c S
Povprečna bruto plača za marec 2020 za 2,3 % nižja od plače za februar 2020 21.05.2020 Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR, tj. nominalno za 2,3 % oz. realno za 1,5 % manj od bruto plače za februar 2020.

Povprečna plača za marec 2020 nižja od plače za februar 2020

Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR; od bruto plače za februar 2020 je bila nižja, nominalno za 2,3 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača za marec 2020 pa je znašala 1.146,11 EUR in je bila nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,2 % nižja od neto plače za februar 2020.

Znižanje povprečne plače je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov države, povezanih z epidemijo COVID-19 (predvsem izplačil nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo). Po metodologiji statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah namreč ta nadomestila niso vključena v bruto in neto plačo, saj plača zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca.

Ker je bila v marcu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo v drugi polovici meseca, se število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, v primerjavi s prejšnjim mesecem ni bistveno spremenilo. Po drugi strani pa se je zaradi izplačil nadomestil plače za začasno čakanje na delo (v breme države) znižalo izplačilo plač in/ali nadomestil plač, izplačanih v breme (iz sredstev) delodajalca. To dejstvo je imelo vpliv na znižanje povprečne plače na zaposleno osebo v primerjavi s plačo za prejšnji mesec.

Čeprav podatki o povprečni bruto plači na zaposleno osebo za marec 2020 kažejo, da se je povprečna plača (v primerjavi s plačo za februar 2020) znižala, pa podatki o povprečni bruto plači, izračunani na zaposleno osebo na podlagi plačanih ur (s tem med drugim izključimo vpliv nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo), kažejo, da se je v primerljivem obdobju povprečna bruto plača celo zvišala (za 2,8 %).

Povprečna plača za marec 2020 nižja od plače za prejšnji mesec le v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača za marec 2020 v primerjavi s plačo za februar 2020 znižala za 5,3 %, v javnem sektorju pa se je zvišala za 3,1 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 1,9 %).

Znižanje povprečne plače v zasebnem sektorju je bilo večinoma posledica zgoraj omenjenih ukrepov države, povezanih z epidemijo COVID-19, medtem ko je na zvišanje povprečne plače v javnem sektorju vplivalo predvsem izplačilo kriznega dodatka v nekaterih dejavnostih (v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami).

Če bi se povprečna bruto plača za marec 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi bila le-ta v obeh sektorjih višja od plače za februar 2020 (v zasebnem sektorju za 0,5 %, v javnem sektorju pa za 6,8 %).

Znižanje povprečne plače za marec 2020 najopaznejše v dejavnosti gostinstvo

V primerjavi z bruto plačo za februar 2020 se je povprečna bruto plača za marec 2020 najbolj znižala v dejavnosti gostinstvo (za 20,9 %). Za več kot 10 % se je povprečna bruto plača za marec 2020 (glede na povprečno bruto plačo za februar 2020) znižala še v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 11,0 %).

Če bi se povprečna bruto plača za marec 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se povprečna bruto plača (glede na bruto plačo za februar 2020) v dejavnosti gostinstvo znižala za 1,5 %, medtem ko bi se v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih zvišala za 1,1 %. Primerljivi podatki za ostala področja dejavnosti po SKD so na voljo v prilogi Povprečne mesečne bruto plače, izračunane glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah po dejavnostih in sektorjih, Slovenija, marec 2020, začasni podatki.

Povprečna bruto plača za marec 2020 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.008,00 EUR); v tej dejavnosti se je povprečna bruto plača v primerjavi s plačo za februar 2020 tudi najbolj zvišala, in sicer za 19,6 % (predvsem zaradi višjih izrednih izplačil).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2020

 

Vir: SURS, 21. 5. 2020