c S
Občini Oplotnica negativno mnenje računskega sodišča 11.10.2019 12:27 Oplotnica, 11. oktobra (STA) - Računsko sodišče je občini Oplotnica po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2017 izreklo negativno mnenje. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti pri pripravi proračunskih dokumentov, občina pa naj bi porabila tudi več sredstev, kot je bilo dopustno v obdobju začasnega financiranja, zato so ji podali priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot so po opravljeni reviziji pojasnili na računskem sodišču, na občini prav tako niso mesečno načrtovali likvidnosti proračuna, župan pa ni določil obsega izdatkov, ki so jih neposredni proračunski uporabniki smeli porabiti za plačilo obveznosti.

Na občini ob tem z mladinskim društvom, ki so mu dodelili in izplačali proračunska sredstva, niso sklenili pogodbe o dodelitvi sredstev, niso v celoti izvajali nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja in niso vzpostavili sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Prav tako so enemu od podjetij prodali manjše stavbno zemljišče, čeprav razpolaganje z nepremičnino ni bilo vključeno v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, lekarni pa oddali prostore v najem za nedoločen čas, čeprav uredba o stvarnem premoženju dovoljuje le oddajo za določen čas.

Pri različnih projektih so anekse z izvajalci naročenih del sklepali po zaključku, pri čemer so dve naročilnici izdali šele po opravljenih delih. Za gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Božje, Koritno in Brezje pri Oplotnici pa sploh niso pridobili gradbenega dovoljenja.

Občina pri plačilu nekaterih obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, eni od nepridobitnih organizacij pa so dodelili sredstva, ne da bi prej izvedli javni razpis.

Revizorji so še ugotovili, da je oplotniška občina sklenila 14 dogovorov o poplačilu obveznosti, s katerimi se je dogovorila za odloženo plačilo obveznosti, čeprav je z odplačilom dolga in blagovnih kreditov presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil. Ob tem se je s sklenitvijo dogovorov dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ministrstvu za finance pa ni poročala o vseh pravnih poslih povezanih z zadolževanjem.

Občina prav tako z ustanovitvijo stavbne pravice in najemom objekta v letih 2010 in 2011 ni izvedla ustreznega postopka pri gradnji večnamenskega objekta na Prihovi.

Kot je za STA v odzivu povedal župan Matjaž Orter, jim je računsko sodišče podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

"V tem času je občina med drugim odplačala stavbno pravico za večnamenski prostor na Prihovi in pridobila gradbeno dovoljenje za vodovod v naseljih Božje, Koritno, Kovaških vrh in Brezje pri Oplotnici," je še pojasnil župan.