebno plačati DMV pred vpisom spremembe uporabnika v MRVL in prometno dovoljenje v kolikor je rok za prepoved odtujitve za to vozilo že potekel.

Vprašanje 8: Kdo je pri finančnem najemu upravičenec, ki lahko uveljavlja oprostitev ali vračilo plačanega DMV?

Odgovor

V primeru uveljavljanja oprostitev ali vračila plačanega DMV pri finančnem najemu je glede na pogoje za uveljavljanje oprostitve oziroma vračila upravičenec lizingojemalec in ne lizing hiša.


Vprašanje 9: Ali so od  1. 1. 2021 v evidenci motornih vozil vsa vozila, tudi tista, ki jim je izdana homologacija tipa SA?

Odgovor

V evidenci motornih vozil so vozila, ki so predmet obdavčitve v skladu z ZDMV-1 in za katere je bil plačan DMV ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka. Navedeno velja, ne glede na to, ali je bila izdana SA ali SB homologacija. Motorna vozila, ki niso predmet DMV, praviloma niso v evidenci motornih vozil, razen vozila, pridobljena iz druge države članice EU, ki pridobijo homologacijo SB, za katera so davčni zavezanci vložili napoved za odmero DMV in je bilo v postopku odmere DMV ugotovljeno, da niso predmet obdavčitve z DMV. Enako velja tudi za motorna vozila, ki so bila predmet obdavčitve v skladu z ZDMV oz. za katere je bilo na podlagi predložene napovedi DMV v postopku odmere DMV ugotovljeno, da niso predmet obdavčitve z DMV (po 30. 12. 2009 dalje).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.