c S
Računsko sodišče za poslovanje ZZZS v letu 2017 izdalo mnenje s pridržkom 29.10.2019 11:22 Ljubljana, 29. oktobra (STA) - Računsko sodišče je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po opravljeni reviziji za leto 2017 izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih, glede pravilnosti poslovanja pa mnenje s pridržkom. Zavodu so ob tem revizorji podali priporočila za boljše poslovanje in od njega zahtevali predložitev odzivnega poročila.

Kot so sporočili zapisali na računskem sodišču, je mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja predvsem posledica nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja ter izplačila 285.261 evrov organizatorjem zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev, ki niso izpolnjevali razpisnih zahtev.

Pri sklepanju pogodb z organizatorji letovanja tako zavod ni ravnal v skladu s svojim notranjim aktom in je v nasprotju s pogodbenimi določili kot ustrezna ocenil poročila organizatorjev o izvedbi letovanja, h katerim ti niso predložili računov oziroma drugih listinskih dokumentov za vse izkazane stroške.

Ob tem so nepravilnosti ugotovili tudi pri določanju pogodbenega obsega zdravstvenih storitev ter porabe 499.808 evrov za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu brez zakonske podlage.

Zavod je kršil predpise še pri nabavah materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 140.604 evrov ter pri sklepanju najemnih pogodb za stanovanja, kjer v postopkih oddaje stanovanj ni ravnal v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, niti v skladu s svojim notranjim aktom ter uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitnih najemnin.

Prav tako so na zavodu uslužbencem v nasprotju s predpisi določili šestodstotni dodatek za dvojezičnost, čeprav je bila zahtevana le osnovna raven znanja jezika narodnostne manjšine, ter jim izplačali delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v znesku 12.836 evrov, ne da bi o tem sprejel pisno odločitev.

Zavod med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Zavodu je podalo tudi priporočila za boljše poslovanje.

Kot so v odzivu za STA pojasnili na ZZZS, so v sklopu izvajanja vsakoletne revizije računskega sodišča intenzivno sodelovali z zunanjimi revizorji ter razčistili vse podatke in revizijske ugotovitve, zato ne ugovarjajo podanim revizijskim ugotovitvam in priporočilom ter bodo odzivno poročilo predložili najpozneje v predvidenem roku.

Ob tem so poudarili, da je njihovo poslovanje zelo obsežno in kompleksno, saj so z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017 zavarovancem zagotovili več kot 41,6 milijona storitev, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic in zavarovanjem. Vse to so počeli z 847 zaposlenimi.

Med izvedenimi storitvami na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja so na ZZZS navedli več kot 17 milijonov predpisanih receptov in izdajo skoraj 40 milijonov pakiranj zdravil v lekarnah, v osnovni zdravstveni dejavnosti pa so našteli več kot 13 milijonov obiskov zavarovancev v zdravstvenih ustanovah.

V specialističnih ambulantah so obravnavali dodatnih 4,7 milijona, v zobozdravstveni dejavnosti pa 2,4 milijona obiskov. Dobrega pol milijona so leta 2017 našteli predpisanih naročilnic za medicinske pripomočke, v akutno bolnišnično obravnavo pa je bilo sprejetih skoraj 350.000 ljudi, zdravniki pa so izdali okoli 370.000 odločb o bolniških odsotnostih in drugih pravicah pacientov.

Prav tako so poravnali stroške skoraj 80.000 slovenskih zavarovancev, ki so uveljavljali zdravstvene storitve med začasnim ali stalnim bivanjem v tujini oz. so bile napotene na zdravljenje v tujino. Ob tem so zaposleni v prijavno-odjavnih službah ZZZS v sklopu urejanja zavarovanj izvedli dober milijon prijav, odjav in drugih sprememb.