c S

Nova politika štipendiranja

28.01.2020 Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024), pri čemer pa deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so določeni s politiko štipendiranja 2015-2019, zaradi potreb na trgu dela, ostajajo prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, so sporočili z urada za komuniciranje.

Tako kot doslej bo država tudi v letih 2020-2025 za štipendije za deficitarne poklice zagotavljala sredstva za približno 1000 novih štipendij letno, kar na letni ravni pomeni približno 1,23 milijona evrov. Pričakuje se, da se bo s štipendiranjem deficitarnih poklicev razširila ponudba kadrov z omenjenimi poklici in se povečal vpis na šole z izobraževalnimi programi za deficitarne poklice, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Na podlagi zakona o štipendiranju vlada namreč za obdobje petih let sprejme politiko štipendiranja, v kateri določi zlasti cilje štipendij za deficitarne poklice, opredeli področja, ki se spodbujajo preko politike štipendij za deficitarne poklice, predviden obseg sredstev za štipendije, kazalce spremljanja doseganja ciljev, pričakovane rezultate štipendij ter način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja.

Dokument vsebuje pregled sistema dodeljevanja štipendij, pregled in kazalnike politike štipendiranja 2014-2019, pregled trenutnega stanja na trgu dela in opredelitev deficitarnih področij za naslednje petletno obdobje.

Strokovna izhodišča za politiko štipendiranja 2020-2024 je pripravil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Kot izhaja iz izhodišč, je še vedno večina deficitarnih poklicev na ravni sekundarnega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Povečal se je vpis v nekatere programe (mizar, oblikovalec kovin - orodjar, mehatronik operater), medtem ko pri nekaterih poklicih tudi štipendije ni spodbuda za porast vpis (dimnikar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, klepar - krovec, tapetnik).

Glede programov na terciarni ravni vlada ugotavlja, da so razpisana mesta na fakultetah za poklice, za katere se beleži primanjkljaj na tej ravni izobraževanja, praviloma polno zasedena in da so na teh fakultetah vsako leto omejitve vpisa.

Glede na navedeno politika štipendiranja v obdobju 2020-2024 predvideva, da se bo obdržal isti nabor poklicev kot v predhodni politiki, razen programov, ki se ne izvajajo več (zlatar, grafični operater). Nabor poklicev, ki bodo štipendirani v posameznih šolskih letih, bo sicer, tako kot do sedaj, določil sklad v vsakokratnem javnemu razpisu glede na aktualne razmere na trgu dela.

Sklad bo vsako leto, najpozneje do konca januarja, objavil javni razpis za dodelitev približno 1000 novih štipendij za deficitarne poklice. Štipendija znaša dobrih 100 evrov mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Ljubljana, 27. januarja (STA)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.