c S
Vlada potrdila dopolnjena predloga proračunov za 2020 in 2021 06.11.2019 Vlada se je na dopisni seji opredelila do vloženih amandmajev in določila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Sprejela je tudi stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu proračunov za omenjeni dve leti.

V dopolnjenih predlogih proračunov za leti 2020 in 2021 so upoštevali opozorila, izražena na sejah delovnih teles Državnega zbora in Državnega sveta, in opozorila Fiskalnega sveta glede upoštevanja finančnih učinkov posameznih ukrepov, ki so bili sprejeti po posredovanju predlogov proračunov v Državni zbor.

Vlada je tako v dopolnjenem predlogu proračunov upoštevala paket davčnih sprememb, ki jih je Državni zbor sprejel 23. oktobra 2019. Te spremembe pomenijo znižanje davčnih prihodkov iz naslova dohodnine, ki se uravnotežijo s povečanjem obremenitve kapitala, delno pa z ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev.

Prav tako je v dopolnjenem predlogu proračunov za leti 2020 in 2021 smiselno upoštevan sklep, ki sta ga parlamentarna odbora za infrastrukturo in okolje ter za gospodarstvo sprejela 18. oktobra 2019. Vladi sta predlagala, da zagotovi zadostna sredstva za gradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica. Dopolnjeni predlog upošteva tudi povečanje števila mest v programih javnih del. S tem upoštevamo določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je Državni zbor sprejel 29. oktobra 2019.

Prihodki državnega proračuna so tako z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 10,773 milijarde evrov, kar je 44,7 milijona evrov manj, kot so načrtovali v prvotnem predlogu proračuna. Za leto 2021 se prihodki glede na prvotni predlog ne spreminjajo in so predvideni v višini 11,111 milijarde evrov. Je pa zaradi sprememb zakonodaje, ki stopijo v veljavo leta 2020, prišlo do sprememb znotraj kategorij prihodkov v letu 2021.

Odhodki se v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2020 zvišujejo za osem milijonov evrov na 10,358 milijonov evrov, v letu 2021 pa se ne spreminjajo.

Proračunski presežek bo leta 2020 po načrtih tako dosegel 415 milijonov evrov oziroma 0,8 % BDP, leta 2021 pa je še naprej načrtovan v višini 656,6 milijona evrov oziroma 1,2 % BDP.

Vlada je na seji sprejela tudi stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu državnih proračunov za leti 2020 in 2021, v katerem pojasnjuje, da so v povezavi s proračuni države še vedno možne izboljšave, kljub temu pa meni, da so sredstva v predlogu proračunov načrtovana ustrezno in da so v okviru možnosti ustrezno porazdeljena po vseh področjih javne porabe.

Vir: Ministrstvo za finance
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.