c S
Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa - sprememba dokumenta 07.10.2020 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, v katerem sta spremenjena odgovora na vprašanji 50h in 51b.

Celoten dokument je dostopen na povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (posodobljeno).

***
Spremenjena odgovora:


50h. Kako se bodo prihodki preverjali pri družbenikih poslovodnih osebah? Se bodo primerjali prihodki družbe ali dohodek poslovodne osebe?

V skladu s 34. členom in 38. členom ZIUZEOP je do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter do oprostitve plačila prispevkov upravičen tudi družbenik, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Upravičenec je torej fizična oseba, ki je družbenica oziroma delničar gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljica zavoda ali zadruge, ki je hkrati poslovodna oseba v teh pravnih osebah.
 
Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka ti upravičenci uveljavijo s predložitvijo izjave na Finančno upravo Republike Slovenije, s katero potrjujejo, da zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenci izjavo podajo na podlagi lastne ocene, ob upoštevanju 37. člena ZIUZEOP. S tem členom so v drugem odstavku urejeni pogoji, pod katerimi se uveljavljanje pomoči šteje za upravičeno ter določa, da je treba neupravičeno uveljavljen temeljni dohodek vrniti. Merila so sicer določena za samozaposlene, med katere se v skladu s 34. členom ZIUZEOP za namene tega zakona štejejo tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe in so zavarovane na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
 
Torej se merila iz 37. člena glede na namen in cilj ukrepa ter glede na specifiko družbenikov, ki so poslovodne osebe in v vsebinskem smislu, glede na značilnost razmerja z družbo, zavodom oziroma zadrugo, samostojno ne opravljajo dejavnosti, za družbenike upoštevajo smiselno. Te osebe so z družbo v lastniškem oziroma korporacijskem razmerju in hkrati v odvisnem pogodbenem razmerju, na podlagi katerega opravljajo funkcijo poslovodne osebe oziroma vodenja. Pri presoji upravičenosti je treba upoštevati naslednji izhodišči oziroma merili, in sicer da so dohodki teh oseb iz teh dveh razmerij primerjalno med letom 2019 in 2020 upadli za 10% ter da je do upada dohodkov prišlo zaradi epidemije COVID-19, ki morata biti izpolnjena kumulativno.
Pri presoji izpolnjevanja prvega merila se izhaja iz dohodkov, ki jih je družbenik iz obeh razmerij z družbo, zavodom oziroma zadrugo, dosegel v posameznem letu. Presojo drugega merila, in sicer da je do zmanjšanje teh dohodkov družbenika prišlo zaradi epidemije COVID-19, pa se glede na naravo dohodkov, ki so vezani na družbo, zavod oziroma zadrugo in posledično na poslovanje teh subjektov, lahko presoja samo preko prihodkov teh subjektov. Le v kolikor pride do zmanjšanja prihodkov družbe, zavoda, zadruge zaradi epidemije COVID-19 za več kot 10 % se lahko upošteva, da je tudi upad prihodkov družbenika za več kot 10 % posledica epidemije COVID-19.

51b. V začetku meseca aprila sem vložili preko eDavkov izjavo za mesečni temeljni dohodek (takrat sem pogoje izpolnjeval). Kasneje sem ugotovil, da pogojev ne bomo izpolnil, zato sem umaknil izjavo za mesečni temeljni dohodek, ne glede na to pa sem na svoj TRR vseeno prejel MTD v višini 350 EUR. Prosimo vas za navodilo, na kakšen način vrnemo nakazani znesek?

Na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je mogoče prejeta sredstva na podlagi ukrepov po ZIUZEOP vrniti. Upravičenec lahko poda izjavo, da želi sredstva vrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni v zvezi z upravičenostjo do posamezne vrste ukrepa ali pa iz drugih razlogov.

Izjavo je mogoče vložiti izključno preko informacijskega sistema Finančne uprave RS eDavki, in sicer od dne 11. 5. 2020 naprej. Upravičenci vrnejo sredstva na podlagi vročene odločbe.

V kolikor želijo zavezanci vrniti sredstva še pred izdajo odločbe FURS, morajo sredstva vrniti na spodaj naveden vplačilni račun.

Vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 38. člena ZIUZEOP (samozaposleni)«,

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 662

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka na podlagi 37. člena ZIUZEOP (samozaposleni)«,

Račun pri FURS: 0110 0600 0064 140

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020Vir: FURS, 6. 10. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.