c S
Vlada o gospodarskih temah 03.10.2019 15:29 Ljubljana, 03. oktobra (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki pomenijo korak v smeri davčne optimizacije. Sprejela je tudi predloga novel zakona o urejanju trga dela in zakona o letalstvu ter za generalnega direktorja finančne uprave imenovala Petra Jenka.

S predlaganimi ukrepi davčne optimizacije želi vlada po razbremenitvi regresa še dodatno razbremeniti delo, s čimer bi krepili konkurenčnost poslovnega okolja, ohranili stabilno gospodarsko okolje ter prispevali k vzdržni gospodarski rasti. Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje v drugem in tretjem dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo sedemodstotne minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.

Z dopolnitvami zakona o letalstvu se v slovenskem pravnem redu omogoča vzpostavitev mednarodnega rednega zračnega prevoza kot obvezne gospodarske javne službe. Gre za možnost ukrepanja po stečaju Adrie Airways, če tuje letalske družbe ne bi nadomestile pomembnejših povezav.

Vlada je s sprejetim predlogom novele zakona o urejanju trga dela zvišala minimalni znesek denarnega nadomestila za brezposelnost, in sicer iz 350 evrov bruto na 530,19 evra bruto. S tem izenačujejo višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 evrov neto. Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb pa je spremenila pogoje pri določitvi trajanja denarnega nadomestila.

Potrdila je tudi dopolnjeno novelo zakona o preprečevanju pranja denarja, s katero naslavlja pomisleke Evropske komisije glede ustreznosti prenosa evropske direktive in z večjo jasnostjo opredeljuje nekatere določbe zakona, s čimer bo odpravljen morebiten dvom o pravilnosti implementacije.

Vlada je Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS za dobo petih let, in sicer od 27. novembra 2019 do najdlje 26. novembra 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja. Dosedanji generalni direktorici Jani Ahčin se namreč 26. novembra izteče redni petletni mandat.

Vesno Ugrinovski pa je imenovala za v. d. generalne direktorice direktorata za vode in investicije, in sicer do 11. aprila 2020. Postopek javnega natečaja za novega direktorja je sicer bil že uveden, vendar še ni končan.

Ustanovila je svet za socialno ekonomijo, ki je strokovno in posvetovalno telo vlade, ki zanjo opravlja strokovne naloge, zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s tega področja.

Spremenila je uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Spremenila je tudi odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena. Upravljalec spomenika je namreč dal pobudo za spremembo, ki bi omogočila lažji dostop za raziskovanje, intervencije in zagotavljanje organizirane dostopnosti.

V odgovoru na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti določenih členov direktive o storitvah na notranjem trgu, direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij ter uredbe o upravnem sodelovanju informacijskega sistema za notranji trg je vlada odgovorila, bo komisijo redno obvešča o napredku, vendar gre za sodelovanje in usklajevanje več pristojnih ministrstev, zato rešitve še niso uveljavljene.

Vlada je ponovno sklenila objaviti javni poziv kandidatom za predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, saj je ena od kandidatk za članico nadzornega sveta naknadno umaknila kandidaturo. Razpis bo objavljen v uradnem listu in na spletnih straneh ministrstva za kulturo.

Vlada bo s Turistično gostinsko zbornico Slovenije sklenila dogovor v obliki kodeksa o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih. Za podpis kodeksa je pooblastila okoljskega ministra Simona Zajca.

Seznanila se je s poročilom glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2019. Sprejela je tudi letno poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest in poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2018.