c S
Spremljanje učinkovitosti evropsko podprtih kmetijskih projektov delno učinkovito 07.10.2019 09:39 Ljubljana, 07. oktobra (STA) - Kmetijsko ministrstvo ter agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja sta bila pri spremljanju uspešnosti projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja, v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2018 delno učinkovita, je v reviziji ugotovilo računsko sodišče.

Za program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 1,17 milijarde evrov, od tega je Evropska komisija priznala povračilo v znesku 913,1 milijona evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je predvidenih 1,11 milijarde evrov, od tega prispevek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 837,9 milijona evrov.

Okvir spremljanja in vrednotenja je določen z evropskimi uredbami, med drugim so vnaprej določeni kazalniki po posameznih ravneh programa razvoja podeželja. "Kazalniki, ki jih določajo evropske uredbe, imajo nekatere pomanjkljivosti, ki so zaradi njihove obvezne uporabe prenesene tudi v nacionalne programe razvoja podeželja," je v reviziji, ki jo je objavilo danes, ugotovilo računsko sodišče.

Tako na primer kazalniki stanja nimajo določene ciljne vrednosti, kot kazalnik učinka pa je določen kazalnik skupni javni izdatki, ki po oceni računskega sodišča ne kaže, ali in v kolikšni meri so doseženi zastavljeni vsebinski cilji, ampak samo, koliko sredstev je bilo izplačanih upravičencem.

Pri preverjanju, ali sta bila ministrstvo in agencija učinkovita pri spremljanju uspešnosti projektov, je računsko sodišče ugotovilo več pomanjkljivosti.

Ugotovilo je, da ministrstvo in agencija spremljata in od upravičencev zbirata podatke za izračun kazalnikov, o katerih morata poročati Evropski komisiji. Upravičenci so morali ob prijavi na javni razpis navesti podatke o fizičnih in ekonomskih ciljih oziroma kazalnikih, ki naj bi jih dosegli ob zaključku naložbe.

"Računsko sodišče je ugotovilo, da so bili nekateri izmed predvidenih kazalnikov takšni, da njihove načrtovane vrednosti ob zaključku naložbe upravičenec še ni mogel doseči. Poleg tega so nekatere napovedane vrednosti ekonomskih kazalnikov, ki jih je upravičenec napovedal v vlogi na javni razpis, predstavljale merilo za izbor projektov, kar po mnenju računskega sodišča ni primerno merilo," so zapisali.

Agencija je pri naložbah iz programskega obdobja 2007-2013 preverjala, ali so bila sredstva porabljena namensko, ni pa se ukvarjala z ugotavljanjem uspešnosti doseganja ciljev na ravni projekta, prav tako tega ni ugotavljalo ministrstvo.

Računsko sodišče je ugotovilo, da uspešnosti posameznih naložb ob njihovem zaključku ni bilo mogoče v celoti ugotoviti, saj vsi potrebni podatki niso bili na voljo. Pri podatkih, ki so bili na voljo, pa je računsko sodišče ugotovilo, da nekateri niso odražali uspešnosti naložbe, saj so bili dejanski učinki naložbe lahko vidni šele kasneje ali pa so se nanašali na celotno poslovanje upravičenca in ne samo na tiste spremembe v poslovanju, ki so posledica izvedene naložbe.

Obenem je računsko sodišče ugotovilo še, da so bili podatki, ki so jih upravičenci sporočali po zaključku naložbe, večkrat nepopolni, neažurni in nepravilni, ministrstvo in agencija pa kakovosti podatkov nista preverjala.

Nacionalne pravne podlage, ki določajo izvajanje programa razvoja podeželja, so se v obravnavanem obdobju spreminjale, tudi v delu, ki je določal obveznosti upravičencev glede poročanja. V programskem obdobju 2014-2020 se je znatno povečalo tudi število uredb, ki določajo izvajanje ukrepov programa razvoja podeželja. "Glede števila predpisov in predvsem velikega števila njihovih sprememb računsko sodišče izraža pomislek, ali to res vodi k bolj kakovostnemu izvajanju ukrepov razvoja podeželja," je navedlo.

Ministrstvo in agencija sta pri izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 že sprejela nekatere ukrepe za zagotavljanje boljše kakovosti podatkov. Ministrstvo je med revizijskim postopkom izvedlo tudi nekaj ukrepov, zaradi katerih mu ni treba pripraviti odzivnega poročila.

Je pa računsko sodišče revidirancema vseeno podalo vrsto priporočil za izboljšanje poslovanja. Med njimi je po oceni računskega sodišča najpomembnejše, da bi ministrstvo ali agencija vsaj na omejenem obsegu projektov, kjer je to mogoče, preverila uspešnost doseganja ciljev na ravni projektov in na tak način dobila bolj popolno informacijo o dejanskih učinkih dodeljenih sredstev tudi na ravni upravičencev.