c S

FURS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

29.05.2020 Finančna uprava RS je v drugem svežnju z datumom odpreme 29. 5. 2020 poslala 686.961 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Od 31. 3. 2020, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 798.943 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.485.904. Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020.

LETNA ODMERA DOHODNINE

Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija.

****

POSEBNO OPOZORILO: Vse zadeve v zvezi z informativnimi izračuni dohodnine (vprašanja, preverjanja, itd.) lahko zavezanci s Finančno upravo urejajo prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek
elektronske pošte finančnih uradov.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. 6. 2020 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno v informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor (29. 6. 2020) samodejno postal odločba.

Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 6. 2020, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 29. 6. 2020. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 29. 7. 2020, rok za doplačilo dohodnine pa se prav tako izteče 29. 7. 2020.

V kolikor zavezanec vloži ugovor, ne nastane obveznost doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 686.961 zavezancev, od tega 244.063 (35,5%) z doplačili, 350.950 (51,1%) z vračili, 91.948(13,4%) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 64.224.909 EUR doplačil in 219.721.151 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 263 EUR, povprečni znesek vračila pa 626EUR.

Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020. V zadnjem svežnju bodo vključene zlasti fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih  odhodkov. Ostali zavezanci, ki so v letu 2019 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. julija 2020 na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami (ne glede na višino prejetega dohodka), in sicer do 31. avgusta 2020.

DOHODKI IZ TUJINE:

V letno davčno osnovo za odmero dohodnine se vključujejo tudi dohodki, ki jih rezidenti Republike Slovenije prejmejo v tujini. Če so zavezanci dohodke, prejete v tujini, napovedali že med letom, so ti dohodki vključeni v informativni izračun dohodnine. Če pa zavezanci dohodkov, prejetih v tujini, niso napovedali že v letu 2019, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Odbitek tujega davka se prizna pri izračunu ali poračunu dohodnine na letni ravni le, če zavezanec uveljavlja odbitek tujega davka v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (ne glede na predhodno uveljavljanje tujega davka pri odmeri akontacije dohodnine)oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma letni napovedi za odmero dohodnine je treba priložiti ustrezna dokazila o obstoju davčne obveznosti v tujini; tj. znesek davka, plačanega v tujini, osnovo za plačilo davka ter dejstvo, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. V ugovoru lahko zavezanci uveljavljajo tudi stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini. Podrobnejše informacije glede dohodkov, doseženih iz  zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Tabelarični deli informativnih izračunov dohodnine bodo zavezancem od 29. maja dalje dostopni tudi elektronsko prek sistema eDavki (tudi na mobilni aplikaciji eDavki), če so v omenjeni sistem registrirani. To pomeni, da ima v tem primeru zavezanec možnost vpogleda v svoj informativni izračun dohodnine prek svojega računalnika ali mobilnega telefona.

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega informativnega izračuna na strani https://edavki.durs.si. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči davčno številko.

Informativni izračun bodo lahko zavezanci videli tudi na mobilni aplikaciji eDavki.

 

 
Vročanje informativnih izračunov v eDavke

Tisti zavezanci, ki so prijavljeni na e-vročanje, pa bodo že 29. maja 2020 dobili informativne izračune vložene v eDavke.

Zavezancem, ki nimajo veljavnega naslova in zavezancem, ki imajo določen zakonskimi naslov, bo vročitev informativnega izračuna dohodnine opravljena z javnim naznanilom z objavo na oglasno desko organa in enotni državni portal eUprava, in ne preko Pošte Slovenije.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Tako kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, bi radi tudi na tem mestu opozorili, da v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik (nekaj centov) med zneski dohodkov, ki so navedeni v informativnem izračunu dohodnine in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov.

Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč Finančni upravi RS poročali na mesečnem nivoju, zavezancem pa so poročali na letnem nivoju.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

BODITE POZORNI - posebnost pri regresu:

Izplačevalec dohodka je v Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vključil podatke o izplačanem regresu v celotnem znesku izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja. Povprečna plača zaposlenih v Sloveniji za leto 2019, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, znaša 1.753,84 EUR.

V primeru, ko je zavezanec prejel regres, v višini do vključno 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se le-ta ne všteva v davčno osnovo, je v informativnem izračunu dohodnine pod oznako 1103 polje Dohodek prazno, v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine pa je zapisano: »Ker znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa ne presega 1.753,84 EUR, se zavezancu v davčno osnovo izplačan dohodek iz naslova regresa ne všteva.«

V primeru, ko je zavezanec prejel regres v višini, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se v davčno osnovo všteva tisti del regresa, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo in ti podatki so vključeni v pod oznako 1103 informativnega izračunu dohodnine. Enako velja, če je bil regres izplačan v več delih oziroma, če so ga izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega regresa v letu 2019 presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji. V informativnem izračunu dohodnine je v obrazložitvi zapisano: »Ker znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa presega 1.753,84 EUR, se zavezancu v davčno osnovo všteva dohodek iz naslova regresa v višini XX,XX EUR.«

V navedenih gornjih dveh primerih je informativni izračunu pravilen in zavezancu ugovora ni treba vložiti.

Če regres za letni dopust ni bil vključen v informativni izračun dohodnine (v tem primeru tudi v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine ni nobene navedbe glede regresa), pa mora zavezanec vložiti ugovor in napovedati celoten prejeti regres.


Vir: FURS, 29, 5. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.