c S
Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 2019 povečal za 2,3 % 02.12.2019

BDP je bil v tretjem četrtletju 2019 za 2,3 % višji kot v tretjem četrtletju 2018. V mesecih od januarja do septembra 2019 se je BDP glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 2,7 %.

Domača potrošnja večja

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 povečalo za 3,8 %. K višji rasti domačega trošenja sta pozitivno prispevali tako končna potrošnja kot bruto investicije. Končna potrošnja se je povečala za 3,7 %, v okviru te pa najizraziteje potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 4,3 %.

Bruto investicije so se povečale za 4,4 %. K temu so precej prispevale spremembe zalog. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 1,2 %, kar je precej nižja rast kot v preteklih obdobjih. Nizka rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila posledica zmanjšanja investicij v nestanovanjsko gradnjo (te so bile nižje za 3,3 %) in v transportno opremo (te so bile nižje za 6,9 %). Investicije v drugo opremo in stroje ter investicije v stanovanjsko gradnjo pa so se povečale (za 4,3 % oz. za 9,7 %) in na rast celotnih bruto investicij v osnovna sredstva vplivale pozitivno oz. so blažile njihovo upadanje.

Rast uvoza višja od rasti izvoza

Izvoz se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 4,5 %, kar je približno enaka rast kot v prejšnjih četrtletjih letošnjega leta (za 4,9 % in 5,0 %). Uvoz se je povečal izraziteje kot izvoz (za 6,7 %), njegova rast pa je bila tudi izrazitejša kot v prvi polovici leta 2019 (za 3,9 % in 4,9 %).

Zaposlenost višja za 2,3 %

Vseh zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju 2019  1.051.328 ali za 23.420 več kot v tretjem četrtletju 2018. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnostih trgovina, promet in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Revizija podatkov

Zaradi večje spremembe v knjiženju transakcij s tujino bomo hkrati z objavo prve ocene BDP za 2019 tokrat izjemoma revidirali tudi podatke za predhodna tri leta. Četrtletni podatki bodo revidirani za obdobje 2016 –2018, letni podatki pa za leti 2017 in 2018. Objava bo 28. 2. 2020.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Vir: SURS, 29. 11. 2019


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.