c S

GZS z nekaj pripombami pozdravlja predlog novega zakona o varstvu potrošnikov

29.06.2021 06:57 Ljubljana, 28. junija (STA) - Predlagani novi zakon o varstvu potrošnikov, ki je končal enomesečno javno obravnavo, po oceni GZS sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Na predlog pa so podali nekaj pripomb.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) med drugim predlaga daljši rok za začetek izvajanja zakona, in sicer šest mesecev po objavi zakona v uradnem listu. "Le tako se bodo lahko podjetja pravočasno pripravila na obširne spremembe, saj bodo potrebne tako prilagoditve poslovnih procesov znotraj podjetij kot tudi dodatno izobraževanje prodajnega osebja," so poudarili v današnjem sporočilu za javnost.

Predlagajo tudi upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov, natančnejšo opredelitev nekaterih izrazov ter ohranitev 45-dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu.

Želijo si natančnejše opredelitve posebnih oblik prodaje in označevanja cen v teh primerih, opredelitve nepoštenih pogodbenih pogojev v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti v primeru jamčevalnih zahtevkov s 30 na 60 dni oz. uvedbo dikcije "razumni rok".

Poleg tega na zbornici predlagajo določitev maksimalne višine zamudnih obresti in stroškov opomina, podaljšanje rokov za možnost predplačila blaga ali storitve, natančnejšo opredelitev zavajajočega oglaševanja skladno z veljavno zakonodajo, črtanje 30-dnevnega roka od dobave blaga za primer uveljavljanja zahtevka odstopa od pogodbe s strani potrošnika in določitev pristojnega inšpekcijskega organa.

Kot so izpostavili v GZS, v Sloveniji že trenutno velja visoka stopnja zaščite potrošnika v primerjavi z drugimi državami članicami EU, kar je v preteklosti negativno vplivalo tudi na konkurenčnost poslovnih subjektov, ki poslujejo na ozemlju Slovenije.

Zato po njihovi oceni prenos evropskih direktiv ne sme presegati minimalno postavljenih standardov v direktivah in mora temeljiti na načelu maksimalne harmonizacije. Kot pozitivno je GZS ocenila uskladitev področja obveznega jamstva za skladnost blaga z določbami evropske direktive, na kar je že vrsto let opozarjala.

"Podane pripombe in predlogi sledijo cilju, da se na področju potrošniškega prava oblikuje kakovosten in pregleden zakon, usklajen z evropskimi predpisi, ki se bo lahko izvajal tudi v praksi in ki ga ne bo potrebno stalno dopolnjevati in spreminjati. Zakon mora biti izvedljiv tako za podjetja kot tudi za potrošnike in mora zagotavljati primerljivo konkurenčno okolje za poslovanje gospodarskih subjektov," je ob tem povedal generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.

Gospodarsko ministrstvo je predlog novega zakona v enomesečno javno obravnavo dalo 24. maja. Glavno vodilo pri pripravi je bilo ohraniti visoko raven zaščite potrošnikov v Sloveniji in hkrati odpraviti nepotrebne administrativne ovire za gospodarstvo. Posebno pozornost so namenili predvsem tistim področjem, na katerih so se v praksi pojavljale težave deležnikov, ki so izvirale iz nejasnosti in kompleksnosti obstoječe ureditve.

V predlog so vključene tudi številne novosti, ki so predvsem posledica prenosa treh novih evropskih direktiv s področja varstva potrošnikov, katerih rok za prenos teh se izteče letos. Prva direktiva se nanaša na pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitvah, druga na nekatere vidike pogodb za prodajo blaga, tretja pa na spremembe nekaterih obstoječih direktiv z namenom boljšega izvrševanja in posodobitve pravi EU o varstvu potrošnikov.