c S
Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev (preneha veljati 18.5.2020) 15.05.2020

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Za njegovo lažje razumevanje smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev preneha veljati z 18. majem. Z istim dnem stopi v veljavo Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Prenehanje veljavnosti Odloka (obvestilo z dne 14. 5. 2020)

Vlada RS je na svoji seji dne 13. maja 2020 sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati 18. 5. 2020. S tem dnem preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Hitri testi

Ministrstvo za zdravje nas je opozorilo, da so prejeli dopis izr. prof. dr. Metode Dodič Fikfak, dr. med. spec, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega Kliničnega Centra, Ljubljana, kjer navaja, da so bili obveščeni, da različne organizacije specialistom medicine dela ponujajo hitre teste za testiranje delavcev na Corona 19 virus pred vračanjem na delo ali za preverjanje, če so delavci "zdravi". Opozorila je, da so se vsi taki hitri testi doslej izkazali kot popolnoma nezanesljivi. V fazi nastanka bolezni je še vedno edini test, ki v prvih dneh potrdi okužbo, molekularno dokazovanje genoma v brisu žrela bolnika. Ker je proizvodna cena takih hitrih testov zelo nerentabilna, je mogoče, da boste delodajalci in delavci izpostavljeni številnim pritiskom, da taka testiranja izvedete, za izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak poudarja, da nestrokovnim poskusom ne nasedate.

Splošno obvestilo

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/2020, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20, 44/20, 47/20, 53/20,58/20 IN 59/20) v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.

 V skladu z Odlokom so dovoljene le izjeme, ki so navedene v 2. členu Odloka. To so: 

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. lekarne,
 3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 5. kmetijske prodajalne,
 6. bencinske servise,
 7. banke,
 8. pošto,
 9. dostavne službe,
 10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij
 11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
 12. prodajalne s hrano za živali ter
 13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
 14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 
 16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih*, 
 17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, 
 18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, 
 19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 
 21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 
 22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura*,
 23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, 
 24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali*,
 25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
 26. avtopralnice
 27. storitve nepremičninskega posredovanja, 
 28. knjižnice, galerije in muzeji,
 29. dimnikarske storitve, 
 30. strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov*, 
 31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev*,
 32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.*

*Izjeme pod točkami 16., 22. in 24., 30., 31. in 32. začnejo veljati 4. maja 2020. 

Pri opravljanju zgoraj navedenih izjem se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Razlaga določil

Odlok podrobneje ne določa, kaj vse sodi pod "prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji", menimo pa, da je potrebno Odlok pri razlagi te izjeme razumeti dobesedno, torej da gre za tiste prodajalne, ki pretežno prodajajo živila. Za presojo, ali določena prodajalna sodi v navedeno izjemo, je torej ključen njen prodajni asortiman. Pri tem pojasnjujemo, da mora vsaka prodajalna sama presoditi, ali upoštevaje navedeno in glede na njen prodajni asortiman sodi v navedeno kategorijo izjem.

Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno upoštevati vsa priporočila in navodila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Glede pojma prodaja na daljavo (brezstična prodaja) pojasnjujemo, da Zakon o varstvu potrošnikov določa pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, sklenjeno med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo.

Zakon določa tudi, da mora podjetje preden sklene pogodbo s potrošnikom zagotoviti informacije glede plačilnih pogojev in na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku postopka za naročanje jasno in razločno navesti, ali obstajajo omejitve glede dostave ali oblik plačila. Dostava blaga in storitev na določeno lokacijo je torej možna ob doslednem upoštevanju navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucijah.

Pri opravljanju dejavnosti pa je potrebno upoštevati vsa priporočila in navodila Ministrstva za zdravje ter  Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje teh navodil.

Obratovalni čas

Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.

V prodajalnah z živili, v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali  pohištvo ter v prodajalnah do velikosti 400 m2 prodajnega prostora  lahko nakup v času od 8.00 do 10.00  opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Omejitev, da lahko starejši od 65. let opravijo nakup le v navedenem časovnem okviru, je s s spremembo Odloka z dne 28.4.2020, odpravljena, vendar pa priporočamo, da ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, saj druge skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Odpravljena je tudi določba glede izkazovanja starosti z osebnim dokumentom. 

Z Odlokom se določa tudi izjemo od sicer z odlokom določenega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa. Obratovalni čas lahko same določijo tudi srednje in velike družbe, katerih obratovalni čas na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, pri čemer morajo vsi upoštevati določilo, da so trgovine, razen bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah in dela prostih dnevih, zaprte. 

V zvezi s tem poudarjamo, da prepoved obratovanja ob nedeljah in dela prostih dnevih, velja le za prodajalne, kar pomeni, da lahko ostali ponudniki, ki se uvrščajo med izjeme (ponudniki hrane, frizerji, kozmetični saloni itd.) obratovalni čas določijo skladno s svojo poslovno odločitvijo in tako obratujejo tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih.

S spremembami Odloka z dne 28.4.2020 je tudi določeno, da so lahko prodajalne z živili v nedeljo, 3.5.2020 odprte od 8.00 do 13.00 v izogib gneči med in po prvomajskih praznikih. 

Pogosta vprašanja, ki jih je objavil MGRT


Vir: MGRT, 14. 5. 2020