c S
Velenjska občina delno učinkovita pri projektih javno-zasebnega partnerstva 22.10.2019 10:13 Velenje, 22. oktobra (STA) - Računsko sodišče je Mestni občini Velenje ob pregledu pravilnosti pri izvajanju treh projektov javno-zasebnega partnerstva v obdobju do konca leta 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Glede smotrnosti poslovanja pa, da je občina ravnala delno učinkovito. Občina je sprejela popravljalne ukrepe, sodišče pa opozarja tudi na nekatere sistemske nejasnosti.

Mestna občina Velenje je imela v obdobju od leta 2009 do konca leta 2015 za 267 milijonov evrov odhodkov, od tega je za javno-zasebna partnerstva porabila 17,8 milijona evrov.

Računsko sodišče je revidiralo ravnanje občine pri treh večjih projektih javno-zasebnega partnerstva v tem obdobju, ki vključujejo gospodarske javne službe in za katere je občina v tem obdobju namenila 17,3 milijona evrov.

Gre za tri koncesije, in sicer za vzdrževanje cest (izvajalec družba PUP Velenje), za vzdrževanje javnih površin (izvajalec družba Andrejc) ter za mestni promet in prevoze učencev osnovne šole (izvajalec družba Izletnik Celje). Vse tri koncesije so sicer še v teku, prva se izteče leta 2024, preostali dve pa prihodnje leto.

Računsko sodišče je v reviziji med drugim ugotovilo, da je občina geodetsko odmero cest oddala kot del gospodarske javne službe, ne da bi zanjo ugotovila javni interes. Pri dveh koncesijah ni proučila različnih možnosti izvedbe projekta javno-zasebnega partnerstva, ni analizirala vpliva združevanja različnih dejavnosti z vidika spoštovanja načela konkurence in ni posebej analizirala in utemeljila izbire vrste postopka za izbor izvajalca.

Pri koncesiji za mestni promet in prevoze učencev občina postopka izbire izvajalca zaradi premajhnega števila kandidatov ni zaključila kot neuspešnega, pri dveh koncesijah pa je v javni razpis vključila različne dejavnosti, ne da bi ustrezno preverila, ali bo v postopku zagotovljena konkurenca med potencialnimi ponudniki.

Med drugim je računsko sodišče ugotovilo, da je občina koncesijsko pogodbo za vzdrževanje cest z aneksom spremenila tako, da je v bistvenih delih odstopala od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, prav tako je pri isti koncesiji spremenila določila koncesijske pogodbe glede rokov izvedbe del, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji, določeni v koncesijski pogodbi.

Računsko sodišče ugotavlja, da ima občina določen nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, a je ta pomanjkljiv. Doseganje ciljev je namreč spremljala predvsem na podlagi poročil koncesionarjev, ki pa so bila pomanjkljiva. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da je občina v zaključnih računih proračuna sicer splošno poročala o realizaciji dejavnosti, ni pa poročala o doseganju ciljev in učinkov koncesij ter ni prikazala informacije o skupnih stroških, je v danes objavljenem poročilu navedlo računsko sodišče.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Med drugim ji je svetovalo, naj več pozornosti nameni določanju ciljev in učinkov ter spremlja njihovo doseganje, naj natančno opredeli razmejitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem, naj celostno prikaže izvajanje koncesijskih pogodb v proračunskih aktih, naj okrepi finančni nadzor ter da naj o izvajanju projektov redno obvešča mestni svet.

Hkrati pa je računsko sodišče v objavljenem poročilu opozorilo tudi na sistemske nejasnosti na področjih gospodarskih javnih služb in javno-zasebnega partnerstva ter da razmerja med tema dvema področjema niso jasno opredeljena. Vse to pa po navedbah sodišča vpliva na ravnanje občine pri odločitvi o javno-zasebnih partnerstvih.