c S
Revizorji EU potrdili zaključne račune evropskih agencij, vseeno pozvali k izboljšavam 15.10.2019 13:03 Luxembourg, 15. oktobra (STA) - Evropsko računsko sodišče je potrdilo, da so zaključni računi vseh 41 agencij EU za lani zanesljivi, potrdilo pa je tudi pozitivne ocene iz minulih let. Revizorji so za skoraj vse agencije izrekli tudi mnenje brez pridržka o prihodkih in porabi. Vseeno pa bi morale agencije po oceni revizorjev še izboljšati nekatere vidike finančnega poslovodenja.

"Evropske agencije so pomemben del strukture EU, revizija pa je letni sistematski pregled njihovega finančnega poslovodenja," je, kot so sporočili iz Luxembourga, ob današnji predstavitvi poročila povedal član Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius.

Revizorji so za zaključne račune vseh 41 agencij za lani izrekli mnenje brez pridržka, saj so po njihovi oceni te pošten prikaz finančnega položaja, poslovanja in denarnih tokov agencij v skladu z računovodskimi pravili.

Poleg tega so izrekli mnenje brez pridržka o zakonitosti in pravilnosti operacij agencij v zvezi s prihodki in plačili, razen za Evropski azilni podporni urad (EASO), za katerega so izrekli mnenje s pridržkom o plačilih.

EASO, ki v kontekstu migracijske krize zagotavlja podporo članicam - trenutno predvsem Italiji in Grčiji - je sicer po ugotovitvah revizorjev sprejel konkretne in pozitivne ukrepe za izboljšanje svojega upravljanja. A kljub temu so revizorji lani znova odkrili nepravilnosti pri večjem javnem naročilu, kar kaže, da popravljalni ukrepi še vedno ne učinkujejo v celoti.

Poleg tega so kadrovske razmere EASO, zlasti njegova prosta vodstvena delovna mesta v upravi, po mnenju revizorjev zaskrbljujoče. Prav tako je EASO, ki mu primanjkuje

zadostno število strokovnjakov, ki jih zagotavljajo države članice, glavne naloge prenesel na gospodarske subjekte v takšnem obsegu, da je po oceni Evropskega računskega sodišča postal od njih kritično odvisen.

"To pomeni nenehno tveganje v zvezi z neprekinjenim poslovanjem na občutljivem področju, ki je ključno za uspešno upravljanje migracijskih tokov v Evropo," opozarjajo revizorji.

Kljub pozitivnim ocenam pa so po mnenju revizorjev v večini agencij izboljšave še vedno potrebne, zato jih je računsko sodišče pozvalo k ukrepanju za odpravo slabosti v finančnem poslovodenju, zlasti na področju javnih naročil.

Javno naročanje je namreč še vedno eno od področjih finančnega poslovodenja agencij, na katerem so napake najpogostejše. Revizorji so ugotovili različne slabosti, vključno z uporabo neustreznih meril za oddajo naročil, sprejemanjem neobičajno nizkih ponudb in uporabo postopka s pogajanji namesto konkurenčnejših postopkov.

Revizorji spodbujajo agencije, naj uporabljajo skupne postopke za oddajo javnih naročil, da bi dosegle večjo učinkovitost in ekonomijo obsega. Hkrati jim svetujejo, naj uporabljajo okvirne pogodbe, ki so dovolj specifične, da omogočajo lojalno konkurenco.

Opozarjajo tudi na prekomerno odvisnost od pogodbenikov, svetovalcev in začasnih delavcev, s katerimi lahko nekatere agencije nadomeščajo premajhno število lastnih uslužbencev. Prav tako

poudarjajo, da bi morale biti agencije pri uporabi teh uslužbencev pozorne na stroškovno učinkovitost in pravne zahteve.

Agencije EU sicer izvajajo specifične tehnične, znanstvene ali upravljavske naloge, ki pomagajo ustanovam unije pri zasnovi in izvajanju politik na področjih, kot so zdravje, varnost, zaščita in pravosodje. Sedež imajo v različnih članicah in zaposlujejo približno 11.400 ljudi, kar je petina vseh uslužbencev EU, pojasnjujejo na Evropskem računskem sodišču.

Med bolj znanimi so recimo Evropska agencija za zdravila, Evropska agencija za kemikalije, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropski bančni organ in Evropska agencija za nadzor trga vrednostnih papirjev. Njihov skupni proračun za leto 2018 je bil 4,2 milijarde evrov, kar je enakovredno približno 2,9 odstotka celotnega proračuna EU.

Število agencij, za katerih revizijo je pristojno Evropsko računsko sodišče, se je z leti povečevalo. Leta 2019 je doseglo 43, pri čemer se dve še ustanavljata in nista vključeni v poročilo.

Gre za Evropsko javno tožilstvo in Evropski organ za delo.

Z izjemo Urada EU za intelektualno lastnino, Urada za rastlinske sorte in Enotnega odbora za reševanje bank, ki se financirajo sami in poročajo svojim notranjim upravnim odborom, se večina agencij skoraj v celoti financira iz proračuna EU, njihove zaključne račune pa vsako leto potrdi Evropski parlament.