c S
Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti 18.01.2021 FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura o dohodku iz dejavnosti, z dodanim stališčem, da se prispevki ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče se že upošteva pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

14. 1. 2021

Brošura o dohodku iz dejavnosti

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Brošura o dohodku iz dejavnosti; 8. izdaja, januar 2021

Vir: FURS, 14. 1. 2021

_________

Podrobneje

5. Davčna obravnava oproščenih prispevkov za socialno varnost

V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec. Navedena oprostitev velja za vse zavarovance ne glede na podlago zavarovanja ter ne glede na način ugotavljanja davčne osnove.

Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2 realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Upoštevaje veljavne davčne predpise in s tem Slovenske računovodske standarde se prihodki davčno pripoznajo v višini oprostitve po 145. členu ZPIZ-2 ter odhodki v višini celotnih obračunanih prispevkov (tako tistega dela, ki ga pokriva Republika Slovenija, kot tistega dela, ki ga krije zavarovanec sam), kar v učinku predstavlja realizacijo oprostitve po 9. točki 20. člena ZDoh-2. Enako velja tudi za primer, ko se je zavezanec odločil za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tudi v tem primeru mora zavezanec upoštevati enaka pravila glede pripoznavanja prihodkov. Glede odhodkov pa se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. V sistemu normiranih odhodkov se torej šteje, da so bili zavezancu pripoznani vsi dejansko obračunani odhodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti, saj zavezanec dejansko obračunanih odhodkov ne izkazuje.

Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče je že potrebno upoštevati pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.